Dato for udgivelse
21 dec 2006 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2006 16:25
SKM-nummer
SKM2006.784.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-165983
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktier overgangsregel
Resumé
Skatterådet bekræfter, at forespørger, der er blevet enke i 2006, fortsat kan sælge aktier, som er købt mere end 3 år før 31/12 2005, med skattefrihed i 2006 og fremover, medmindre aktierne senest på afståelsestidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede. Endvidere bekræfter Skatterådet, at aktier der er købt på et tidspunkt, der bevirker, at 3-årsejertidsbetingelsen ikke var opfyldt pr. 31/12 2005, efter 3 års ejertid kan sælges med skattefrihed, medmindre aktierne senest på afståelsestidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede.
Hjemmel
06-082005
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 44
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.G.3.3.1

Spørgsmål

  1. Kan jeg fortsat sælge aktier, som er købt mere end 3 år før 31/12 2005, med skattefrihed i 2006 og fremover?
  2. Aktier der er købt så 3-årsfristen ikke var opfyldt pr. 31/12 2005, kan de efter 3 år sælges med skattefrihed?

Svar

  1. Ja, medmindre aktierne senest på afståelsestidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede.
  2. Ja, medmindre aktierne senest på afståelsestidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger og dennes ægtefælle ejede børsnoterede aktier med en samlet kursværdi på 269.067,59 kr. den 31/12 2005.

Forespørger havde på dette tidspunkt været gift med sin ægtefælle i 48 år.

Ægtefællen afgik ved døden i 2006.

Forespørger overtog boet og sidder i uskiftet bo.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ingen bemærkninger.

SKATs indstilling og begrundelse

Ægtefæller, der var samlevende fra indkomstårets begyndelse og frem til den 31. december 2005, skal ikke medregne gevinst og tab på børsnoterede aktier, der er købt før 1. januar 2006, og som den 31. december 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier med en samlet kursværdi på højst 273.100 kr., jf. aktieavancebeskatningsloven § 44, stk. 1.

Skattefriheden opfatter dog kun afståelse af aktier, som ægtefællerne har ejet i 3 år eller mere på afståelsestidspunktet, jf. § 44, stk. 3.

Det indstilles derfor at svare ja til spørgsmål 1 med en bemærkning om, at skattefritagelsen dog ikke gælder for aktier, der senest på afståelsestidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede, jf. § 44, stk. 4.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at "Hvis en samlevende ægtefælle dør i perioden fra indkomstårets begyndelse og frem til og med den 31. december 2005, anses samlivet for opretholdt kalenderåret ud. Den skattepligtige anses i den situation for samlevende den 31. december 2005, og beløbsgrænsen udgør derfor 273.100 kr.

Et salg af aktier fra en beholdning af børsnoterede aktier, som på statusdagen var under beløbsgrænsen vil være skattefrit uanset, at salget først sker efter den 1. januar 2006, hvor de nye regler er trådt i kraft, og uanset at aktierne sælges til en pris, som overstiger beløbsgrænsen."

Det første afsnit af bemærkningerne må forstås derhen, at såfremt ægtefællen først afgår ved døden i 2005 eller senere år, er beløbsgrænsen den 31. december 2005 273.100 kr.

Det andet afsnit af bemærkningerne må forstås derhen, at også den efterlevende ægtefælles salg af aktier fra denne beholdning er skattefri, såfremt ejertidsbetingelsen på 3 år er opfyldt.

Det indstilles derfor at svare ja til spørgsmål 2 med en bemærkning om, at skattefritagelsen dog ikke gælder for aktier, der senest på afståelsestidspunktet er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede, jf. § 44, stk. 4.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.