Dato for udgivelse
22 Dec 2006 11:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Oct 2006 17:11
SKM-nummer
SKM2006.800.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-136183
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Firmabil, interessentskab, chauffør
Resumé
Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle ske beskatning af medejerens eller chaufførens kørsel i bil anskaffet af et I/S, som skulle anvende bilen til repræsentative formål. Bilen ville udelukkende blive ført af chauffør, og såvel medejeren som chaufføren var afskåret fra at råde over bilen til private formål. Der ville blive ført fuldstændigt kørselsregnskab. Chaufføren kunne i begrænset omfang (højst 25 gange om året) tage bilen med hjem i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.
Hjemmel
05-015913
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 A.B.1.9.2
Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at en anvendelse af en bil med en chauffør ikke vil udløse beskatning som fri bil hos spørgeren eller hos chaufføren, når den anvendes som nærmere beskrevet nedenfor?

Svar

Ja. Se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren ejer 4 anpartsselskaber, som hver ejer 24,5% af A I/S. Spørgeren ejer personligt 2% af A I/S.

A I/S påtænker at anskaffe en bil til servicerende og repræsentative formål.

Ejendommen X består af et større skovareal på ca. 400 ha, og A I/S' primære aktiviteter består i skovdrift og udleje af jagter på ejendommen samt dagsarrangementer og events.

A I/S har pt. ansat 5 medarbejdere, og spørgeren udøver funktionen som direktør i interessentskabet.

Interessentskabets resultatopgørelse for 2004 udviser følgende:

Nettoomsætning  

 1.710.980

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

 -  2.162.010

Andre eksterne omkostninger

 -  5.133.192

Bruttofortjeneste

 -  5.584.222

Personaleomkostninger

 -  2.009.944

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

 -  3.112.034

Resultat før finansielle poster

 -10.706.200

Finansielle indtægter

 625.687

Finansielle omkostninger

 -        7.798

Årets resultat

-10.088.311

Interessentskabets aktiver pr. 31.12.2004 udgjorde 216.077.593 kr., heraf materielle anlægsaktiver 196.102.346 kr. Interessenternes indestående udgjorde 209.006.560 kr. pr. 31.12.2004.

Da interessentskabets virksomhed med skovdrift først forventes at generere en væsentlig indkomst om en årrække, har A I/S for at skabe indtægter i perioden indtil skovdriften begynder at give overskud, fundet det nødvendigt at anvende ejendommen til eksklusive jagtarrangementer, andre dagsarrangementer og events. A I/S lægger stor vægt på, at deltagerne gennem hele arrangementet får en luksuriøs helhedsoplevelse, og der lægges betydelig vægt på deltagernes komfort under arrangementerne.

Den bil, som A I/S påtænker at indkøbe, vil skulle anvendes til sådanne arrangementer på ejendommen, herunder til at afhente kunder i lufthavnen og transportere dem til ejendommen.

Da prisen for at deltage i arrangementerne vil være betydelig, er målgruppen for arrangementerne meget velhavende personer, herunder fra udlandet som indikeret oven for samt den danske adel.

Bilen vil desuden blive anvendt af A I/S, hvor spørgeren markedsføringsmæssigt deltager i indbudte godsjagter rundt om i landet med nuværende og potentielle kunder.

Endeligt vil bilen i begrænset omfang blive brugt af andre selskaber i koncernen til repræsentative formål. Såfremt dette sker, vil der ske fakturering af ydelsen i form af udleje af bil med chauffør til de pågældende selskaber.

Bilen vil udelukkende blive ført af en chauffør, som allerede er ansat i A I/S. Såfremt den pågældende person er forhindret, vil en anden ansat kunne blive sat til at køre bilen.

Baggrunden er, at spørgeren som den overordnede ansvarlige leder af A I/S ikke selv ønsker at føre bilen, men ønsker, at kørslen med bilen varetages af en chauffør. Chaufføren er desuden medvirkende til, at der skabes den aura af luksus, som A I/S ønsker at tilføre sine arrangementer, og som må anses for nødvendig, hvis A I/S skal tiltrække det ønskede kundesegment.

Spørgeren fraskriver sig adgangen til privat at råde over bilen, ligesom også chaufføren fraskriver sig rådighed over bilen til private gøremål. Der vil blive udarbejdet et fuldstændigt kørselsregnskab for bilen.

Bilen vil være parkeret på I/S'ets ejendom, når den ikke er i brug, og nøglen til bilen vil dels være på ejendommen, dels hos chaufføren. Spørgeren, der til daglig bor i Y, vil derfor ikke have rådighed over bilen i de perioder, hvor den ikke anvendes til arrangementer m.v.

Det er oplyst, at spørgeren og dennes hustru privat råder over egne biler til private formål.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgerens repræsentant har anført, at det er en betingelse for beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, at spørgeren har rådighed over bilen til privat benyttelse. Da bilen som beskrevet oven for ikke vil stå til rådighed for spørgerens private benyttelse, kan der efter spørgerens opfattelse ikke ske beskatning af fri bil. Tilsvarende gælder, at chaufføren ikke kan beskattes af fri bil eller af kørslen i øvrigt.

Spørgeren har henvist til Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.9.2, hvoraf tydeligt fremgår, at ligningslovens § 16, stk. 4, ikke gælder for firmabiler, herunder direktionsbiler, der føres af en chauffør, der er betalt af firmaet. Privat transport i firmabil ført af chauffør beskattes i stedet efter ligningslovens § 16, stk. 3, dvs. ud fra markedsværdien. Dog beskattes transport mellem hjem og arbejdsplads ikke, hvis den skattepligtige undlader at tage befordringsfradrag.

Da bilen ikke stilles til rådighed for spørgeren, er det repræsentantens opfattelse uden betydning, at han ejer 2% af A I/S.

SKATs indstilling og begrundelse

Det bemærkes indledningsvist, at SKAT ikke i indstillingen har taget stilling til, om virksomheden drives erhvervsmæssigt, eller om den beskrevne kørsel i bilen er erhvervsmæssig.

Spørgeren deltager i A I/S med en ejerandel på 2%. Såfremt interessentskabet anskaffer en bil, der anvendes erhvervsmæssigt, vil spørgeren være berettiget til at fratrække en til den erhvervsmæssige anvendelse svarende forholdsmæssig andel af sin andel (2%) af udgifterne ved driften af bilen med de begrænsninger, der gælder med hensyn til fx repræsentationsudgifter.

Såfremt spørgeren anvender en af interessentskabet ejet bil til private formål, skal den andel af bilen, der tilhører medinteressenterne, betragtes som en arbejdsgiverbil, og værdien heraf beskattes efter reglerne for firmabiler, jf. Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende - afsnit E.C.2.1.1.

Såfremt spørgeren anvender en af interessentskabet ejet bil til såvel erhvervsmæssige som private formål, og opfylder betingelserne for at anvende virksomhedsskatteordningen, kan han indskyde bilen i ordningen og fradrage sin andel af udgifterne ved opgørelsen af virksomhedens overskud. Der skal i så fald ske beskatning af bilens fulde værdi, opgjort efter reglerne om firmabil i ligningslovens § 16, stk. 4.

Der sker kun beskatning af en firmabil, hvis den er til rådighed for privat anvendelse. For hovedaktionærer gælder der en formodning om, at en firmabil ikke kun er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, men også for privat kørsel.

Det må derfor kunne godtgøres, at en firmabil ikke må benyttes privat, hvis beskatning heraf skal undgås. Hertil kræves det som minimum, at der er en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde. Arbejdsgiveren skal påse, at aftalen overholdes, fx ved at kontrollere, at udgifter til benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel og ved at kræve, at der føres kørselsregnskab. Såfremt en firmabil parkeres ved bopælen, vil der som udgangspunkt være en formodning om, at bilen er til rådighed for privat kørsel.

Privat kørsel i en firmabil, der føres af en af firmaet betalt chauffør, er ikke omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, men anses for firmabetalt transport. Værdiansættelsen af den private kørsel sker i stedet i henhold til § 16, stk. 3, svarende til det beløb, det vil koste at leje en tilsvarende bil. Kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdssted med chauffør beskattes ikke, med mindre der fratrækkes befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C, jf. § 9 C, stk. 7.

Chauffører, hvis hovedopgave er at transportere personer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre fra og til hjemmet i bilen, uden at det udløser beskatning af fri firmabil. Der må ikke være tale om tilfældigt chaufførarbejde for virksomheden, eller chaufførarbejde, der er en sekundær opgave i forhold til den pågældendes øvrige arbejdsopgaver. Det skal således kunne godtgøres, at den pågældendes primære opgave er at være chauffør af bilen, jf. Ligningsvejledningen, Almindelig del, afsnit A.B.1.9.2.

Ligningsrådet godkendte dog i SKM2004.347.LR, at medarbejdere, der lejlighedsvist fungerer som chauffør, og som undtagelsesvis kører mellem arbejdsgiverens adresse og den sædvanlige bopæl, ikke skal beskattes af denne kørsel, når bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag eller udelukkende har været anvendt erhvervsmæssigt den pågældende dag, samt at medarbejderen den efterfølgende dag kører direkte fra bopælen til arbejdspladsen. Det var forudsat, at medarbejderen var afskåret fra at anvende bilen privat, samt at der gennem et kilometerregnskab blev ført omhyggelig kontrol med den faktiske anvendelse af tjenestebilen. Skatterådet har i SKM2006.90.SR fastsat undtagelsesvis kørsel til højst 25 gange om året.

Vedrørende spørgeren

Spørgeren er som udgangspunkt omfattet af formodningsreglen i ligningslovens § 16, stk. 4, idet bilen som oven for anført anses for firmabil stillet til rådighed af medinteressenterne. Han skal derfor godtgøre, at bilen ikke anvendes privat, hvis han vil undgå beskatning efter denne bestemmelse.

Ud fra de foreliggende oplysninger finder SKAT ikke grundlag for at beskatte spørgeren efter ligningslovens § 16, stk. 4, idet det lægges til grund, at han fraskriver sig adgangen til privat at råde over bilen, samt at der udarbejdes et fuldstændigt kørselsregnskab for bilen, som kan dokumentere, at han ikke har anvendt bilen privat. Det forudsættes i den forbindelse, at bilen ikke parkeres ved eller i nærheden af hans bopæl.

Såfremt spørgeren befordres mellem hjem og arbejdsplads i den omhandlede bil, vil dette medføre beskatning af fri bil, med mindre det dokumenteres, at kørslen er foregået med chauffør, jf. ovenfor. Hertil må efter SKAT's opfattelse i det mindste - ud over kørselsregnskab - kræves, at chaufføren har det som en fast del af sine daglige arbejdsopgaver at varetage befordringen.

Vedrørende chaufføren

Det er oplyst, at den pågældende chauffør allerede er ansat i A I/S, og det lægges derfor til grund, at funktionen som chauffør ikke vil være hans primære opgave. Han vil derfor kun i begrænset omfang (højst 25 gange om året) kunne tage bilen med hjem i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel uden at blive beskattet af fri bil, jf. den ovenfor beskrevne praksis. Det er i den forbindelse en forudsætning, at han er afskåret fra at anvende bilen privat, samt at der føres fuldstændigt kørselsregnskab, som kontrolleres af arbejdsgiveren.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKAT's indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra afgørelsens dato.