Dato for udgivelse
21 dec 2006 10:11
SKM-nummer
SKM2006.777.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-130606
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé

Skatterådet imødekommer anmodning om, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår, således at det følger kalenderåret ligesom de to datterselskaber, som selskabet skal være administrationsselskab for.

Hjemmel
05-015314
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.D.4.3.2

Ansøgning

Der anmodes om tilladelse til omlægning af selskabets indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1.

Afgørelse

Skatterådet imødekommer anmodningen.

Sagsfremstilling

A er koncernforbundet med to datterselskaber. A er øverste moderselskab i koncernen og dermed udpeget som administrationsselskab, jf. selskabsskatteloven § 31 stk. 4.

A har indkomstår i perioden 1. juli til 30. juni. De to datterselskaber har indkomstår i perioden 1. januar til 31. december.           

Ansøgeren har anmodet om omlægning af administrationsselskabets indkomstår, jf. § 31 B, stk. 1.

Omlægningen er begrundet i, at A ikke besidder 100 % af kapitalandele i datterselskaberne. Ansøger mener derfor, at det af administrative hensyn vil være en fordel, såfremt administrationsselskabets indkomstår blev omlagt. 

Ansøger har uddybet, at der er en mindretalsaktionær at tage hensyn til, at det er lettere at omlægge administrationsselskabet end driftsselskaberne, idet balancesammensætningen er væsentlig anderledes og at regnskabsafslutning 30. juni ikke passer til driften i driftsselskaberne.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade at omlægning af indkomstår sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor, og der ikke opnås skattemæssige fordele herved.

Det er SKATs opfattelse, at der er administrative hensyn, der taler for, at dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår bør gives efter selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1. Der ses desuden ikke at opnås særlige skattemæssige fordele herved.

SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1.

Ved tilladelsen er de foreliggende oplysninger om tidspunktet for etablering af koncernforbindelse, jf. selskabsskattelovens § 31 C, lagt uprøvet til grund, idet vurderingen heraf henhører under den almindelige ligning.

For administrationsselskabet udgør omlægningsperioden 1. juli 2005 - 31. december 2006. Der er indkomståret 2006.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Kommentar:

Afgørelsen forholder sig alene til ansøgerens anmodning om omlægning af As indkomstår. Konsekvenserne heraf for de to datterselskaber omtales ikke, idet dette principielt er et ligningsmæssigt anliggende.

SKAT kan dog vejledende oplyse følgende:

Datterselskabernes indkomstår 2005 udløber den 31. december 2005, hvorefter indkomsten fra 1. januar 2006 (indkomståret 2006) sambeskattes med administrationsselskabets indkomst fra 1. juli 2005, hvilket kan illustreres med følgende tidslinie:

 

Visning af billede: Billede4

 

Endvidere sambeskattes de to datterselskaber fra 1. januar 2005, selvom moderselskabet endnu ikke er omfattet af reglerne. Begge selskaber er omfattet af reglerne, og er koncernforbundne efter selskabsskattelovens § 31 C.

Såfremt den modsatte situation foreligger, jf. selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 2. pkt. Det vil sige, hvor datterselskabernes indkomstår omlægges til administrationsselskabets indkomstår, vil det betyde, at omlægningsperioden for datterselskaberne udgør 1. januar 2006 - 30. juni 2006. Der er indkomståret 2006. Datterselskabernes indkomst fra 1. januar 2006 - 30. juni 2006 sambeskattes herefter med administrationsselskabets indkomst fra 1. juli 2005 - 30. juni 2006.