Hvis et tidligere benyttet indkomstår ønskes omlagt af andre grunde end dem, der er nævnt ovenfor under E.A.3.3.2 (KSL § 22, stk. 2) hos den skattepligtige, kræves der tilladelse hertil fra SKAT, jf. KSL § 22, stk. 3.

Ansøgning om tilladelse skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, jf. § 22, stk. 3. Den skattepligtige kan, såfremt der er mulighed for det, indsende ansøgningen digitalt til SKAT, jf. KSL § 22, stk. 4.

Det således valgte indkomstår kan ikke senere fraviges uden tilladelse fra SKAT.

I forbindelse med tilladelsen til omlægning vil der normalt være stillet betingelse om, at regnskabsåret lægges tilbage til kalenderåret med virkning for året efter, at virksomheden er solgt. Selvom der ikke udtrykkeligt er stillet betingelse herom, må tilladelsens forudsætninger siges at være faldet bort ved virksomhedsafståelse, hvorfor den skattepligtige i året umiddelbart efter virksomhedsafståelsen atter skal anvende kalenderåret som indkomstår. SKAT påser i en sådan situation, at indkomståret bliver omlagt til kalenderår, SKM2006.578.DEP.

SKM2008.438.DEP. Skatteministeriet udtalte, at kriterierne for omlægning viser, at omlægningen skal være begrundet i hensynet til virksomhedens drift. En omlægning, som alene eller primært har det formål, at få skattekrav omfattet af en akkord, falder efter ministeriets opfattelse uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Efter ministeriets opfattelse ville det ikke kunne forventes, at SKAT i en sådan situation vil imødekomme en anmodning om tilladelse til omlægning efter KSL § 22, stk. 3. Svaret måtte efter ministeriets opfattelse gælde såvel i tilfælde, hvor virksomheden ophørte efter det af kreditorerne vedtagne akkordforslag (likvidationsakkord), som i de tilfælde, hvor virksomheden ifølge akkordforslaget fortsatte.

BetingelseDet er en betingelse for godkendelse af det indkomstår, der afviger fra kalenderåret, at det begynder den første i en måned.