åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.11.8.2.1 Gas, vand, elektricitet og varme mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Efter lovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt., 2. led, omfatter fritagelsen tillige levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen.

Levering af antenneydelser i udlejningsejendomme anses ligeledes for omfattet af fritagelsesbestemmelsen, når leveringen sker i forbindelse med udlejningen af den faste ejendom, TfS 1996,128.

Landsskatteretten fandt i SKM2006.232.LSR, at leverancer af telefon (telefonforbrug) i forbindelse med sommerhusudlejning måtte anses som en naturlig og integreret del af leverancen med udleje af en fast ejendom, og telefonforbruget fandtes således også at være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Der var herved henset til, at bestemmelsen ikke kan anses som udtømmende i forhold til de tilknyttede leverancer, som foretages i forbindelse med udlejning af fast ejendom. Der blev i denne forbindelse henvist til Told- og Skattestyrelsens afgørelse offentliggjort i TfS 1996,128.

Leverancer som led i formidling af udlejning af fast egendom

De i sagen i SKM2006.232.LSR omhandlede leverancer af el, vand, varme og telefon måtte anses som værende tilknyttede ydelsen med sommerhusudlejning, og derfor også omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, også selvom der var tale om en formidlingssituation efter momslovens § 4, stk. 4. Se D.3.3. Der er herved henset til, at der hverken i momsloven eller dennes forarbejder sås at være indskrænkninger i fritagelsesbestemmelsen efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, således at denne, for så vidt angår leverancerne af vand mv., ikke skulle omfatte tilfælde, hvor udlejningen af fast ejendom sker via en formidler, men alene gælde de tilfælde, hvor det er ejeren af huset selv, der står for udlejningen. Det forhold, at der skete en særskilt opkrævning af leverancerne fandtes ikke at ændre herved.

SKAT har i SKM2006.740.SKAT meddelt, at Landsskatterettens kendelse i SKM2006.232.LSR ændrer praksis vedrørende den momsmæssige behandling af de omhandlede leverancer af elektricitet m.v.

Der er henvist til daværende Told- og Skattestyrelsens praksis, som offentliggjort i TfS 1997, 422, vedrørende aktiviteter, som en række selvstændige servicecentre til sommerhusudlejningsformidlere udfører mod provisionsaflønning. Momspligten fik i følge en Intern Meddelelse af 3. juni 1998 virkning fra den 1. januar 1998. Samtidig meddelte styrelsen, at momspligten tillige omfattede de omhandlede leverancer af elektricitet, vand, varme og telefon, som foretages som led i formidling i henhold til momslovens § 4, stk. 4, af udleje af sommerhuse.

SKM2006.740.SKAT har SKAT endvidere præciseret, at betaling for slutrengøring af sommerhuse, som det efter lejeaftalen påhviler lejeren at foretage, er momspligtig, jf. TfS 1997, 422. Udlejere, formidlere af udleje af sommerhuse og andre, herunder de i TfS 1997, 422, omhandlede servicebureauer, skal derfor betale moms af de omhandlede rengøringsydelser, som præsteres for lejer til opfyldelse af rengøringsforpligtelsen efter lejeaftalen.

►I SKM2007.592.SR traf Skatterådet beslutning om, at formidleren af momsfritaget feriehusudlejning ikke var momspligtig af selve formidlingsydelsen. Formidlingen skete i eget navn og for feriehusejernes regning. En rengøringsydelse, som blev leveret til udlejeren af feriehuset, var derimod momspligtig.◄