Dato for udgivelse
03 Oct 2002 13:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. februar 2002
SKM-nummer
SKM2002.479.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-1114-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Selskabstømning, hæftelsesansvar, forældet, stævning, selvfinansiering, identifikation, konkursbo, toldskat
Resumé

Et eventuelt hæftelsesansvar efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5 mod sælger af et overskudsselskab var forældet, idet stævningen først blev udtaget mere end 5 år efter, at told- og skattemyndighederne i 1993 havde fået kendskab til, at overdragelsen af selskabet var selvfinansieret. Stævning var udtaget af det tømte selskabs konkursbo, der måtte tåle identifikation med told- og skattemyndighederne

Reference(r)

Anpartsselskabsloven § 84, stk. 5 (dagældende)

Parter

HX Trading ApS under konkurs ved kurator, advokat Mårten Hede
(advokat Søren Lundsgaard)

mod

A
(advokat A. Holst Nielsen).

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Kirsten Thorup og Mogens Heinsen (kst.)

Retten i Hobro har den 19. april 2000 afsagt dom i 1. instans (BS 1-473/1998).

For landsretten har appellanten, HX Trading ApS under konkurs ved kurator, advokat Mårten Hede, nedlagt påstand om, at sagens behandling fortsættes, principalt ved Vestre Landsret, og subsidiært - efter hjemvisning - ved Retten i Hobro.

Indstævnte, A, har påstået dommen stadfæstet. Subsidiært har indstævnte nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fortsat behandling ved Retten i Hobro.

Forklaringer

Advokat Mårten Hede har forklaret, at han er kurator i konkursboet HX Trading ApS. Kammeradvokaten indgav konkursbegæring i 1995 på vegne Told og Skat. Selskabet blev erklæret konkurs den 22. marts 1995. Sagen var ikke særlig godt oplyst. Han rekvirerede derfor akterne fra sagen vedrørende selskabets opløsning. Han var klar over, at der formentlig var tale om en selskabstømmersag og rettede derfor henvendelse til pengeinstitutterne. Han mener, han indledningsvis kom i besiddelse af overdragelsesaftalen. Der verserede et hav af selskabstømmer sager, og han var ikke helt klar over, om det var ham eller Kammeradvokaten, der skulle foretage sig noget. I følge gældbogen var der oprindelig - foruden Told og Skat endnu en kreditor, som havde anmeldt et krav på ca. 14.000 kr. til skifteretten i forbindelse med opløsningssagen. Kravet er dog endnu ikke blevet genanmeldt, og stævningen vedrører alene skattevæsnets krav. Konkursboet behandles, som om skattevæsnet er eneste kreditor. Stævningen blev indgivet til Retten i Aalborg ved en fejl. Da fejlen blev opdaget, blev stævningen straks fremsendt til Retten i Hobro. Han ved ikke, på hvilken måde Told og Skat har fået sine oplysninger i sagen. Han har i stævningen anført, at sagsøgte er blevet anmodet om at foretage betaling af det skyldige beløb, men han erindrer intet herom, og det kan godt være, det ikke er "dækkende".

Lars Henrik Christiansen har forklaret, at han i 1995 var ansat som fuldmægtig i Told og Skat. Han arbejdede næsten udelukkende med de selskaber, der havde været udsat for selskabstømning. Han udarbejdede bl.a. sagsfremstillinger til Told- og Skattestyrelsen. Hvis en restance havde forbindelse til selskabstømning, var det den afdeling, han var ansat i, som havde til opgave at beskrive, hvad der var foregået, og gøre kravet op. Tage Sørensen, der den 7. april 1999 havde besvaret kurators forespørgsel om, hvilke inddrivelsesskridt der var foretaget, arbejdede i en anden afdeling med almindelig restanceinddrivelse. Restancen på 94.712 kr. vedrørte et afsluttet år, og der var således ved udlægstilsigelsen den 13. maj 1993 tale om inddrivelse af den sædvanligt opgjorte skat. I 1992 stødte Told og Skat, Aalborg, første gang på en sag, der drejede sig om 5 mio. kr. i afsatte skatter, som ikke blev betalt. Told og Skat meldte sagen til politiet, som ikke ville gå videre med den, angiveligt fordi bagmanden var syg. Da Told og Skat imidlertid fandt ud af, at bagmanden fortsatte med at opkøbe selskaber, rettede man påny i februar 1993 henvendelse til politiet, og der blev foretaget ransagning hos G2 A/S. Ved den lejlighed kom Told og Skat i besiddelse af mapper med bilag fra opkøbte selskaber. Den 1. marts 1993 udarbejdede han i fortsættelse heraf et notat til politiet, hvoraf fremgår, at HX Trading ApS optrådte som et af mange selskaber, der var sendt til opløsning. I notatet beskrev han 3 andre selskaber i detaljer med opgørelse af skattevæsnets tab. De 3 selskabers skatter fremgik af regnskaberne for disse selskaber. HX Trading ApS står i hans notat ikke anført med noget beløb, men det fremgår, at selskabet måtte være købt for egne midler. Dette kunne han se af mellemregningen med moderselskabet. Formålet med notatet var at få politiet til at gå ind i sagen igen. Efter at politiet havde modtaget notatet, skete der først noget i 1994, da Told og Skat omkring den 1. august 1994 på ny havde rykket politiet vedrørende sagen. I november 1994, muligvis den 22. november 1994 blev der herefter gennemført en ransagning hos køber og købers revisor. Ransagningen vedrørte ikke decideret HX Trading ApS, men gav anledning til, at bankposteringerne kom frem i lyset. Bagmandens - køberens - sygdom var årsag til, at sagen herefter blev henlagt af politiet. Told og Skat beskæftigede sig ikke på det tidspunkt med sælgerne. Først da Told- og Skattestyrelsen og Kammeradvokaten i 1995 havde vurderet, at sælgerne kunne drages til ansvar, indledte man sagerne mod dem. Han har ikke haft adgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens papirer. Han er ikke sikker på, at han i 1993 - da han udarbejdede sit notat - vidste, at der i 1992 var et forfaldent skattekrav på ca. 94.000 kr. HX Trading ApS er ikke indgået i politiets sag, der nok kun vedrørte 1992-selskabet og de 3 andre, beskrevne selskaber.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det krav, som konkursboet har rettet mod indstævnte, er skattevæsnets krav på skatter, som påhvilede det tømte selskab, og støttes på den dagældende anpartsselskabslov § 84. Om dette krav er forældet, må derfor afgøres med udgangspunkt i, at den - muligt - erstatningspådragende handling fandt sted ved overdragelsen af selskabet og den efterfølgende gennemførelse af betalingstransaktionerne i september 1992.

Efter den forklaring, som er afgivet af skattevæsnets medarbejder, Lars Henrik Christiansen, afgav han den 1. marts 1993 et fyldigt notat til politiet. Notatet vedrørte - efter det forklarede - hovedsagelig andre selskaber end det her omhandlede, men det var klart, at HX Trading ApS var solgt til en person, som Told og Skat anså for at være selskabstømmer, og at der ved salget var sket selvfinansiering.

På denne baggrund anses skattevæsnet i hvert fald efter den 1. marts 1993 for ikke at have været i utilregnelig uvidenhed om sit krav, jf. forældelseslovens § 3.

Da sagen først er anlagt ved stævning modtaget ved Retten i Aalborg den 4. september 1998, jf. herved retsplejelovens § 248, stk. 2, er kravet herefter forældet.

Med denne begrundelse stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Sagens omkostninger for landsretten skal appellanten, HX Trading ApS under konkurs ved kurator, advokat Mårten Hede, betale til indstævnte, A, med 28.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.