Dato for udgivelse
01 Nov 2002 13:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. december 2001
SKM-nummer
SKM2002.549.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, B-1614-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afskrivning, blandet benyttet driftsmiddel, klaver, musikinstrument, musiker, pianist
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger, der var pianist, kunne afskrive helt eller kun delvist på et klaver opstillet i hjemmet. Landsretten udtalte, at efter praksis betragtes flygler opstillet i hjemmet i almindelighed som delvis private indbogenstande, der kan afskrives som blandede driftsmidler. Landsretten fandt, at et klaver i relation til denne formodningsregel kunne sidestilles med et flygel. Landsretten fandt ikke, at der forelå sådanne oplysninger, at formodningsreglen kunne tilsidesættes, når klaveret ikke var anbragt i et dertil indrettet specielt rum.

Reference(r)

Afskrivningsloven afsnit II (dagældende)
Ligningsvejledningen 2001 A.F.2.6

Parter

Dansk Musikerforbund som mandatar for A
(advokat Kim Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Kim Lundgaard Hansen).

Afsagt af landsdommerne

Jan Uffe Rasmussen, Inge Neergaard Jessen og Rikke Ørum (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 14. juni 2000, og som vedrører spørgsmålet om der kan afskrives helt eller delvist på et lyddæmpet klaver, har sagsøgeren, Dansk Musikerforbund som mandatar for A, nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 nedsættes med 4.688,00 kr.

Beløbet fremkommer ved, at Landsskatteretten ved kendelse af 12. april 2001 alene har anerkendt den erhvervsmæssige udnyttelse af et klaver, der i 1977 blev købt for 62.500 kr., til 75%.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har under anbringende af, at klaveret ikke udelukkende har været anvendt erhvervsmæssigt, påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Den 12. april 2001 afsagde landsskatteretten følgende kendelse vedrørende en af A indbragt klage:

".....

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i 1996 blev uddannet som professionel pianist ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Klageren har siden 1996 været ansat som pianist i en trio, der akkompagnerer .....1 Musikskoles pigekor, endvidere har han undervist i klaver på .....2 Musikskole og gradvist opbygget en koncertaktivitet som pianist.

Klageren har ved selvangivelsen afskrevet på 100 % af klaverets anskaffelsessum, der var 62.500 kr.

Skatteankenævnet har ved den påklagede afgørelse alene godkendt en erhvervsmæssig afskrivning på 75 % af klaverets anskaffelsessum, idet nævnet har fundet, at det har formodningen imod sig, at et klaver, der er opstillet i klagerens private hjem og ikke anbragt i et særskilt værelse adskilt fra den øvrige beboelse, ikke benyttes privat. Nævnet har tillige fundet, at der må være en vis sammenlignelighed mellem et klaver og et flygel.

Klagerens repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om godkendelse af fradrag på 100 % af klaverets købspris.

Til støtte for den nedlagte påstand har repræsentanten bl.a. gjort gældende, at det for alle professionelle pianister er af afgørende betydning at have sit eget instrument til forberedelse og øvning, og at det for så vidt angår musikskolelærere fremgår af overenskomsten, mellem KL. og FMM, at der forudsættes afsat tid til øvning ud over medgået undervisningstid, og at øve- og forberedelsestiden indgår i lønnen.

Repræsentanten er ikke enig i, at klaveret kan benyttes privat, idet klaveret er placeret i et lille "lukaf", der er et højere niveau end gulvet i lejligheden. Repræsentanten er enig i, at der ikke er tale om et særskilt værelse, men gør gældende, at retspraksis alene tilsiger, at dette er en nødvendig forudsætning, når det drejer sig om et flygel. Repræsentanten mener ikke, at der kan sættes lighedstegn mellem et flygel og et klaver, idet der ikke er sammenlignelighed mellem instrumenternes udsmykningsmæssige værdi og omfang.

Repræsentanten har henvist til Landsskatterettens kendelser af henholdsvis 20. juni 1997 og 13. oktober 1998.

Landsskatteretten skal udtale

Landsskatteretten bemærker, at fradrag for udgifter i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde er reguleret af ligningslovens § 9, jf. statsskattelovens § 6 a. Det fremgår heraf, at lønmodtagere kan fradrage udgifter, som afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i det omfang, udgifterne overstiger et reguleret grundbeløb på 3.000 kr.

Efter bestemmelsen i afskrivningslovens afsnit I og II kan der afskrives på driftsmidler, der anvendes helt eller delvist erhvervsmæssigt.

En lønmodtager kan således foretage afskrivning på musikinstrumenter og musikudstyr, såfremt dette anvendes erhvervsmæssigt i forbindelse med den løbende indkomsterhvervelse. Anskaffelsen af udstyret må således ikke være begrundet i private hensyn, eller have forbindelse med sikring af en fremtidig indkomsterhvervelse. Instrumenterne og udstyret skal i indkomståret være anvendt i forbindelse med den løbende indkomsterhvervelse.

Landsskatteretten bemærker, at det har formodningen imod sig, at der med hensyn til musikudstyr, der opbevares i hjemmet, ikke forekommer en vis privat anvendelse.

Retten, finder derfor, at fradrag for afskrivning af klaveret bør fastsættes ud fra et skøn over fordelingen mellem den private og den erhvervsmæssige anvendelse. Retten finder ud fra det i sagen oplyste, at den erhvervsmæssige anvendelse af klaveret kan fastsættes til 75 %.

Den påklagede afgørelse stadfæstes således.

....."

Forklaringer

A har forklaret blandt andet, at han i 1997 var relativt nyuddannet og brugte sin tid på at undervise og gøre en karriere som koncertpianist. I dag er han ansat som souschef ved en musikskole og afholder lejlighedsvist koncerter. Hans fraskilte hustru er violinist og ansat i det Kongelige Kapel. Hun spillede aldrig på klaveret.

Klaveret står i en lille aflukke i stuen, hvilket bevirker, at det rent akustisk ikke er helt ideelt at spille med lyd på, hvilket derfor sker sjældent. Klaveret kan ikke placeres andetsteds i lejligheden, som udover stuen alene rummer to små depotrum og et soveværelse. Han bruger sin fritid på at sejle og spiller aldrig klaver alene for fornøjelsens skyld.

DR har forklaret blandt andet, at hun er uddannet violinist fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1994. Hun har været gift med A. I forbindelse med sin uddannelsen skulle hun bestå nogle eksaminer i klaver, men i dag spiller hun ikke klaver. Hun har måske prøvet klaveret et par gange. Som musiker holder man fri, når man er færdig med at øve. As fritidsinteresse var at sejle, ikke at spille klaver.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand anført, at klaveret er anskaffet til brug for sagsøgerens erhvervsmæssige indkomsterhvervelse, og at sagsøger er berettiget til fuldt ud at afskrive på klaveret. Hverken sagsøger eller sagsøgers tidligere ægtefælle anvender klaveret privat. Det bestrides, at der for klaverer gælder en tilsvarende formodningsregel som for flygler. Såfremt dette måtte være tilfældet, har sagsøgeren afkræftet formodningen for privat benyttelse af klaveret. Klaverets særlige indretning og type kan ikke sidestilles med sædvanlige indbogenstande, og sagsøgerens økonomiske forhold tillader i øvrigt ikke indkøb af klaver til brug for udsmykning i hjemmet. Sagsøgte har ikke konkret påvist nogen privat benyttelse af klaveret.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand anført, at der i overensstemmelse med fast retspraksis vedrørende flygler gælder en formodning for privat anvendelse, som indebærer, at afskrivning på sagsøgerens klaver kun kan ske efter reglerne om blandet benyttede driftsmidler. Det forhold, at det er umuligt for sagsøgte konkret at påvise en privat benyttelse af musikinstrumenter er baggrunden for, at der må opereres med formodningsregler. Formodningen for, at klaveret delvis har været privat benyttet kan ikke anses for afkræftet. Der må herved lægges vægt på, at klaveret ikke har været anbragt i et dertil indrettet rum, og at ikke blot sagsøgeren men også dennes ægtefælle kunne spille på klaveret. Hertil kommer, at klaveret har en udsmykningsmæssig værdi.

Rettens bemærkninger

Ifølge retspraksis betragtes flygler, der er opstillet i hjemmet i almindelighed som delvis private indbogenstande sig dermed blandede driftsmidler, der afskrives efter afskrivningslovens afsnit 11. Af de af sagsøgte anførte grunde tiltræder landsretten, at et klaver i den henseende må sidestilles med et flygel.

Uanset As forklaring om, at klaveret udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, finder Landsretten ikke at der er tilvejebragt sådanne oplysninger, at den af indstævnte anførte formodningsregel kan tilsidesættes, når klaveret ikke er anbragt i et dertil indrettet specielt rum. Landsskatterettens afgørelse vil herefter være at stadfæste.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Indstævnte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagens omkostninger ophæves.