Dato for udgivelse
03 Jan 2007 13:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 May 2006 10:37
SKM-nummer
SKM2007.8.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-132618
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé
Det ansås for dokumenteret, at et jordareal ville blive eksproprieret, såfremt der ikke blev indgået frivillig aftale om afståelse. Avancen var herefter fritaget for beskatning.
Hjemmel

05-015665

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4  E.J.2.8
Spørgsmål

Vil fortjeneste ved afståelse af et jordareal på ca. a m2 til X Kommune være fritaget for beskatning?

Svar

Ja, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyder ejer landbrugsejendommen F.

X Kommune ønsker at erhverve et areal på a m2 fra skatteyders ejendom til brug for videresalg til Y, der ønsker at etablere en virksomhed med et arealbehov på ca. b m2.

På baggrund af drøftelser den ... om køb og videresalg af arealet har X Kommune den ... modtaget et købstilbud fra Y vedrørende erhvervelse af grundarealet på b m2 fra kommunen til en købspris på ca. c kr.

X kommune havde redegjort for arealets påtænkte anvendelse.

Det er forvaltningens opfattelse, at X Kommune på tidspunktet for indgåelse af den frivillige aftale, såfremt denne ikke var opnået, da ville have truffet beslutning om at gennemføre købet ved ekspropriation.

Forvaltningen har vurderet, at der på aftaletidspunktet var grundlag og hjemmel til at ekspropriere det omhandlede areal efter planlovens § 47, stk. 1, idet ekspropriationen da ville være gennemført for virkeliggørelse af lokalplan nr. ...

Den tekniske chef har supplerende efterfølgende oplyst telefonisk til SKAT, at der var enighed i udvalget om, at man ville have eksproprieret arealet, hvis den frivillige aftale ikke var indgået. 

X Kommune har på sit møde den ... godkendt købet af ejendommen fra skatteyder og det efterfølgende salg af ejendommen til Y.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er opfattelsen, at arealet er afstået på ekspropriationslignende vilkår til kommunen, hvorfor fortjenesten ved afståelsen er skattefri.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Ifølge TfS 1995, 575 HRD, må det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke blev indgået, jf. Ligningsvejledningen 2006-2, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af et jordareal er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

- at der i lovgivningen er ekspropriationshjemmel til det pågældende formål og

- at det på aftaletidspunktet må påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.

Efter planlovens § 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Det er en forudsætning for anvendelsen af § 47, stk. 1, i planloven som hjemmel til ekspropriation, at den nævnte kommuneplan henholdsvis lokalplan er vedtaget og offentliggjort.

Det fremgår som nævnt af erklæringen fra X kommune, at det er vurderingen, at der på aftaletidspunktet var grundlag for og hjemmel til at ekspropriere det omhandlede areal efter planlovens § 47, stk. 1, idet ekspropriationen da ville være gennemført for virkeliggørelse af lokalplan nr. ...

Herudover har den tekniske chef for forvaltningen telefonisk oplyst, at der var enighed i udvalget om, at man ville have eksproprieret ejendommen, hvis den frivillige aftale ikke var indgået. 

SKAT finder, at den første betingelse for skattefritagelse er opfyldt ved, at der er ekspropriationshjemmel i § 47, stk. 1, i planloven.

For så vidt angår den anden betingelse finder SKAT, således som sagen er oplyst samt under hensyn til det særlige formål med erhvervelsen af ejendommen, at det må anses for utvivlsomt, at ejendommen ville være blevet eksproprieret, hvis den frivillige aftale ikke var indgået.

SKAT anser herefter begge betingelser for skattefritagelse for opfyldt.  

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen og begrundelsen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år.