København Byrets kendelse
af 20. marts 2002
FS 32871/2001

Parter

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Skatte-og Registerforvaltningen

mod

A

Under denne sag har rekvirenten, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Skatte-og Registerforvaltningen, påstået udlæg af 11. december 2001 i den rekvisiti tilhørende ideelle anpart på 50 % af ejerfejl. nr. 8 af matr.nr. ... ..... ...., stadfæstet.

Rekvisitus har påstået udlægget ophævet.

Sagens nærmere omstændigheder

Ved agterskrivelse af 28. maj 2001 varslede rekvirenten ændring af rekvisitis årsopgørelse for 1999, idet man blandt andet agtede at forhøje den skattepligtige indkomst med 151.800 vedrørende indtægt af selvstændig virksomhed, jf. statsskattelovens § 4. Følgende fremgår bl.a. af agterskrivelsen:

"..........

Kan De godkende forslaget, behøver De intet at foretage Dem. De vil senere modtage en årsopgørelse, hvor ansættelsen af skattepligtig indkomst, personlig indkomst og kapitalindkomst m.v. vil fremgå.

Kan De derimod ikke godkende forslaget, anmodes De om at rette skriftlig begrundet henvendelse hertil inden 3 uger fra brevdato.

..........."

Skrivelsen er sendt som almindeligt brev.

Den 16. juli 2001 udskrev rekvirenten i overensstemmelse med agterskrivelsen en ny årsopgørelse for 1999, hvoraf fremgår, at der er en beregnet restskat på i alt 99.339 kr., der er forfalden til betaling med 33.113 kr. henholdsvis den 1. september, 1. oktober og 1. november 2001.

Årsopgørelsen blev sendt til rekvisitus med almindeligt brev.

Ved tilsigelse af 19. november 2001 indkaldtes rekvisitus til at møde til udlægsforretning den 3. december 2001 hos opkrævningsafdelingen, for en restance stor i alt 77.055 kr. hidrørende fra to forfaldne rater af restskatten og restarbejdsmarkedsbidrag for 1999. Følgende fremgår bl.a. af tilsigelsen:

"..........

Hvis De hverken møder eller betaler hele restancen, vil inddrivelsen blive fortsat. Dette sker uden yderligere varsel ved, at

-  

udlæg foretages på Deres bopæl, forretningssted eller andet sted, som pantefogden finder hensigtsmæssigt

   

-

der begæres indeholdelse i løn, dagpenge, kontanthjælp, efterløn, pension m.v., hvis Deres restance er omfattet af lovreglerne herom.

Eventuelle eftefølgende måneder/rater, der ikke betales rettidigt, vil blive inddrevet uden yderligere varsel.

.........."

Tilsigelsen er ligeledes sendt med almindeligt brev.

Mødedatoen ændredes til den 11. december s.å., hvor der under rekvisitis tilstedeværelse, foretoges udlæg i hans andel af fast ejendoms for en restskat stor 110.628 kr. svarende til den den fulde forfaldne restskat samt restarbejdsmarkedsbidrag for 1999 tillige med diverse omkostninger.

Forklaringer

Rekvisitus har forklaret, at han har læst til ingeniør, men afsluttede ikke uddannelsen, idet han fik arbejde forinden. Han har senest varet ansat i F1 Bank som programmør og har haft en mindre selvstændig konsulentvirksomhed ved siden af. I oktober/november 2000 meddelte rekvirenten ham, at man ikke kunne godkende fradrag for studiegæld og selvstændig virksomhed for indkomståret 1999. Der blev holdt et møde i sagens anledning i januar 2001. Det drejede sig bl.a om, at han havde misforstået afskrivningsreglerne for småanskaffelser. Han skulle indlevere sit årsregnskab. Sagen blev behandlet af Merete Andersen. I juni 2001 modtog han en ændret årsopgørelse for 1999, der udviste en restskat på ca. 4.000 kr. Det næste, han derefter hørte til sagen, var indkaldelsen af 19. november 2001 til udlægsforretningen den 3. december s.å., som han blev bekendt med, da han kom hjem fra udlandet 7. december. Han har således hverken modtaget agterskrivelsen eller den senest ændrede årsopgørelse. Han flyttede i oktober 2000, men har ikke i øvrigt haft problemer med postgang. Han har således ikke modtaget brevene fra ligningsafdelingen, men alene fra opkrævningsafdelingen. Sagen, der også vedrører en lønindeholdelse for samme restance, har haft den kedelige konsekvens, at han er blevet fyret fra sit arbejde den 31. januar 2002 og fritstillet. Ved rekvirentens fremgangsmåde er han blevet afskåret fra at omprioritere og dermed skaffe kapital til at indfri restancen med.

Dorthe Nørregaard har forklaret, at hun er ansat som pantefoged hos rekvirenten. I forbindelse med en krydsrevision opdagede de, at rekvisitus havde udeholdt indtægt fra selvstændig virksomhed, hvilket var starten på sagen. Der er udsendt i alt 3 årsopgørelser til rekvisitus vedrørende indkomståret 1999. Alle breve, som udsendes til skatteyderne, sendes som B-post. Det gælder også de udsendte skrivelser til rekvisitus i nærværende sag. På mødet i skatteforvaltningen den 11. december 2001 gav rekvisitus udtryk for utilfredsfredshed med, at han ikke havde modtaget agterskrivelsen og ikke var blevet givet en rimelig frist til at skaffe penge til at indfri restancen. Han bad om en udsættelse af sagen og foreslog en betalingsordning på 500 kr. månedlig. Det kunne hun imidlertid ikke acceptere, hvorefter udlægget blev foretaget.

Procedure

Rekvirenten har gjort gældende, at udlægget er foretaget med rette, og at alle skrivelser er fremsendt til rekvisitus i overensstemmelse med sædvanlig praksis uden at disse er kommet retur fra postvæsenet. Det må herefter lægges til grund, at skrivelserne er kommet frem til rekvisitus, og det er herefter hans risiko at gøre sig bekendt med indholdet heraf og reagere inden for de angivne tidsfrister.

Rekvisitus har gjort gældende, at udlægsforretningen bør ophæves, idet formalia ikke er overholdt. Han har hverken modtaget agterskrivelsen og har således ikke fået den i skrivelsen meddelte 3 ugers frist til at komme indsigelser eller i øvrigt til at foreslå en betalingsordning, eller den senest ændrede årsopgørelse. Det påhviler rekvirenten at dokumentere, at de nævnte skrivelser er kommet frem, hvilken bevisbyrde ikke er blevet løftet. Til trods for den manglende underretning afviste rekvirenten under udlægsforretningen den 11. december 2001 at udsætte sagen for da at give ham mulighed for at løse sagen, hvilket har haft katastrofale følger for ham.

Fogedrettens bemærkninger

Efter rekvisitis forklaring har han hverken modtaget agterskrivelsen af 28. maj 2001 eller den efterfølgende ændrede årsopgørelse for indkomståret 1999, udskrevet den 16. juli 2001, hvorved der pålagdes ham en ekstra skat på ca. 100.000 kr.

Det lægges til grund, at rekvisitus under udlægsforretningen den 11. december 2001 oplyste pantefogeden om, at han ikke havde modtaget afgørelsen om ændringen af årsopgørelsen for 1999 og anmodede om en udsættelse for at varetage sine interesser, men at dette blev afslået af pantefogden, der herefter foretog udlæg.

Fogedretten finder, at agterskrivelsen af 28. maj 2001 og den efterfølgende ændrede årsopgørelse for indkomståret 1999, udskrevet den 16. juli 2001, er en administrativ afgørelse.

Det påhviler rekvirenten at dokumentere, at rekvirentens afgørelse om ændring af ligningen er kommet frem til rekvisitus, hvilken bevisbyrde ikke ses at være løftet.

Herefter, og under henvisning til, at rekvirenten afskar rekvisitus muligheden for kontradiktion, inden man skred til et så indgribende retsskridt som foretagelse af udlæg i fast ejendom, findes de grundlæggende processuelle betingelser for gennemførelse af udlægsforretningen ikke at have været til stede, hvorfor denne vil være at ophæve.

T h i   b e s t e m m e s

Det af rekvirenten, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Skatte- og Registerforvaltsningen den 11. december 2001 foretagne udlæg i rekvisitis, As, ideelle anpart på 50 % i ejl. nr. 8 af matr. nr ... ..... .... ophæves.

Hver part betaler egne omkostninger.