Dato for udgivelse
21 Dec 2006 10:15
SKM-nummer
SKM2006.782.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-158457
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning; omlægning af indkomstår
Resumé
Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår 2006 der følger kalenderåret til perioden 01. januar 2006-30. septeber 2006 (omlæggelsesåret). Herefter løber administrationsselskabets indkomstår fra 1. oktober til 30. september.
Hjemmel
06-015407
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 10
Selskabsskatteloven § 31

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.D.4.1.1.4

Tidligere besad M ApS alene 75% af anparterne i D ApS, men de resterende anparter blev erhvervet i 2006.

M ApS har på nuværende tidspunkt kalenderåret som regnskabsår, men ønskes omlagt til perioden 1. oktober - 30. september med omlægningsperioden 1. januar 2006 til 30. september 2006.

Anmodningen er begrundet i administrative og praktiske hensyn idet M ApS' eneste aktivitet er at være holdingselskab for D ApS.

Såfremt datterselskabets indkomstår skal omlægges, skal der udarbejdes et revideret perioderegnskab, hvilket vil være ressourcekrævende for bogholderifunktionen. Endvidere vil det ifølge repræsentanten være forbundet med ressourcer til tilpasning af IT-systemer.

Repræsentanten har sidst peget på, at en regnskabsaflæggelse inden nytår vil være at foretrække idet datterselskabets aktiviteter kan være sæsonbetonede.

Yderligere er det oplyst ved e-mail af 14. september 2006, at fremsendte ansøgning for regnskabsomlægning foretages med virkning for regnskabsåret 2006.

SKATs indstilling og begrundelse

Selskabsskattelovens § 31 som affattet ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 finder anvendelse på indkomstår, der påbegyndes 15. december 2004 eller senere.

Ifølge § 31 skal koncernforbundne danske selskaber sambeskattes. Udgangspunktet i § 31 C er, at et selskab udgør et moderselskab, når det besidder flertallet af stemmerne. Det må derfor lægges til grund, at M ApS udgør et moderselskab allerede ved besiddelse af 75% af anparterne.

Alle selskaber i sambeskatningen skal have samme indkomstår, jf. § 10, stk. 5. Såfremt et selskab har et indkomstår, der afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomst jf. § 10, stk. 5, 2. punkt.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor, og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.

Sambeskatningen mellem administrationsselskab og datterselskab påbegyndes for indkomståret 2006, da datterselskabets første indkomstår efter 15. december 2004 er indkomståret 2006, der påbegyndes 1. oktober 2005.

SKAT indstiller på dette grundlag og i overensstemmelse med det ansøgte, at administrationsselskabet omlægger indkomståret 2006, således at det udløber 30. september 2006.

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Kommentar:

Der er ansøgt om omlægning af administrationsselskabets indkomstår for indkomståret 2006.

Administrationsselskabets indkomstår følger i nærværende sag kalenderåret.

Datterselskabets indkomstår løber fra 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Første indkomstår der påbegyndes efter 15. december 2004 er således indkomståret 2006. Herved indtræder sambeskatningen for indkomståret 2006.

Der ønskes fra indkomståret 2006 omlægning, således at administrationsselskabet følger datterselskabets indkomstår, (1/10 til 30/9). Omlægningen foretages derved, at administrationsselskabet i 2006 afkorter indkomståret således at det udløber 30. september 2006 ligesom datterselskabets.

Sambeskatningsperioden for indkomståret 2006 bliver derved for datterselskabet 1. oktober 2005 til 30. september 2006 og for moderselskabet bliver sambeskatningsperioden 1. januar 2006 til 30. september 2006.

Omlægningen er illustreret ved nedenstående figur.

Visning af billede: Billede9

I tilfælde af at datterselskabet skal have omlagt sit indkomstår til at følge moderselskabets, (omlægning efter hovedreglen i SEL § 10, stk. 5, 2. pkt.) ville datterselskabet i indkomståret 2006 skulle omlægge således at omlægningsperioden løber fra 1/10-2005 til 31/12-2006.