Dato for udgivelse
29 Oct 2002 09:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18. oktober 2002
SKM-nummer
SKM2002.534.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-2613-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Studierejse, USA, gartneriprodukter, gårdsalg, jordbær, ægtefælle
Resumé

Udgift til studierejse blev ikke anset for fradragsberettiget driftsomkostning, jf. SL § 6 a. Det var en studierejse af generel karakter med ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsvejledningen 2001 E.B.3.2.1

Parter

A
(Advokat Knud Borup Jensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Martin Simonsen).

Afsagt af landsdommerne

Helle Bertung, Eskild Jensen og Tina van Steen (kst.)

Den 21. august 2001 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse vedrørende opgørelsen af den personlige indkomst for sagsøgeren, A, for indkomståret 1998:

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkter:

Personlig indkomst

Rejseudgifter for klagerens hustru
ikke godkendt fradraget

15.370 kr.

Sagen har været forhandlet telefonisk med klageren og dennes repræsentant.

Det fremgår af sagen, at klageren driver landbrug med svineproduktion, kornavl og produktion af grøntsager.

I 1998 har der været jordbærsalg for 45.898 kr. og salg fra gårdbutik 358.695 kr. Vareindkøb til gårdbutikken udgjorde 196.107 kr.

Klagerens hustru er førtidspensionist på grund af en rygskade, som hun har pådraget sig som hjemmehjælper, men hun arbejder bl.a. i gårdbutikken sammen med en assistent, hvor hun forestår salget. Desuden styrer hun jordbærplukkere og rengøring.

Klageren og hans ægtefælle har i perioden fra den 25. januar 1998 til den 3. februar 1998 deltaget i en studietur til Californien. Turen var arrangeret af "F1 Rådgivningen".

Programmet for rejsen var følgende:

25. januar 1998 - Billund - Los Angeles

 

07:00

Fælles gruppe check-in i Billund Lufthavn (pult 16-18, Green Group).

08:00

Afgang fra Billund med KL2271/DM271.

09:00

Ankomst Amsterdam Lufthavn.

11:05

Afrejse fra Amsterdam.

13:20

Ankomst til Los Angeles International Airport

 

(flyvetid ca. 11 t og 15 min).

 
 

I ankomsthallen vil gruppen blive mødt af Ann Videriksen (dansktalende guide) med skilt påført teksten: "Green Group". Privat bustransport til Anaheim Plaza Hotel. Busselskab: California Charter. Overnatning på Anaheim Plaza Hotel.

 

26. januar 1998 - Los Angeles

 

07:00

Kontinental morgenmad på hotellet.

08:00

Busafgang fra hotellet for faglige besøg i Carlsbad, Fallbrook, Escondido, San Diego og herfra videre til El Centro. Busselskab: Frontier Tours.

18:00

Ankomst til Ramada Inn i El Centro. Overnatning på Ramada Inn i El Centro.

 
 27. januar 1998 - Los Aneles - El Centro
   

08:00

Morgenmadsbuffet på Dennys restaurant (beliggende ved siden af hotellet).

09:00

Busafgang fra hotellet for faglige besøg i den sydlige del af Imperial Valley i El Centro, Hotwille, Calexico, Herber samt Imperial.

18:00

Hjemkomst til hotellet. Overnatning på Ramada Inn i El Centro.

 

28. januar 1998 - El Centro

 

08:00

Morgenmadsbuffet på Dennys restaurant (beliggende ved siden af hotellet).

09:00

Busafgang fra hotellet for faglige besøg.

18:00

Hjemkomst til hotellet. Overnatning på Ramada Inn i El Centro.

 

29. januar 1998 - El Centro - Yuma

 

08:00

Morgenmadsbuffet på Dennys restaurant (beliggende ved siden af hotellet).

09:00

Busafgang fra hotellet for kørsel til Yuma.

12:00

Ca. ankomst til Days Inn i Yuma.

13:30

Busafgang fra hotellet for kørsel samt faglige besøg i området omkring Yuma.

18:00

Hjemkomst til hotellet. Overnatning på Days Inn i Yuma.

 

30. januar 1998 - Yuma - Las Vegas

 

08:00   

Kontinental morgenmad på hotellet.

09:00

Formiddagen buskørsel i Yuma for faglige besøg.

12:30

Busafgang fra hotellet for kørsel til Las Vegas.

19:00

Ankomst til Riviera Hotel i Las Vegas. Overnatning på Riviera Hotel i Las Vegas.

 

31. januar 1998 - Las Vegas

 

 

Morgenmadsbuffet på hotellet.

09:55

Busafgang fra hotellet for udflugt til Grand Canyon. Selskab: Scenic Airlines.

11:00

Flyafgang fra Las Vegas.

13:15

Ankomst Grand Canyon. Der køres bus gennem Nationalparken, hvor man kan nyde den fantastiske natur. Frokost er inkluderet.

17:45

Flyafgang fra Grand Canyon.

18:00

Ankomst Las Vegas efterfulgt af bustransport til hotellet. Der tages forbehold for eventuel annullering af denne tur grundet uforudsete vejrforhold.

20:15

Busafgang fra hotellet.

20:30

Middagsbuffet på Tropicana Ressort and Casino.

21:45

Seatingen til showet begynder.

22:30

"Follies Bergere" show på Tropicana Ressort and Casino.

01:30

Busafgang fra Tropicana Resort and Casino til hotellet. Overnatning på Riviera Hotel i Las Vegas.

 

1. februar 1998 - Las Vegas - Los Aneles

 

 

Morgenmadsbuffet på hotellet.

09:00

Busafgang fra hotellet for kørsel til Los Angeles.

14:00

Ankomst til Holywood Roosevelt Hotel i Los Angeles. På hotellet møder gruppen Ann Videriksen (dansktalende guide) for sightseeing i Los Angeles.

18:00

Hjemkomst til hotellet. Overnatning på Holywood Roosevelt Hotel i Los Angeles.

 

2. februar 1998 - Los Angeles.

 

08:00

Kontinental morgenmad på hotellet.

09:00

Busafgang fra hotellet for faglige besøg i Los Angeles efterfulgt af transport til Los Angeles International Airport. Busselskab: California Charter.

14:00

Seneste afgang fra Los Angeles centrum til lufthavnen.

14:30

Check-in i Los Angeles International Airport.

16:25

Afgang fra Los Angeles med KL602.

 

3. februar 1998 - Los Angeles - Billund

 

11:50

Ankomst Amsterdam Lufthavn.

13:40

Afgang fra Amsterdam med KL2274/DM274.

14:40

Ankomst Billund Lufthavn.

Der var 20 personer der deltog i turen, heraf 4 ægtefæller.

Klageren har indbetalt 33.314 kr. til arrangøren for turen. I regnskabet har klageren fratrukket 30.740 kr., medens et beløb på 2.574 kr. er anset for privatudgift og derfor ikke er fratrukket. Beløbet på 2.574 kr. dækker udgifterne til en tur til Grand Canyon.

Det er oplyst, at kostudgifter ikke var inkluderet i rejsens pris, og at ægtefællen har hævet 4.000 kr. til kost i rejseperioden. Der er ikke fratrukket udgifter til kost i forbindelse med rejsen.

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for ægtefællens del af rejseudgifterne. Skatteankenævnet har anført, at rejsen må karakteriseres som en generel studietur med et væsentligt turistmæssigt islæt, at en del af de fødevarer, der er set på, ikke kan dyrkes i Danmark, og dermed ikke kan indgå i vurderingen om fradragsret, og at hustruens deltagelse i turen ikke kan begrundes driftsmæssigt, da hun hovedsagligt forestår salg i gårdbutikken.

Klageren har påstået fuld fradragsret for udgifterne til hustruens del af turen.

Til støtte herfor har klageren anført, at bedriften drives og planlægges af parret i fællesskab, og at klagerens hustrus rejseandel er fradragsberettiget lige så vel som klagerens andel, selvom hun ikke deltager i det tunge arbejde. Endvidere har klageren anført, at der har været besøg i butikker på turen, at hustruen har forbedret sine forudsætninger for at planlægge dyrknings- og opbevaringsmetoder for de varer, som hun skal sælge i butikken, og at omsætningen i butikken er steget markant efter rejsen. Dette skyldes, at man på turen har set på gulerodsproduktion, hvor man dyrkede gulerødder på saltholdig jord. Saltet giver guleroden en bedre aroma. Klageren har efter turen saltet sine gulerødder. Endvidere har man set på dyrkning af blomkål, herunder vandingsmetoder. Efter rejsen er klageren og dennes hustru begyndt at vande blomkål med drypslanger, hvilket giver flere pæne kål.

Endelig har klageren anført, at studieturen har bevirket, at han og hans ægtefælle tog det endelige skridt og afskaffede svineproduktionen til fordel for en udvidelse af gårdbutikken.

Landsskatteretten skal udtale

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, der er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Udgifter til studierejser kan fradrages, når der er tale om en koncentreret studierejse med et fagligt indhold af direkte betydning for virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Der skal således på rejsen være erhvervet viden, der umiddelbart har givet sig udslag i konkrete dispositioner i tilknytning til indkomsterhvervelsen. Selvom en rejse har et rent fagligt indhold, vil der ikke kunne godkendes fradrag for udgifterne hertil, såfremt rejsen er af generel karakter.

Landsskatteretten finder, at rejsen, når henses til programmet og forløbet, må karakteriseres som en generel studierejse. Rejsen kan således ikke anses for at have haft en sådan konkret og direkte sammenhæng med hverken klagerens indkomsterhvervelse eller med hustruens indkomsterhvervelse, at der kan gives fradrag for udgiften hertil, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Dette gælder uanset, at rejsens indhold har været fagligt relevant, og at der er erhvervet informationer og erfaringer til brug for virksomheden.

Der kan således ikke foretages fradrag hverken for klagerens eller for hustruens andel af udgifterne til studieturen.

...."

Under denne sag, der er anlagt den 16. november 2001, har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren for indkomståret 1998 har et fradrag på 30.740 kr., subsidiært 15.370 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Det bemærkes, at skatteforvaltningen nægtede at godkende sagsøgerens fradrag for udgifterne til rejsen. Sagsøgeren indbragte afgørelsen for Skatteankenævnet, i hvis afgørelse, der er dateret 29. november 2000, det bl.a. anføres:

".....

Iflg. modtaget rejseprogram har De og Deres ægtefælle været på tur til Californien i perioden 25.1.1998 - 3.2.1998. De har oplyst, at formål med turen har været at se på dyrkningsmetoder for jordbær, gulerødder og blomkål m.v. Endvidere besigtiges vandingssystemer slanger i jorden under rækkerne.

Der har bl.a. været mulighed for at se på produktion af jordbær, avocado, vin, høst af blomkål, broccoli, bundtgulerødder og salat, der forarbejdes og sælges snittet.

Af turistmæssige islæt har der bl.a. været besøg i Las Vegas og Grand Canyon (særskilt pris for tur til Grand Canyon ikke fratrukket).

Efter det oplyste om rejsens formål og program, finder skatteankenævnet, at rejsen må karakteriseres som en driftsudgift for Dem med fuld fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

....."

Skatteankenævnet finder ikke, at hustruens deltagelse i turen kan begrundes driftsmæssigt, da hun hovedsageligt forestår salget i gårdbutikken, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag for hendes andel i rejseudgifterne efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Der er under sagen fremlagt regnskabsmæssige oplysninger, hvoraf fremgår, at sagsøgeren afviklede sin svineproduktion i løbet af 1998-1999.

Af en oversigt over resultaterne for sagsøgerens virksomhed i årene 1997-2001 fremgår følgende:

"....

 

1997

1998

1999

2000

2001

Resultatopgørelse (1.000 kr.)

Bruttoudbytte

1.344

844

616

895

1.132

Stykomkostninger

-595

-505

-293

-308

-386

Dækningsbidrag

749

339

323

587

746

Kontante kapacitets omkostninger

-375

-264

-245

-249

-317

Driftsmæssige afskrivninger

-129

-121

-149

-138

-124

Resultat af primærdrift

245

-46

-71

200

305

Finansiering i alt

-165

-252

-231

-153

-199

Resultat efter finansiering

80

-298

-302

47

106

Personlig indtjening

84

48

72

72

75

Årets resultat før skat

164

-250

-230

119

181

...."

På foranledning af Kammeradvokaten afgav sagsøgeren følgende redegørelse for rejsen:

"....

Vi landede i Los Angeles mandag den 25-01-1998 kl. ca. 1300. Blev hentet i den bus som skulle køre med os til vores besøgssteder i det sydlige California og Arizona. Buschauføren udbrød da hun hørte, hvor vi skulle være! Hvad vil I dog i den udørken.

Den første nat overnattede vi i Anaheim, (en forstad til L.A.)

Tirsdag gik turen sydpå til byen Karlstad. Her skulle vi se på jordbær: Jordbærerne avledes på forhøjede beder med drypvanding og hvid plastik. Plastiken for at fremskynde modningen. Arealet var på 18 ha, med en gns. udbytte på 52 ton (i Danmark 8 til 12 ton).

Over middag kørte vi mod San Diego og drejede mod øst med kurs mod Imperila Vally, et land område som også kaldes U.S.A.s køkkenhave. På vejen der til var der ophold ved en avocado plantage. Her var det pakke- og friskkøleanlæg der var målet. Videre til en vinbonde (vineyards ORFILA and Winery ) som solgte hele høsten til private fra sin egen butik. Han satsede meget på at vinkøb skulle være en oplevelse.

Ved 18 tiden nåede vi en supermarked hvor vi smagte gulerødder som snacks.

Videre mod byen El Centro som ligger i Imperial Vally. Her skulle vi bo i to dage.

Tirsdag afsted for at se høst af buntgulerødder på Farmen GRIMWAYS. Videre til høst af hovedsalat som avledes på kontrakt til River Ranch. Salaten skæres, poses og pakkes i kasser klar til en tur i hydrokøleren og videre til butik.

Onsdag ankom vi til Familien Bornt, som driver en Økologisk farm på 600 ha, med mange forsk. kulturer.

Vi fortsætter til høst af asparges, hydrokøling og indblæsning af is i oliebehandledepapkasser på farmen River Ranch.

Meget tidlig torsdag morgen går turen videre til Arizona. Her er vi inde på en fabrik som forarbejder hovedsalat. Salaten skylles,(i klor) skæres og kommes i plastposer, oveni lægges lidt snittet rødkål, en pose dressing og en pose ristede brødtern, og hele molevitten er klar til servering.

Høst af broccoli og blomkål. Besøge SAKATA SEED en frøforsøgsstation. Her så vi gulerødder med en længde på 50 cm (vi skal grundløsne vores jord meget bedre).

Videre til høst af babysalat (avles nu i Danmark).

Fredag var det jordbearbejdning og dækning med fiberdug som fremmer modningen, og derfra nordpå til Las Vegas med ankomst ca 1830.

Lørdag: Gran Canyon

Søndag morgen videre mod Los Angeles, om eftermiddagen rundtur i L.A.

Mandag besøg i et supermarked der udelukkende sælger økologiske dyrkede grøntsager, hele butikken var temperatur- og fugtkontroleret.

Supermarkedet er en led i en kæde i USA der kun sælger økologisk

Mandag eftermiddag retur til Danmark, minus tre deltagere som skulle videre nordpå for at se på maskiner til forarbejdning af gulerødder til snacks.

...."

Forklaringer

Sagsøgeren har vedstået sin redegørelse for rejsen og har supplerende forklaret, at hans ejendom er på 11 ha. Han købte den i 1990. Den stod tom, men var indrettet til en svineproduktion, som han herefter påbegyndte. I 1996 fik han problemer med at opfylde miljøkravene og måtte leje jord for at komme af med gyllen. I 1997 fik han sygdom i besætningen, der medførte et voldsomt tab i antallet af grise pr. årsso. Han havde i 1992 1 ha med jordbær. Han indførte som den første i landet drypvanding af jordbær fra slanger, der var lagt ned i jorden. Han havde lært om drypvanding på et jordbærkursus, han var på i november 1991. På et tidspunkt overvejede han at ophøre med svineproduktion og gå over til produktion af æg og dyrkning af økologiske grøntsager med henblik på salg fra en gårdbutik på ejendommen. Han læste om rejsen i et nyhedsbrev, han fik fra F1 Rådgivningen i 1997. Årsagen, til at han besluttede sig for at tage med, var, at han ønskede at se økologisk dyrkning af grøntsager, inden han bestemte sig for eventuelt at omlægge driften. Om selve rejsen har sagsøgeren forklaret, at han på rejsen lærte, at man også kunne benytte drypvanding til grøntsager, f.eks. blomkål og salat, men han vidste ikke, at det var på programmet, før han besluttede sig for rejsen. I Californien, hvor han så på drypvanding af jordbær, foregik drypvandingen på samme måde, som han selv benyttede, bortset fra at fødeslangerne ikke var gravet ned, men lå på jorden. Han har nu 2 ha med asier, blomkål, selleri og spidskål, der drypvandes på samme måde, som han har set i U.S.A. Efter inspiration fra U.S.A.-rejsen ændrede han ved fødeslangerne til drypvandingsanlæggene, som han nu ikke længere graver ned, men lader ligge oven på jorden, så de er lettere at koble sammen. Efter hjemkomsten udvidede han arealet med jordbær til det dobbelte, men senere har han indskrænket det igen. Motellet, de boede på efter ankomsten til U.S.A., lå i gåafstand fra Disneyland, hvor de også var på besøg og spiste. Den 26. januar 1998 var de i bl.a. Carlsbad, hvor de så på jordbær to steder og fik forevist, hvorledes man solgte jordbær fra farmene. Et andet sted så de køling af avocadoer. Han sælger også avocado fra sin gårdbutik. Et tredie sted så de på salg af vin fra gårdbutik, hvorfra man solgte hele ejendommens produktion. Besøgene var meget detaljerede. Han havde ikke gulerodproduktion før rejsen til U.S.A., men lærte på rejsen, at gulerødderne fik en bedre aroma, hvis man strøede salt ud på markerne. Han anskaffede efter rejsen en gruber, så jorden med gulerødderne kunne løsnes bedre. Man kendte herhjemme til grubning af jorden ved kålproduktion, men, så vidt han ved, ikke ved dyrkning af gulerødder. Han lærte også at dække afgrøderne med fiberdug for at beskytte mod skadedyr og begyndte herpå i 1999. Denne metode var i brug herhjemme i forvejen ved dyrkning af jordbær. Den vigtigste erfaring, han fik på rejsen, var imidlertid, at han ikke skulle gå over til økologisk dyrkning, fordi afsætningspriserne på økologiske varer var de samme som på traditionelt dyrkede produkter. Han er sikker på, at han ville være gået konkurs i dag, hvis han var gået over til økologisk drift. Det var ikke alle virksomhedsbesøgene, der var lige interessante for ham.

Før rejsen til U.S.A. var et hjørne af maskinhuset på ca. 22 m2 indrettet som selvbetjeningsgårdbutik, hvorfra de solgte jordbær og hvidkål af egen avl. Han og hans ægtefælle har efter rejsen etableret en gårdbutik på 70 m2 med tilstødende lokaler på ca. 200 m2. Lokalerne er nedkølet efter inspiration fra, hvad han havde set på rejsen. Han begyndte i 1999 med ægproduktion og har i dag 4000 æglæggende høns. Han sælger æg fra gårdbutikken, og leverer til andre gårdbutikker, med hvem han bytter og til gengæld får grøntsager, han ikke selv dyrker. Han dyrker nu kartofler, selleri, porrer, løg, ærter, hvidkål, rødkål, rosenkål, spidskål, kinakål, grøntkål, rødbeder og salat, som sælges fra gårdbutikken. Fra gårdbutikken sælger de nu også færdige middagsretter. Hans ægtefælle skulle med på rejsen, fordi de sammen driver familielandbruget og er fælles om beslutningen om, hvad de skal dyrke. Det er hende, der står for gårdbutikken, men hun er også med i marken. De har ud over jordbærplukkere i sæsonen kun en ansat, en førtidspensionist. Gårdbutikken har åbent alle dage, undtagen mandag. De har kasseapparat og modtager dankort. Omsætningen på æg og på grøntsager er fordelt med omtrent 50 % til hver gruppe. Denne fordeling har hele tiden været gældende. Af grøntsagerne vedrører ca. 50 % af omsætningen salg af kartofler, og 50 % andet grønt. Højst 20 % af grøntsagerne, der sælges fra gårdbutikken, er købt i andre gårdbutikker eller på GASA. Den økonomiske fremgang i bedriften er fortsat i 2002. Hvis han ikke havde omlagt produktionen til æg og grøntsager, havde han i dag været konkurs. Hans ægtefælle arbejder nok ligesom han - 60-70 timer om ugen. Hun har af skattemæssige årsager ikke status som medhjælpende ægtefælle.

BO har forklaret, at han er ansat ved F1 Rådgivningen, der er en rådgivningsforening for gartnere. Rejsen kom i stand, fordi der var en interesse blandt danske gartnere for at se, hvor langt fremme med produktionsmetoderne man var i U.S.A. Han fik kontakt med nogle konsulenter i Californien, som hjalp med at arrangere besøgene. Det var primært kål- og jordbærproduktion, de skulle se. En del af de produkter, de så, bl.a. short-cut gulerødder og babyleaves, produceres nu også i Danmark. Den 26. januar 1998 besøgte de jordbæravlere og så på dyrkning i højbede og hørte om bl.a. bekæmpelse af skimmel. Senere så de på avocado- og vinproduktion. Den 27. og 28. januar så de på produktion af gulerødder og salat i El Centro, og de besøgte en økologisk produktion. Produktionen var præget af, at man havde meget mexikansk arbejdskraft. Dyrkning af gulerødder på arealer, hvor der var udspredt salt, var ikke særlig kendt i Danmark dengang. Den 29. januar beså de produktion af salat, herunder af babyleaves. Der var et ønske fra deltagerne om at komme til Las Vegas, og det gjorde de i weekenden. Den 30. januar besøgte de en økologisk butik i Los Angeles. Efter vidnet opfattelse fik deltagerne konkrete erfaringer, f.eks. med dyrkningen af babyleaves og af gulerødder under anvendelse af salt. Samtlige deltagere i turen er gartnere eller personer med tilknytning til gartnerierhvervet. Turen er efterfølgende blevet beskrevet i fagbladet "Grønne fag" i tre artikler.

B, der er sagsøgerens ægtefælle, har forklaret, at hun har arbejdet med i virksomheden lige fra begyndelsen. De er fælles om det hele, også om arbejdet i marken. Efter at de kom hjem fra U.S.A. fik de en egentlig butik med betjening, og de har, inspireret af det fast-food, de så i U.S.A., fået færdige middagsretter til salg.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande anført, at rejsen har den fornødne faglige tilknytning til hans erhverv til, at udgiften til rejsen er fradragsberettiget. Den omstændighed, at der i weekenden var indslag af turistmæssig karakter, er uden betydning for spørgsmålet om fradragsret. De erfaringer, man havde med hjem fra turen, førte til, at den nedadgående kurve blev vendt. Virksomheden blev ændret til produktion og salg af grøntsager og æg fra gårdbutik og giver nu et overskud, der tilmed er stigende. Hertil kommer, at erfaringerne fra rejsen gjorde det klart for sagsøgeren, at han ikke skulle gå over til en økologisk produktion, og at den metode, som han som den første havde indført i Danmark - drypvanding af jordbær - kunne gøres på en bedre måde og kunne anvendes ved anden produktion end jordbær. Den samlede udgift til rejsen med fradrag af udgiften til udflugten til Grand Canyon har derfor været nødvendig, for at sagsøgeren og dennes ægtefælle, der driver virksomheden i fællesskab, kunne sikre deres indtægt.

Subsidiært må udgiften til hans rejse være fradragsberettiget.

Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at rejseudgiften har været nødvendig for at erhverve, vedligeholde og sikre indkomsten. Rejsen har været af generel karakter, og der har ikke været en konkret og direkte sammenhæng mellem rejsen og sagsøgerens indkomstskabende aktiviteter. Den viden, sagsøgeren fik under opholdet i U.S.A., kunne han lige så godt have fået i Danmark. Hertil kommer, at rejsen foregik i et område af almindelig turistmæssig interesse, og at rejsen også havde turistmæssige indslag. For så vidt angår fradrag for ægtefællens rejse har sagsøgte anført, at det ikke er bevist, at hendes deltagelse har været erhvervsmæssigt begrundet.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Rejsen til U.S.A. havde efter det oplyste om rejseprogrammet og efter sagsøgerens forklaring ikke karakter af en koncentreret studierejse, men det må lægges til grund, at man under rejsen, der havde et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt, besøgte en række virksomheder inden for gartneri og distribution af gartneriprodukter. En del af disse besøg, f.eks. i supermarkeder, på en vingård og på et avocadogartneri kan ikke antages at have været af umiddelbar relevans for driften af sagsøgerens virksomhed. Rejsen må anses som en studierejse af generel karakter, og sagsøgeren har derfor ikke ført bevis for, at udgiften til rejsen har været nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde sagsøgerens indkomst. Sagsøgeren har herefter ikke krav på fradrag for udgiften til rejsen.

Som følge heraf frifinder landsretten sagsøgte.

T h i   k e n d e s  f o r   r e t

 

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, A, til sagsøgte betale 7.000 kr.