Dato for udgivelse
13 Sep 2002 08:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. maj 2002
SKM-nummer
SKM2002.442.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-1154-02
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Skat + Kontrol; inddrivelse; straf og regnskab
Emneord
Indkomstansættelse, B-post, fremkommet, udlæg, stadfæstet
Resumé

Meddelelser fra Told og Skat om ændring af indkomstansættelse anset for fremkommet til modtageren.

Ved agterskrivelse af 28. maj 2001 varslede kærende, Københavns Kommune v/Skatte- og Registerforvaltningen, ændring af indkærede, As, indkomstansættelse for 1999 på baggrund af en faktura udstedt af et I/S, som indkærede var medejer af, men som ikke var selvangivet.

Indkærede reagerede ikke på agterskrivelsen, hvorfor kærende den 16. juli 2001 ændrede indkæredes årsopgørelse for 1999 i overensstemmelse med agterskrivelsen.

Den 5. oktober 2001 rykkede kærende for betalingen af 1. rate af restskat og restarbejdsmarkedsbidrag, hvilket indkærede dog ikke reagerede på, hvorfor kærende tilsagde indkærede til udlægsforretning.

Under udlægsforretningen foretog kærende udlæg i indkæredes andel af en fast ejendom for en restskat stor kr. 110.628; . Indkærede gjorde indsigelse mod udlægget og begærede udlægget indbragt for fogedretten.

Fogedretten ophævede ved kendelse afsagt den 20. marts 2002 udlægget med henvisning til, at kærende havde bevisbyrden for at dokumentere, at afgørelsen om ændringen af ligningen var kommet frem til indkærede, idet bevisbyrden ikke var løftet, hvorfor indkærede havde været afskåret fra muligheden for kontradiktion inden udlægget blev foretaget.

Ved kendelse af 14. maj 2002 fastslog Østre Landsret, at det måtte anses for godtgjort, at såvel agterskrivelsen, som den ændre årsopgørelse og rykkerskrivelsen var kommet frem til indkærede, eftersom disse skrivelser var sendt med almindelig B-post og ingen af skrivelserne var kommet retur til kærende, som uanbringelige.

Landsretten stadfæstede herefter det af kærendes pantefoged foretagne udlæg.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 4

Parter

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Skatte- og Registerforvaltningen

mod

A

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Engler og Elisabeth Andreasson (kst.)

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 17. april 2002, hvorved Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Skatte- og Registerforvaltningen, har påkæret Københavns Byrets kendelse af 20. marts 2002 (FS 32871/01) om ophævelse af udlæg, dommerens fremsendelsesskrivelse af 18. april 2002 og udskrift af fogedbogen indeholdende den påkærede afgørelse.

Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De til landsretten indsendte akter var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende

Kendelse

Det fremgår af sagen, at indkærede siden oktober 2000 har været folkeregistertilmeldt adressen ....., 3 th., København, og at han ikke har haft forstyrrelser i sin postgang.

Det fremgår endvidere, at kærende den 28. maj 2001, den 16. juli 2001 og den 5. oktober 2001 fremsendte henholdsvis agterskrivelse, revideret årsopgørelse for 1999 og rykkerskrivelse til indkærede på denne adresse som almindelig B-post, og at ingen af skrivelserne er kommet retur til kærende som uanbringelige.

Der findes herefter godtgjort, at skrivelserne er kommet frem til indkærede.

T h i   b e s t e m m e s

Den påkærede kendelse ændres således, at den af fogedretten den 20. marts 2002 foretagne ophævelse af kærendes udlæg af 11. december 2001 bortfalder.

Den af kærende, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Skatte- og Registerforvaltningen begærede udlægsforretning hos indkærede, A, skal nyde fremme.

Sagen hjemvises til fortsat behandling ved Københavns Byrets fogedafdeling.

Indkærede, betaler inden 14 dage i kæresagsomkostninger til kærende 1.500,00 kr.

Kæreafgiften tilbagebetales.