Dato for udgivelse
20 Dec 2006 15:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2006 13:34
SKM-nummer
SKM2006.770.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-164957
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendom, Andelsboligforening
Resumé
Skatterådet har bekræftet, at andelshaver B i overensstemmelse med ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 ikke er skattepligtig af beløb udbetalt i forbindelse med likvidations af andelsboligforeningen.
Hjemmel

Lbkg nr. 891/2006

SR 06-008321

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8
Henvisning

Ligningsvejledning 2006-4 S.A.1.10.2, E.J.1

Spørgsmål

 

Vil en udbetaling af likvidationsprovenu fra Andelsboligforeningen A være skattefri for andelshaver B efter ejendomsbeskatningslovens § 8? 

 

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Andelshaver B og fire andre personer stiftede i marts 1991 Andelsboligforeningen A i forbindelse med foreningens køb af ejendommen beliggende sammesteds.

Ejendommen blev købt for 1,1 mio. kr. , hvor hver af de fem andelshavere indskød 23.500 kr., mens restbeløbet blev lånt.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at værdien af andelene ikke bliver opskrevet løbende, hvorfor en fratrædende andelshaver alene får sit indskud på 23.500 kr. tilbage.

Til gengæld indeholder vedtægterne en bestemmelse ( § 7d), hvorefter et eventuelt overskud ved afhændelse af ejendommen fordeles mellem dem, der efter den 1/3 1991 har været medlem af foreningen, i forhold til det antal måneder disse har beboet ejendommen.

Andelsboligforeningen er skattemæssigt behandlet som en såkaldt "lille andelsboligforening" eller "boligkollektiv", jf. Ligningsvejledningen S.A.1.10.2, dvs. at foreningen ikke har været et selvstændigt skattesubjekt.

Andelshaver B fraflyttede ejendommen den 1. juli 1995, hvor han "solgte" sin andel for 23.500 kr.

Andelsboligforeningen er fortsat ejer af ejendommen C, der siden stiftelsen af foreningen har haft status som enfamilieshus.

Siden 1. august 1999 har ejendommen reelt været anvendt som enfamilieshus af to andelshavere - D og E.

Der er nu stillet forslag om, at andelsboligforeningen opløses i forbindelse med, at D og E køber ejendommen af andelsboligforeningen.

Forslaget indebærer, at der efter vedtægternes § 7 d vil blive udbetalt et likvidationsprovenu til B på 132.600 kr. svarende til hans andel af overskuddet ved salget af ejendommen under forudsætning af, at den afsluttende generalforsamling godkender forslaget.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten er af den opfattelse, at hjemmelen til at besvare det stillede spørgsmål med et "ja" skal findes i bestemmelsens stk. 1.

Andelsboligforeningen er, som nævnt ovenfor, skattemæssigt behandlet som en såkaldt "lille andelsboligforening" eller " boligkollektiv", jf. Ligningsvejledningen S.A.1.10.2, dvs. at foreningen ikke har været et selvstændigt skattesubjekt.

Medlemmerne af foreningen er således beskattet efter reglerne for ejendomme ejet i sameje.

Ejendommen har, som ligeledes nævnt, i hele foreningens ejer tid haft status som et enfamilieshus.

En fortjeneste ved salg af et enfamilieshus - herunder en ideel andel heraf - er skattefri, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, såfremt huset har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Det er endvidere en betingelse, at ejendommens grundareal er mindre end 1.400 kvm. Denne ejendoms grundareal er alene på 140 kvm.

Da B har beboet ejendommen i en del af eller hele den periode, hvori han har ejet ejendommen, er han skattefri af sin andel af fortjenesten ved salget af ejendommen.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT bemærker, at Andelsboligforeningen A i skattemæssig henseende behandles som "lille andelsboligforening" eller " boligkollektiv", hvilket indebærer, at foreningen ikke er eller har været et selvstændigt skattesubjekt.

Denne skattemæssige kvalificering af Andelsboligforeningen medfører således, at ejendommen, beliggende C i skattemæssig henseende betragtes som ejet i sameje af ejendommens beboer.

Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamiliehuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Det blev oplyst, at forespørgeren var blandt stifterne af Andelsboligforeningen A, der i marts 1991 har erhvervet ejendommen beliggende sammesteds. Ejendommen har siden stiftelsen af foreningen haft status som enfamiliehus.

Idet forespørgeren har beboet ejendommen fra den 1. marts 1991 til den 1. juli 1995, og i denne perioden ifølge det oplyste har anvendt ejendommen som sin privatbolig, er det SKATs opfattelse, at fortjenesten ved afståelse af andelsbolig er skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Nærværende bindende svar gælder i 5 år fra afgørelsens dato.