Dato for udgivelse
20 dec 2006 10:46
SKM-nummer
SKM2006.755.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-122747
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Igangværende arbejder, principskifte, genoptagelse
Resumé
Der redegøres for hvilke skattecenter(re), der er kompetent(e) myndighed(er) ved anmodning om principskifte for værdiansættelsen af igangværende arbejde fremover og for tidligere indkomstår. Der redegøres endvidere for proceduren ved genoptagelse af afsluttede og endnu ikke afsluttede sager vedrørende anmodning om principskifte.
Reference(r)
Statsskatteloven
Skatteforvaltningsloven
Skattekontrolloven
Virksomhedsskatteloven
Bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006, § 9, stk. 2
TSS-cirkulære 1995-20
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 E.B.2.6.2

Behandlingen af sager om værdiansættelse af igangværende arbejder

SKAT udsendte den 25. oktober 2006 en meddelelse om genoptagelse af sager om værdiansættelse af igangværende arbejder som følge af ændret praksis (SKM2006.635.SKAT).

Det fremgår bl.a. af denne meddelelse, at

  • der fremover ikke skal søges om tilladelse til principskifte hos Skatterådet,
  • der som udgangspunkt frit kan skiftes opgørelsesprincip fra år til år, når dette blot oplyses i regnskabet, dog hvis der ved principskiftet sker eller tilsigtes ikke blot en forskydning af skattebetalingen men en eliminering af skatten, kan der ikke foretages principskifte,
  • spørgsmål om principskifte skal behandles af skatteforvaltningen som led i den almindelige ligningsmæssige behandling.

I den anledning er besluttet følgende:

  • Skattecenter Næstved, Toldbuen 2, 4700 Næstved behandler alle uafsluttede sager, hvor der til Ligningsrådet (nu Skatterådet) er indgivet anmodning om principskifte til værdiansættelse af igangværende arbejder. Hovedcentret oplyser virksomheden om, hvor sagen fremover behandles.
  • Skattecenter Næstved behandler alle afsluttede sager i tiden 1997-2006, hvor Ligningsrådet har givet afslag på anmodning om tilladelse til principskifte ved værdiansættelse af igangværende arbejder for tidligere indkomstår. Hovedcentret forsyner Skattecenter Næstved med en liste over de pågældende sager. Skattecentret kontakter virksomheden og påbegynder en genoptagelsessag, såfremt virksomheden tilkendegiver, at den er interesseret heri.
  • For så vidt angår anmodninger om principskifte efter genoptagelsesmeddelelsen SKM2006.635.SKAT for indkomstårene 1997-2005 i situationer, hvor der ikke tidligere er indgivet anmodning om tilladelse til principskifte til Ligningsrådet, behandles disse anmodninger om genoptagelse ligeledes af Skattecenter Næstved.
  • For så vidt angår anmodninger om principskifte i indkomståret 2006 og følgende indkomstår, behandles spørgsmålet om principskifte af det Skattecenter, der er ligningsmyndighed for virksomheden.

Skattecenter Næstved er videns- og kompetencecenter for opgaven vedrørende igangværende arbejder og kan kontaktes af andre skattecentre i forbindelse med disse skattecentres behandling af spørgsmål om principskifte.