Dato for udgivelse
21 Dec 2006 10:14
SKM-nummer
SKM2006.781.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-162411
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår 2006 der løber fra 01. juni 2005-31. maj 2006 til perioden 1. juni 2005-30. april 2006 (omlæggelsesåret). Herefter løber administrationsselskabets indkomstår fra 1. maj til 30. april.
Hjemmel
06-056320
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31 b, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.D.4.3.2

Ansøgning

Der anmodes om tilladelse til omlægning af selskabets indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1.

Afgørelse

Skatterådet imødekommer anmodningen.

Sagsfremstilling

A ApS ejer 74 % af kapitalen i B A/S, og rådgiver har oplyst, at selskaberne skal sambeskattes efter selskabslovens § 31. A ApS udgør det øverste moderselskab, og er derfor udpeget som administrationsselskab, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4.

A ApS har indkomstår i perioden 01. juni til 31. maj. Indkomståret 2006 udgøres således af perioden 01. juni 2005 til 31. maj 2006.

B A/S har indkomst i perioden 01. maj til 30. april. Indkomståret 2006 udgøres således af perioden 01. maj 2005 til 30. april 2006.

Rådgiver har anmodet om omlægning af administrationsselskabets indkomstår, jf. § 31 B, stk. 1. Omlægningsperioden udgør ifølge rådgiver perioden 01. juni 2005 til 30. april 2006, i alt 11 mdr.

Omlægningen er begrundet i koncernforhold. A ApS fungerer udelukkende som holdingselskab, og har derfor en begrænset bilagsmængde. Omlægning af indkomståret i B A/S vil ifølge rådgiver medfører væsentlige administrative omkostninger for selskabet.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade at omlægning af indkomstår sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor, og der ikke opnås skattemæssige fordele herved.

Det er oplyst, at der er driftsaktivitet i B A/S, mens A ApS udelukkende fungerer som holdingselskab. Endvidere har rådgiver oplyst, at det vil være forbundet med væsentlige administrative omkostninger at omlægge indkomståret for B A/S. 

Det er derfor SKATs opfattelse, at der er administrative hensyn, der taler for, at dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår bør gives efter selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1. Der ses desuden ikke at opnås særlige skattemæssige fordele herved.

SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1 med omlægningsperioden for administrationsselskabet løbende fra den 01. juni 2005 til 30. april 2006.

Ifølge de af rådgiver frembragte oplysninger skal A ApS og B A/S sambeskattes fra 01. juni 2005.

Ved tilladelsen er de foreliggende oplysninger om tidspunktet for etablering af koncernforbindelse, jf. SEL § 31 C, lagt uprøvet til grund, idet vurderingen heraf henhører under den almindelige ligning.

I sambeskatningsindkomsten medregnes indkomsten i den del af indkomståret, hvor der har været koncernforbindelse, jf. § 31, stk. 3.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling har været sendt til udtalelse hos Skattecenter XX. Skattecentret tiltræder indstillingen.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Kommentar:

Afgørelsen forholder sig alene til ansøgers anmodning om omlægning af As indkomstår. Konsekvenserne heraf for datterselskabet omtales ikke, idet dette principielt er et ligningsmæssigt anliggende. SKAT kan dog vejledende oplyse følgende:

Da der er ansøgt om omlægning af indkomstår for A, så det følger B indkomstår, skal A' indkomstår 2006 omfatte perioden fra 01. juni 2005 til 30. april 2006 (omlægningsåret).

B's indkomstår 2006 er uændret, og løber således fortsat fra 1. maj 2005 til 30. april 2006.

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2006 medregnes indkomsten i A fra 01. juni 2005 til 30. april 2006.  

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2006 medregnes indkomsten i B for perioden 01.maj 2005 til 30. april 2006.

Fra og med indkomståret 2007 vil begge selskaber have indkomstår fra 1. maj til 30. april.

Hvis man forestillede sig den omvendte situation, at B skulle omlægge sit indkomstår til A´s indkomstår, ville konsekvenserne for B være følgende: Det fremgår af SEL § 10, stk. 5, 2. pkt., at hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, der afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår. B vil således skulle forlænge sit indkomstår med 1 måned således at dette slutter den 31. maj 2006. Indkomsten i B for perioden 01. maj til 31. maj 2006 vil således indgå i sambeskatningsindkomsten, sammen med indkomsten i A for perioden 01. juni 2005 til 31. maj 2006. 

Omlægningen kan illustreres grafisk således:

 

Visning af billede: Billede8