Dato for udgivelse
14 Nov 2002 15:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.581.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1841-1113
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Indtægt, leje, ejendom, fordeling, indkomst, personlig, kapital
Resumé

Klageren, der var hovedanpartshaver i et selskab, udlejede 20 % af sit parcelhus til selskabet. Der var ikke foretaget vurderingsfordeling på ejendommen. Overskuddet ved udlejningen blev herefter anset for kapitalindkomst.

Reference(r)

Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 6

Ligningsloven § 15 A

A klager for indkomståret 1998 over, at skatteankenævnet har anset lejeindtægt ved udlejning af del af parcelhus, 41.098 kr., for personlig indkomst.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er hovedanpartshaver i B ApS. Han har udlejet 20 % af sit parcelhus til dette anpartsselskab, der har anvendt den lejede del som led i selskabets erhvervsudøvelse.

Skatteankenævnet har ved den påklagede ansættelse anset klagerens lejeindtægt ved udlejningen til anpartsselskabet som personlig indkomst. Til støtte herfor har ankenævnet bl.a. anført, at klagerens ejendom har været delvis udlejet til erhvervsmæssig virksomhed, at det ikke er afgørende hvorvidt der er foretaget vurderingsfordeling eller ej, at al indkomst er personlig indkomst medmindre det er nævnt som en af undtagelserne i personskattelovens § 4, og at kun boliger til beboelse er undtaget. Endvidere har skatteankenævnet henvist til TfS 1990.557 LSR.  

Klagerens revisor har nedlagt påstand om, at resultat af udlejningen skal beskattes som kapitalindkomst. Til støtte herfor har revisoren bl.a. anført, at afgørelsen TfS 1990.557 LSR ikke er præjudicerende for sagen, idet afgørelsen vedrørte en ejendom med vurderingsfordeling, samt at der skal være tale om en væsentlig erhvervsmæssig udlejning for at overskuddet beskattes som personlig indkomst, jfr. skatteministerens svar refereret i TfS 1990.481. 

Landsskatteretten skal udtale:

Ifølge personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6 omfatter kapitalindkomst det samlede nettobeløb af overskud eller underskud af en- eller to-familiehuse m.v., fritidshuse, ejerlejligheder, grunde og lignende, jfr. ligningslovens § 15 A, samt beregnet lejeværdi af ejendomme omfattet af ligningslovens § 15 C.

Landsskatteretten finder, at den i ovennævnte bestemmelse i personskatteloven indeholdte henvisning til ligningslovens § 15 A må forstås således, at overskud eller underskud af et enfamilieshus, hvorpå der ikke er foretaget vurderingsfordeling, er kapitalindkomst. Idet klagerens erhvervsmæssige udlejning ikke er så omfattende, at der er foretaget vurderingsfordeling efter ligningslovens § 15 B, stk. 5, jfr. vurderingslovens § 33, stk. 5, finder retten derfor, at overskud ved udlejningen skal opgøres som kapitalindkomst.