Dato for udgivelse
21 Dec 2006 10:13
SKM-nummer
SKM2006.779.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-159050
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omlægning af indkomstår, sambeskatning, koncernforbindelse
Resumé
Et selskab, der efter indførelsen af SEL § 31 c, skulle sambeskattes med sit datterselskab, fik meddelt tilladelse til at omlægge sit indkomstår, så det faldt sammen med datterselskabets.
Hjemmel
06-015403
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31
Selskabsskatteloven § 31 b
Selskabsskatteloven § 31 c og 10
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.D.4.1.1.4

Et selskab der ejede alle aktier i datterselskabet skulle som konsekvens af ændringerne i selskabsskatteloven sambeskattes med datterselskabet. Ifølge lov nr. 426 af 6/6 2005 § 15, stk. 3, har bestemmelserne i selskabsskattelovens §§ 10, 31, 31 b og 31c virkning fra og med det indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere. Administrationsselskabet havde indkomstår 1/7-30/6 mens datterselskabets indkomstår løb fra 1/10- 30/9. For begge selskabers vedkommende ville bestemmelserne således træde i kraft med indkomståret 2006.

 Administrationsselskabet ønskede af forretningsmæssige årsager sit indkomstår omlagt, således at dets indkomstår 2006 udløb den 30. september 2006 samtidigt med datterselskabets indkomstår 2006.

Skatterådet imødekom selskabets anmodning.

I sambeskatningsindkomsten indgår for begge selskaber indkomsten i hele indkomståret 2006, dvs. for administrationsselskabets vedkommende medregnes indkomsten for perioden 1/7-05 - 30/9-06, mens

datterselskabet skal medregne indkomsten i perioden 1/10 -05 til 30/9-06.

Såfremt man havde valgt at omlægge datterselskabets indkomstår efter SEL § 10, stk. 5, skulle datterselskabets indkomstår 2006 have været afkortet, så det sluttede samtidigt med administrationsselskabets indkomstår 2006 den 30/6-2006.

Visning af billede: Billede6