Dato for udgivelse
14 Nov 2002 15:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.580.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1859-0127
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fond, uddeling, fradrag, forpligtelse
Resumé

En fond kunne ikke anses for retligt forpligtet i kraft af fundatsen til at foretage uddeling af samtlige de optjente nettokursgevinster efter arvelovens regler. Under hensyn til, at beslutningen om at foretage uddeling af årets nettokursgevinster først blev taget efter indkomstårets udløb, havde fonden, jf. formuleringen af fondslovens § 9, stk. 2, om uddeling af aktiver svarende til foregående regnskabsårs nettokursgevinster, først påtaget sig en retlig forpligtelse til at foretage uddelingerne efter indkomstårets udløb. Fradrag for uddelinger af nettokursgevinster, der var skattepligtige efter kursgevinstloven i 1997, kunne  derfor ikke foretages efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1997.

Reference(r)

Fondsbeskatningsloven § 4, stk. 2

A Fond klager for indkomståret 1997 over, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt fradrag for uddeling, 82.426 kr.

Fonden var omfattet af fondslovens § 1, stk. 1, og dermed skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1,  nr. 1. Ifølge fundatsens § 3 skulle den årlige nettoindtægt benyttes til understøttelse og uddannelse af stifterens descendenter og til almenvelgørende og almennyttige formål. Ubenyttet indtægt skulle tillægges formuen. Fondens nettoindtægter omfattede ifølge bestemmelsen udbytter og renter, mens kursavance ved udtrækninger mm. tilhørte formuen. Uddelinger skulle fortrinsvis foretages til descendenter, idet fonden ikke kunne søges. Nettoindtægten skulle uddeles efter arvelovens regler. Ifølge fundatsens § 4 afgjorde bestyrelsen, hvem der skulle modtage ydelser, til hvilke formål, med hvilke beløb og i hvor lang tid.

Fonden foretog i indkomståret 1997 fradrag for uddeling af kursavance af bundne midler på 82.421 kr. Beløbet blev imidlertid ikke indberettet efter skattekontrollovens § 7 B, idet beløbet først blev endeligt opgjort efter indkomstårets udløb, og efterfølgende uddelt til legatarerne.

De stedlige skattemyndigheder har ikke anerkendt fradrag for uddelingerne i indkomståret 1997, idet myndighederne har været af den opfattelse, at fonden i indkomståret 1997 ikke havde foretaget en retligt bindende vedtagelse af uddelingerne i overensstemmelse med cirkulære nr. 49 af 19. marts 1996, pkt. 21.1. Myndighederne har herved henvist til fundatsens § 4, samt at fonden året forinden havde foretaget hensættelse af 106.800 kr. til almenvelgørende formål, hvorfor der ikke har bestået nogen forpligtelse for fonden til at uddele i henhold til arveloven. Stifterens arvinger har herefter ikke haft noget retskrav i 1997 på at modtage hver deres forudbestemmelige andel efter arveloven.

Fondens repræsentant har nedlagt påstand om, at der anerkendes fradrag i indkomståret 1997 for uddelingerne af fondens nettokursgevinster i medfør af fondslovens § 9, stk. 2, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2. Repræsentanten har begrundet dette med, at fonden i medfør af vedtægterne var forpligtet til at uddele alle det forløbne års nettoindtægter efter reglerne i arveloven. At man i 1996 foretog uddeling til almenvelgørende formål hang sammen med, at man gennem flere år havde foretaget hensættelser til uddelinger i følgende år. Man blev imidlertid opmærksom, at sådanne hensættelser udelukkende kunne foretages til uddeling til almenvelgørende/almennyttige formål, hvorfor man i samråd med skatteforvaltningen valgte at uddele det opsparede beløb til et almenvelgørende formål.

Repræsentanten har yderligere anført, at fondens bestyrelse for nærværende indkomstår havde mulighed for at tage beslutning om uddeling af årets nettokursgevinster indtil 6 måneder efter indkomstårets udløb, jf. fondslovens § 9, stk. 2. Idet man traf beslutningen inden denne frist var betingelserne for fradrag opfyldt. Den manglende indberetning efter skattekontrollovens § 7 B bevirkede ifølge repræsentanten ikke, at fonden derved mistede fradragsretten for uddelingen, jf. TfS 1993.255.

Landsskatteretten bemærker, at fradragsretten for vedtægtsmæssige uddelinger efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, indtræder på tidspunktet, hvor fonden bliver retligt forpligtet til at præstere uddelingen, uanset om betaling eller overgivelse af uddelingen først finder sted i det efterfølgende indkomstår.

Fradragsretten og dermed den retlige forpligtelse til at præstere uddelingen anses for indtrådt, uanset at uddelingen endnu ikke kan fastsættes beløbsmæssigt. Det er dog et krav, at uddelingens størrelse kan opgøres efter objektive kriterier, og at giver eller modtager ikke har mulighed for at påvirke størrelsen af uddelingen. Fradragsretten gælder tillige for uddelinger af nettokursgevinster efter fondslovens § 9, stk. 2, jf. herved Ligningsvejledningen SH.21.2.

Landsskatteretten finder, at bestyrelsen for A Fond i nærværende indkomstår ikke i kraft af fundatsen var retligt forpligtet til at foretage uddeling af samtlige de optjente nettokursgevinster efter arvelovens regler. Under hensyn til, at beslutningen om at foretage uddeling af årets nettokursgevinster først tages efter indkomstårets udløb, kan fonden, jf. formuleringen af fondslovens § 9, stk. 2, om uddeling af aktiver, svarende til foregående regnskabsårs nettokursgevinster, uanset motivet bag indførelsen af bestemmelsen, først anses at have påtaget sig en retlig forpligtelse til at foretage uddelingerne efter indkomstårets udløb. Fradrag for uddelinger af nettokursgevinster, der var skattepligtige efter kursgevinstloven i 1997, kan derfor ikke foretages efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1997.