Hobro Byrets dom
af 19.april 2000
BS 1-473/1998

Parter

HX Trading ApS under konkurs v/kurator Mårten Hede

mod

A

Under denne sag, der af uoplyste årsager først er anlagt ved retten i Ålborg, nemlig den 4.9.1998, og derpå den 10. s.m. ved denne ret, har sagsøgeren "HX Trading ApS" under konkurs ved kurator, advokat Mårten Bede, Ålborg, påstået sagsøgte, A, ....., dømt til principalt dels at betale 430.678 kr. med tillæg af rente 1% pr. måned fra sagsanlægget og dels at anerkende, at sagsøgte yderligere er forpligtet til at erstatte sagsøgeren omkostningerne ved konkursens indtræden og boets behandling.

Subsidiært har boet påstået sagsøgte dømt til alene at betale 430.678 kr. med sædvanlig procesrente fra sagsanlægget til betaling sker.

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte i forbindelse med salg af anparterne i "HX Trading Aps" (tidligere "H1 ApS" nu "HX Trading ApS" under konkurs), har pådraget sig forpligtelse til at dække det tab, der er opstået ved, at selskabet i forbindelse med salget af anparterne blev tømt for midler.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse blandt andet under anbringende af, at kravet er forældet. Dette spørgsmål er i medfør af retsplejelovens § 253 udskilt til særskilt påkendelse.

Sagens omstændigheder er følgende

Ved aftale af 17.9.1992 solgte sagsøgte, der ejede alle anparter i "HX Trading ApS", disse til "G1 A/S" med overtagelsesdag den 21. s.m. Forinden salget var alle selskabets aktiviteter blevet solgt til anden side, og ifølge selskabets regnskab for perioden fra den 1.10.1991 til den 20.9.1992 var dets eneste aktiv en likvid beholdning på 2.072.368 kr. Det eneste passiv i selskabet udgjordes af selskabsskat, der inklusive hensættelse androg 416.670 kr. Egenkapitalen var således 1.655.698 kr.

Købesummen, der var aftalt til 1.916.382 kr., blev i henhold til vedtagelse herom i aftalen, erlagt samtidig med, at selskabets beholdning af likvide midler blev overført, til køberen af anparterne. Pengetransaktionerne fandt sted den 21.9.1992 via sagsøgtes og køberens pengeinstitutter.

På en generalforsamling den 21.9.1992 udtrådte sagsøgte af selskabets ledelse, og selskabet skiftede samtidig navn fra "H1 ApS" til "HX Trading ApS". Registrering heraf fandt sted den 7.10.1992 hos Erhvers- og selskabsstyrelsen, idet der samtidig skete registrering af, at JS, der på "G1 A/S's" vegne havde underskrevet overdragelsesaftalen, var indtrådt som direktør i stedet for sagsøgte.

Den 12.5.1993 registreredes hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabets ny direktør, JS, var udtrådt af direktionen, og at selskabets revisor ligeledes var fratrådt. Samme dag - altså den 12.5.1993 - tilsagde Told og Skat "HX Trading ApS" ved direktør JS, til personligt at give møde den 8.6.1993 hos Told og Skat med henblik på foretagelse af udlæg for selskabsskat for skatteåret 1992/1993, der inklusive renter og retsafgift var opgjort til 100.389 kr. Efter at tilsigelsen var forkyndt den 13.5.1993, meddelte JS ved brev af 27.5.1993 Told og Skat følgende:

"Vedr : Tilsigelse af 12/5 1993 ang. virk.nr. ........

Jeg skal hermed oplyse, at jeg er udtrådt af direktionen i HX Trading ApS den 15.3.1993 ved anmeldelse til Erhvers- og Selskabsstyrelsen hvilket er bekræftet jævnfør vedlagte skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Jeg kan yderligere oplyse, at selskabet, samt Moderselskabet G2 A/S, er uden aktiver og i øvrigt er afmeldt over for Toldvæsenet, der er således ingen aktivitet i selskaberne.

Såfremt jeg ikke hører nærmere forventer jeg ikke at skulle give møde den 8. juni 1993. ........"

Ved skrivelse af 23.6.1993 til skifteretten begærede Erhvers- og Selskabsstyrelsen herefter selskabet opløst med henvisning til, at selskabet var uden lovlig direktion og revision.

Under møde i skifteretten den 31.8.1993, hvortil alene JS var indkaldt og gav møde, forklarede denne behørigt formanet "at selskabets aktivitet har bestået i opkøb af tøj, som blev solgt via home parties.

Selskabets aktivitet blev indstillet den 1. marts 1993. Pr. denne dato var der intet varelager i selskabet, idet man købte ind fra home party til home party. Selskabet havde til huse på samme adresse som G2 A/S. Der er ikke med G2 indgået nogen lejekontrakt, ligesom selskabet heller ikke har betalt husleje til G2 A/S. Kontorudstyr var leaset. Udover anpartskapitalen, som indehaves af G2 A/S, er der ingen aktiver i selskabet.

For så vidt angår passiver henviste JS til fremlagte bilag 2.

JS tilkendegav, at selskabet skal opløses."

Selskabet blev herefter opløst af skifteretten den 7.9.1993 i medfør af den da gældende anpartselskabslovs § 86, jfr. § 87.

Ved dekret af 23.3.1995 blev selskabet derpå efter det oplyste på begæring af Told og Skat erklæret konkurs med advokat Mårten Hede, som kurator.

Det er under sagen oplyst, at Told og Skat er boets eneste kreditor med skattekrav, der inklusive renter svarer til det påstævnte beløb. Det er derimod uoplyst, hvilke (nye) oplysninger, der var baggrunden for konkursbegæringen.

Af en skrivelse af 18.4.1995 fra boets kurator til sagsøgte fremgår imidlertid, at kurator "er gjort bekendt med en kontrakt, hvorved De (sagsøgte) overdrager anparterne i det konkursramte selskab til "G1 A/S........". I brevet opfordres sagsøgte herefter til "at fremsende regnskabsbilag eller oplysning om, hvor disse beror". "HX Trading ApS's" revisor meddelte herefter den 21.4.1995 kurator, at det omfattende regnskabsmateriale beroede dels hos sagsøgte og dels hos revisionfirmaet. Den 6.10.1995 anmodede kurator herefter revisionsfirmaet om at få fremsendt kopi af korrespondance, mødereferater eller lignende vedrørende salget af anparterne. Den 9.10.1995 fremsendte revisionsfirmaet herefter til kurator kopi af brev 28.8.1992 fra revisionsfirmaet til køberen af anparterne og at brev af 8.9.1992 fra køberen til revisionsfirmaet.

Disse bilag er ikke fremlagt under sagen.

I sagsøgtes svarskrift er anført følgende uimodsagte anbringende:

"Derefter hører hverken sagsøgte eller revisor mere til sagen før modtagelse af stævning. Sagsøgte har således ikke engang modtaget et krævebrev forud for stævningen."

I boets replik er anført følgende:

"Forældelsesfristen har imidlertid været suspenderet, jf. 1908-lovens § 3, idet Told og Skat har været uvidende om det erstatningspådragende forhold, i hvert fald indtil anpartsselskabet blev opløst af skifteretten den 7. september 1993."

Under sagen er fremlagt sålydende erklæring af 7.4.1999 fra Told og Skat til boets kurator:

"Vedr. : Se nr. ........., HX Trading ApS under konkurs.

De har forespurgt hvilke inddrivelsesskridt der er foretaget vedrørende regionens krav på selskabsskat hos ovennænvte selskab.

Selskabet blev den 22. marts 1995 taget under konkursbehandling af Skifteretten i Aalborg. Selskabet er tidligere af skifteretten opløst den 7. september 1993 på baggrund af en opløsningsbegæring af 23. juni 1993 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

På tidspunktet for opløsning af selskabet udgjorde regionens krav:

Selskabsskat, skatteår 1992/93

94.712 kr.

- forfaldsdag 1.11.92

 

- sidste rettidige bet.dag 20.11.92

 

Udlægstilsigelse blev forkyndt for selskabet v/direktør JS den 13. maj 1993.

Ved brev af 27. maj 1993 meddelte JS at han var udtrådt af direktionen i HX Trading ApS den 15. marts 1993 og at dette var meddelt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det blev endvidre oplyst, at selskabet var uden aktiver.

Da selskabet den 23. juni 1993 blev begæret opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, foretog regionen ikke yderligere vedrørende inddrivelse af selskabsskatten.

Kravet er anmeldt i konkursboet ved regionens brev af 8. maj 1995.

Regionen har ikke foretaget inddrivelsesskridt vedrørende de øvrige anmeldte krav . ....."

Boet har til støtte for sine principale påstande henvist til reglen i den dagældende anpartsel skabslov § 84, stk. 4, med henvisning til, at købet skete ved selvfinansiering og - for det tilfælde, at det måtte kunne lægges til grund, at udbetalingen skete til køberen - med henvisning til lovens § 84, stk. 5.

Det bemærkes herved, at det under sagen er ubestridt, at køberen er ude af stand til at tilbageføre beløbet.

For så vidt angår den subsidiære påstand har boet henvist til den dagældende anpartselskabslovs § 110.

Hvad angår forældelsesindsigelsen har boet afvist, at der kan ske identifikation mellem på den ene side Told og Skat og på den anden side konkursboet. Sagsøgeren i sagen er boet, og forældelsesfristen kan ikke regnes fra noget tidligere tidspunkt end det tidspunkt, da selskabet fik ny ledelse, det vil sige konkursboet. Erklæringen af 27.5.1993 fra JS kunne desuden umuligt bringe Told og Skat i mistanke om de nærmere omstændigheder ved, salget af anparterne, der kunne begrunde et ansvarsgrundlag for sagsøgte. Oplysning herom fremkom først ved kurators undersøgelse af forholdene efter konkursdekretets afsigelse.

Forældelse kan, hvad enten forholdet skal bedømmes efter 1908-lovens § 1, nr. 3, eller nr. 5, således tidligst regnes fra konkursdekretets afsigelse, idet forældelsesfristen har været suspenderet i henhold til lovens § 3.

Sagsøgte har heroverfor gjort gældende, at der må ske identifikation mellem på den ene side Told og Skat og på den anden side konkursboet, og har herved anført, at suspension af forældelsesfristen, hvis udgangspunkt er tidspunktet for den skadegørende handling - den 21.9.1992 - er afbrudt ved den oplysning, der fremkom til Told og skat ved brevet af 27.5.1993 fra JS.

Rettens bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at retten under hensyn til, at kravet mod boet reelt er fremsat af Told og Skat som enekreditor, finder, at boet må tåle identifikation med Told og Skat.

Retten finder herefter, at spørgsmålet om, hvornår suspension af forældelsesfristen er ophørt, må afgøres på grundlag af skrivelsen af 27.5.1993 fra JS til Told og Skat.

Herom bemærkes følgende:

Det må vel medgives boet, at denne skrivelse ikke indeholder nogen direkte oplysning om de nærmere omstændigheder ved handelen om anparterne - selvfinansiering og salg til overkurs, svarende til ca. 62% af selskabets skattetilsvar.

Når imidlertid henses til, at selskabet for skatteåret 1992/ 93 svarende til regnskabsåret 1.10.1990 til 30.9.1991 - havde en indtjening, der kunne begrunde et skattetilsvar på ca. 100.000 kr., finder retten, at oplysningen i brevet af 27.5.1993 om, at selskabet nu var uden aktiver og aktiviteter, at det var afmeldt overfor toldvæsenet, og at direktøren var udtrådt af direktionen, burde have givet toldvæsenet anledning til, allerede da at iværksætte de undesøgelser, som tilsyneladende først senere blev iværksat af kurator og som førte til boets sagsanlæg. Under disse omstændigheder finder retten, at suspensionen af forældelsen må anses afbrudt ved Told og Skats modtagelse af brevet af 27.5.1993.

Retten tager allerede herefter sagsøgtes påstand om frifindelse til følge, men bemærker ex tuto følgende:

Idet

som nævnt henstår som uoplyst, hvilke oplysninger, der foranledigede Told og Skat til at indgive konkursbegæring, idet det henstår som uoplyst hvornår, fra hvem og under hvilke nærmere omstændigheder kurator kom i besiddelse af kontrakten om overdragelse af anparterne, samt idet retten på baggrund af den fra replikken citerede passus må finde det påfaldende, at stævningen den 4.9.1999 - en fredag - blev indleveret til retten i Ålborg, uagtet stævningen tydeligt angiver sagsøgtes bopæl som beliggende under Hobro retskreds og i sit sidste afsnit tydeligt indeholder indkaldelse af sagsøgte til at give møde ved denne ret, måtte retten i al fald statuere, at boet ikke har godtgjort, at suspension først er ophørt senere end 5 år før sagsanlægget her ved retten den 10.9.1998.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte A frifindes for den af "HX Trading ApS" under konkurs ved kurator, advokat Mårten Hede, under denne sag nedlagte påstand.

Boet skal til sagsøgte betale 27.700 kr. i sagsomkostninger.