Dato for udgivelse
21 dec 2006 10:11
SKM-nummer
SKM2006.776.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-131037
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår. Administrationsselskabet har indkomstår 1. januar-31. december. Datterselskabet, som er nystiftet, har indkomstår 1. oktober - 30. september. Ansøgeren foretrækker at omlægge administrationsselskabets indkomstår p.g.a. sæsontravlhed.
Hjemmel
06-056130
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.D.4.3.2

Ansøgning

Der anmodes om tilladelse til omlægning af selskabets indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1.

Afgørelse

Skatterådet imødekommer anmodningen.

Sagsfremstilling

A ApS ejer 100 % af B ApS.

A ApS har indkomstår 1. januar - 31. december. B ApS har indkomstår 1. oktober - 30. september.

B ApS blev stiftet 1. oktober 2005 og dets første indkomstår er 1. oktober 2005 - 30. september 2006.

Reglerne om sambeskatning blev ændret i 2005. Det medfører, at selskaberne i koncernen skal sambeskattes, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1. Det øverste moderselskab der deltager i sambeskatningen, skal udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4.

De nye regler om sambeskatning har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, jf. § 15, stk. 3 i Lov nr. 426 af 6. juni 2005.

A ApS indtræder i de nye sambeskatningsregler virkning fra 1. januar 2005. For B ApS har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder den 1. oktober 2005.

Fra 1. oktober 2005 bliver A ApS administrationsselskab for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, da det fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4. Etablering af koncernforbindelsen i relation til sambeskatningsreglerne er derfor sket denne dag.

Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår.

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 4. pkt., at hvis et nystiftet selskab etablerer koncernforbindelse med et andet selskab i sin første indkomstperiode og denne indkomstperiode vedrører et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af det andet selskab, indtræder sambeskatningen dog først med virkning for det nystiftede selskabs første indkomstår.

B ApS er stiftet den 1. oktober 2005 og er derfor et nystiftet selskab. Selskabet etablerer koncernforbindelse med A ApS i sin første indkomstperiode, d.v.s. indkomståret 2006. Indkomståret 2006 er endnu ikke påbegyndt for A ApS. Sambeskatningen indtræder derfor først med virkning for B ApS' første indkomstår, d.v.s. indkomståret 2006.

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, at alle selskaber i en sambeskatning omfattet af selskabsskattelovens § 31 skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, jf. § 31, stk. 5.

Dette medfører, at B ApS ved indtræden i sambeskatningen med A ApS skal omlægge sit indkomstår, så det udløber samtidig med A ApS' indkomstår.

Ansøgeren har anmodet om Skatterådets tilladelse til i stedet at omlægge administrationsselskabets, A ApS, indkomstår. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår til 1. oktober - 30. september med omlægningsperioden 1. januar - 30. september 2006, der skal udgøre indkomståret 2006.

Ansøgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ansøgeren foretrækker at omlægge administrationsselskabets indkomstår p.g.a. sæsontravlhed. I perioden omkring 31. december er der travlhed hos både selskabets revisor og i datterselskabet, B ApS. Datterselskabet får fremstillet børnetøjskollektioner i X-land og har specielt travlt på denne årstid. Det vil derfor være bedre for selskaberne at afslutte indkomståret 30. september. Begge selskaber giver underskud, hvorfor der ikke vil være noget provenu for selskaberne ved at omlægge administrationsselskabets indkomstår som ønsket.

Sagsfremstillingen er sendt til udtalelse hos ansøgerens repræsentant. Selskabets repræsentant er ikke kommet med kommentarer til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse  

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelsen sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.

Da det er oplyst, at der er særlig stor travlhed i datterselskabet omkring 31. december, og at det derfor passer selskabet bedst at have indkomstår 1. oktober - 30. september, er det SKATs opfattelse, at der er administrative hensyn, der taler for, at dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår bør gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1. Der ses desuden ikke at opnås særlige skattemæssige fordele herved.

SKAT indstiller derfor, at tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1 med omlægningsperioden 1. januar 2006 - 30. september 2006.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos Skattecenter Y. Skattecenter Y udtaler, at skattecenteret tilslutter sig, at anmodningen imødekommes.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Kommentar

Afgørelsen forholder sig alene til ansøgerens anmodning om omlægning af A's indkomstår. Konsekvenserne heraf for B omtales ikke, idet dette principielt henhører under ligningen.

SKAT kan dog herom vejledende oplyse følgende:

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 4. pkt., at hvis et nystiftet selskab etablerer koncernforbindelse med et andet selskab i sin første indkomstperiode og denne indkomstperiode vedrører et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af det andet selskab, indtræder sambeskatningen dog først med virkning for det nystiftede selskabs første indkomstår.

B ApS er stiftet den 1. oktober 2005, og er derfor et nystiftet selskab. Selskabet etablerer koncernforbindelse med A ApS i sin første indkomstperiode, d.v.s. indkomståret 2006. Indkomståret 2006 er endnu ikke påbegyndt for A ApS. Sambeskatningen indtræder derfor først med virkning for B ApS' første indkomstår, d.v.s. indkomståret 2006.

Indkomsten for B ApS i indkomståret 2005 skal selvangives efter de almindelige regler og etableringen af koncernforbindelsen mellem A ApS og B ApS får først virkning for 2006. Indkomståret 2006 for B skal omlægges, så det slutter samtidig med indkomståret 2006 for A, d.v.s. 31. december 2006. Indkomståret for B udgør herefter perioden 1. oktober 2005 - 31. december 2005.

I denne sag har ansøgeren anmodet om tilladelse til i stedet at omlægge A ApS' indkomstår. Da sambeskatningen først indtræder med virkning fra B's første indkomstår, indkomståret 2006, skal A ApS i denne situation selvangive sin indkomst for indkomståret 2005 på sædvanlig vis. Omlægningsperioden er 1. januar 2006 - 30. september 2006. Sambeskatningsindkomsten for 2006 vil herefter omfatte indkomsten i A ApS i perioden 1. januar 2006 - 30. september 2006 og indkomsten i B ApS i perioden 1. oktober 2005 - 30. september 2006.

Fra og med indkomståret 2007 vil begge selskaber have indkomstår 1. oktober - 30. september.

Visning af billede: Billede3