Dato for udgivelse
07 Nov 2002 07:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. august 2002
SKM-nummer
SKM2002.554.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
559/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Arrest, torterstatning, sagsomkostninger
Resumé

Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom af 23. oktober 2000 af de samme grunde som i landsretdommen:

Skattemyndighederne foretog i 1997 arrest for et skattekrav på 5,6 mio. kr., og anlagde i forlængelse heraf justifikationssag. Landsskatteretten gav i september 1998 sagsøgeren medhold i en klage over skatteansættelsen. I april 1999 hævede regionen på denne baggrund justifikationssagen. Da der var opnået arrest for et krav, som ikke bestod, fastslog landsret og højesteret, at skattemyndighederne skulle betale torterstatning, jf. retsplejelovens § 639, stk. 1. Den fastsattes til 25.000 kr. under hensyn til størrelsen af kravet samt arrestens omfang og tidsmæssige udstrækning. Der blev tilkendt 150.000 kr. i sagsomkostninger, hvilket beløb også dækkede advokatomkostninger ved nedlæggelse af arresten

Reference(r)

Retsplejeloven § 639, stk. 1
Inddrivelsesvejledningen D.9

Parter

A
(advokat Steen Harrsen)

mod

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 23. oktober 2000.

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Wendler Pedersen, Torben Melchior, Per Sørensen og Poul Søgaard.

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for landsretten. .

Indstævnte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, har principalt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det, A fik tilkendt i landsretten, og mere subsidiært stadfæstelse.

Højesterets bemærkninger.

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, betale 35.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.