Dato for udgivelse
22 Dec 2006 12:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Nov 2006 10:24
SKM-nummer
SKM2006.802.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-146398
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, betaling, ydelser, erstatning
Resumé

Skatterådet har truffet afgørelse om, at der med rette var opkrævet moms i 5 nærmere beskrevne situationer, hvor en underleverandør havde krævet ekstra betaling af totalentreprenøren i forbindelse med underleverancer ved et stort byggeri.

Skatterådet traf samtidig afgørelse om, at der med rette ikke var opkrævet moms i en situation, hvor underleverandøren gjorde totalentreprenøren erstatningsansvarlig for beskadiget udstyr i forbindelse med byggeriet.

Hjemmel

(og SR06-040221)

Reference(r)
Momsloven § 4, stk. 1
Henvisning
Momsvejledningen 2006-4 J.5.1.3
Henvisning
Momsvejledningen 2006-4 Q.1.3.2.4
Henvisning
Procesvejledningen 2006-4 C.1.2.2.2
Henvisning
Procesvejledningen 2006-4 C.1.2.2.3

Spørgsmål

  1. Er spørgers betaling for underleverandørens tab som følge af forsinkelser og afbrydelser under bygningen af X-byggeri betaling for en momspligtig ydelse?
  2. Er spørgers betaling for underleverandørens omkostninger ved besigtigelser og ekstraarbejde i forbindelse med betonmure under bygning af X-byggeri betaling for en momspligtig leverance?
  3. Er spørgers betaling for underleverandørens omkostninger til særligt elektronisk system til anvendelse i X-byggeri betaling for en momspligtig leverance?
  4. Er spørgers betaling for underleverandørens forøgede vedligeholdelsesomkostninger som følge af forsinkelser ved bygningen af X-byggeri betaling for en momspligtig leverance?
  5. Er spørgers betaling for underleverandørens omkostninger i forbindelse med flytning eller installering af udstyr betaling for en momspligtig leverance?
  6. Er spørgers betaling for underleverandørens udstyr betaling for en momspligtig leverance?

Svar

Spørgsmål 1 - 5: Ja.

Spørgsmål 6: Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger havde med visse undtagelser totalentreprisen vedrørende anlægget af X-byggeri med bygherren A I/S. Underleverandøren og spørger indgik en entreprisekontrakt, hvorefter underleverandøren skulle udføre en del af spørgers opgaver ifølge totalentreprisen, nemlig el-, rør- og ventilationsanlæg tillige med design, levering, montage og idriftsættelse af disse anlæg.

Der opstod efterfølgende tvist mellem underleverandøren og spørgeren. Tvisten blev indbragt til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Tvisten vedrørte underleverandørens krav om erstatning som følge af, at udførelsen af underleverandørens arbejder blev betydeligt forsinket og forstyrret på grund af forhold, som spørger ifølge underleverandøren måtte bære ansvaret for. Tvisten vedrørte tillige spørgsmål om betaling af en lang række ekstrakrav.

Voldgiftsnævnet har afsagt kendelse marts 2006, hvorefter spørger til underleverandøren skal betale 59.918.347 kr. med tillæg af moms - i det omfang moms kan kræves - og med Nationalbankens diskontorente med tillæg af 5 % fra den 2. maj 2002 til betaling sker.

Underleverandøren har ved faktura den 7. april 2006 opkrævet de fem beløb under spørgsmål 1 - 5 med moms og beløbet under spørgsmål 6 uden moms til spørger.

Baggrundsoplysninger til spm. 1

Voldgiftsnævnet har tilkendt underleverandøren et beløb på 35 mio. kr. som godtgørelse for tab forårsaget af forsinkelse og forstyrrelse i byggeperioden. Af kendelsen fra Voldgiftsnævnet fremgår bl.a. følgende:

"Voldgiftsretten finder det efter bevisførelsen utvivlsomt, at den helt overvejende del af underleverandørens forsinkelse på ca. 17½ måned skyldtes forhold hos "totalentreprenøren". Selvom det indlysende har været - og måtte forudses at være - en arbejdsplads, der ville byde på betydelige udfordringer for "underleverandøren" og de øvrige aktører, findes "underleverandørens" arbejde for af være foregået under omstændigheder, som har været vanskeligere, end det burde være forudset af "underleverandøren" ved kontraktens indgåelse."

"Det er derfor voldgiftsrettens opfattelse, at "underleverandøren" har krav på godtgørelse for tab forårsaget ved forsinkelse og forstyrrelse i byggeperioden."

Underleverandørens krav udgør i første omgang et skøn på139,8 mio. kr., mens totalentreprenøren skønner, at kravet højst kan andrage 14,5 mio. kr. Underleverandørens skøn baserer sig på underleverandørens omkostningsdatabase, der imidlertid ikke er fremlagt for retten. Voldgiftsretten erkender, at beløbet skal fastsættes skønsmæssigt og finder, at godtgørelsen fra totalentreprenøren til underleverandøren passende kan fastsættes til 60 mio. kr. I dette beløb fraregnes imidlertid 25 mio. kr., der tidligere er betalt a conto, hvorefter underleverandøren tilkendes et beløb på 35 mio. kr.

Baggrundsoplysninger til spørgsmål 2

Voldgiftsnævnet har tilkendt underleverandøren 1 mio. kr. for ekstra omkostninger til besigtigelser og ekstraarbejde i forbindelse med betonmure, idet retten finder det dokumenteret, at der er eksempler på betonvægge, der ikke overholder kontraktens tolerancer. Det findes dog ikke dokumenteret, at alle de fremsatte krav kan relateres til beton, der er uden tolerancegrænserne, hvortil kommer, at udgifterne til konstatering af fejlene forekommer mindre velbegrundede. Kravene imødekommes derfor ikke fuldt ud med 2.192.073 kr., men alene med 1 mio. kr.

Baggrundsoplysninger til spørgsmål 3

Voldgiftsnævnet har tilkendt underleverandøren 2.766.884 for "Numbering system". Af kendelsen fremgår bl.a. følgende:

"Voldgiftsretten finder det dokumenteret, at "underleverandøren" har været påført forgæves afholdte udgifter som følge af ansvarspådragende passivitet fra "totalentreprenørens" side i forhold til "3. part"."

Retten konkluderer derfor, at ekstrakravet, der størrelsesmæssigt ikke kan kritiseres, imødekommes fuldt ud.

Baggrundsoplysninger til spørgsmål 4

Voldgiftsnævnet har tilkendt underleverandøren 1.080.050 kr. i henhold til det rejste ekstrakrav, der vedrører vedligeholdelsesarbejde af stærkt forøget omfang. Voldgiftsretten imødekommer kravet fuldt ud, idet det anføres, at de ekstra udgifter følger af den betydelige forsinkelse på projektet, som ikke skyldes underleverandørens forhold.

Baggrundsoplysninger til spørgsmål 5

Voldgiftsnævnet har tilkendt underleverandøren 601.910 kr. i henhold til flere rejste ekstrakrav, der vedrører udgifter til ekstra flytning og modificering af installeret udstyr og materiel. Tilkendelsen vedrører nogle af underleverandørens krav, mens andre afvises med henvisning til underleverandørens designansvar og underleverandørens ansvar for deltagelse i koordineringen af andre arbejder.

Baggrundsoplysninger til spørgsmål 6

Voldgiftsnævnet anerkender nogle af underleverandørens krav, mens andre afvises. Underleverandøren tilkendes 1.565.979 kr. for beskadigelse af underleverandørens udstyr/materiel. Af kendelsen fremgår følgende:

""Underleverandøren" har en forpligtelse til at beskytte og vedligeholde sine installationer og må acceptere en vis risiko for skader under byggeperioden som følge af hændelser af forskellig art. Skader, som skyldes tredjemand, er "underleverandørens" egen risiko.

Samtidig har "totalentreprenøren" en forpligtelse til at sørge for rimelige forhold for "underleverandørens" installationer, når et område er frigivet til "underleverandørens" arbejde. "Totalentreprenøren" må selvsagt ikke ved uagtsomhed påføre "underleverandørens" installationer skader.

I visse tilfælde er der delvis dækning fra forsikring tegnet af "totalentreprenøren" og nævnt i "subcontract". Selvrisikoen er 100.000 kr."

Spørgers opfattelse

Spørger mener, at det er med rette, at underleverandøren har opkrævet moms af de fem første krav og ikke af det sjette.

Der anføres som begrundelse herfor, at der er moms på levering af varer og ydelser, jf. momslovens § 4. Betalinger, der ikke er vederlag for en leverance, er derimod ikke omfattet af momspligten.

Erstatningsbeløb, der ikke er betaling for leverancer, er derfor ikke omfattet af lovens anvendelsesområde. Den, der modtager et erstatningsbeløb, skal således ikke betale moms af beløbet, medmindre dette må anses for hel eller delvis betaling for en momspligtig leverance, jf. afsnit J.5.1.3 og Q.1.3.2.4 i Momsvejledningen.

Det er spørgers opfattelse, at med undtagelse af beløbet under spørgsmål 6 må de beløb, som underleverandøren er blevet tilkendt ved voldgiftsnævnets kendelse, anses for at være betaling for underleverandørens leverancer. Underleverandøren er således på grund af totalentreprenørens forhold blevet påført ekstraomkostninger, som reelt fordyrer underleverandørens ydelser. Beløbene kan således sidestilles med en prisforhøjelse på underleverandørens leverancer, fordi forudsætningerne for den oprindelige aftalte pris ikke er blevet opfyldt fra totalentreprenørens side.

Efter Momsvejledningens afsnit Q.1.3.2.4 skal beløb, der af en byggevirksomhed opkræves hos bygherren som kompensation (erstatning) i tilfælde, hvor virksomheden uden egen skyld er blevet forsinket med udførelsen af sin entreprise, medregnes i momsgrundlaget. Denne situation kan efter spørgers opfattelse sammenlignes med totalentreprenørens betalinger til underleverandøren.

Med hensyn til beløbet under spørgsmål 6 er det spørgers opfattelse, at der er tale om et momsfrit erstatningsbeløb. Det tilkendte beløb dækker derimod ikke yderligere leverancer eller en forhøjet betaling for de leverede goder.

SKATs indstilling og begrundelse

Med hensyn til om spørger ved de seks rejste spørgsmål kan anses for berettiget til at opnå bindende svar for egne forhold, anføres følgende:

Spørger har som betaler af de omtalte beløb interesse i at modtage et bindende svar, idet konsekvensen af, at underleverandøren uretmæssigt har opkrævet moms af beløbene, vil være, at spørger alene af den grund ikke har fradragsret for momsen, idet der kun kan indrømmes fradrag for den moms, der er skyldig efter momsloven. Dermed anses anmodningen om bindende svar i nærværende sag for at være spørgsmål, som vedrører egne forhold.

SKAT indstiller, at spørgsmålene 1 - 5 af samme grunde, som spørger anfører i ovenstående afsnit, besvares ja. Underleverandøren har dermed med rette tillagt disse opkrævninger moms.

SKAT indstiller videre, ligeledes af samme grunde som spørger anfører, at spørgsmål 6 besvares nej. Underleverandøren har dermed med rette undladt at tillægge denne opkrævning moms. Det forudsættes for denne besvarelse, at underleverandøren har fuld fradragsret.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.