Dato for udgivelse
21 Dec 2006 10:10
SKM-nummer
SKM2006.775.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-133211
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår 2006 fra kalenderåret til perioden 1. januar 2006-30. juni 2006 (omlæggelsesåret). Herefter løber administrationsselskabets indkomstår fra 1. juli til 30. juni.
Hjemmel
06-75875
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31 b, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.D.4.3.2
Ansøgning

Der anmodes om tilladelse til omlægning af selskabets indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1.

Afgørelse

Skatterådet imødekommer anmodningen.

Sagsfremstilling

Ansøger har oplyst følgende:

Selskabet A er moderselskab for det 100 % ejede datterselskab B.

Til brug for udarbejdelse af moderselskabets årsregnskab har ledelsen i A besluttet at begge selskaber skal have samme regnskabsår.

Der anmodes derfor om tilladelse til at omlægge regnskabsåret for A, der på nuværende tidspunkt har kalenderårsregnskab. Det nye regnskabsår skal være fra 1. juli til 30. juni. Overgangsperioden bliver 1. januar - 30. juni 2006.

Ansøgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Årsagen til, at det er administrationsselskabets regnskabsår, der ønskes omlagt, er, at det administrativt er en ubetinget fordel for datterselskabet B at have regnskabsafslutning pr. den 30. juni dels af hensyn til lageroptællingen, dels af hensyn til opgørelsen af de igangværende arbejder.

Omlægningen af administrationsselskabets regnskabsår ønskes udelukkende på grund af administrative hensyn. Der er ingen skattemæssige fordele ved omlægningen.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelsen sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.

Ansøger ønsker, at begge selskaber fra og med indkomståret 2006 skal have indkomstår i perioden 1. juli - 30. juni, med overgangsperioden 1. januar - 30. juni 2006.

Det er på baggrund af oplysningerne fra ansøger SKATs opfattelse, at der er administrative hensyn, der taler for, at dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår bør gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1. Ifølge ansøger er der ingen skattemæssige fordele ved omlægningen.

SKAT indstiller derfor, at ansøgningen imødekommes. Omlægningsperioden bliver 1. januar - 30. juni 2006.

Ved tilladelsen er de foreliggende oplysninger om tidspunktet for etablering af koncernforbindelse, jf. selskabsskattelovens § 31 C, lagt uprøvet til grund, idet vurderingen heraf henhører under den almindelige ligning.

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling har været sendt til udtalelse hos Skattecenter XX. Skattecentret har ikke haft bemærkninger til indstillingen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Kommentar:

Afgørelsen forholder sig alene til ansøgers anmodning om omlægning af As indkomstår. Konsekvenserne heraf for datterselskabet omtales ikke, idet dette principielt er et ligningsmæssigt anliggende. SKAT kan dog vejledende oplyse følgende:

B's indkomstår 2005 er påbegyndt den 1. juli 2004, det vil sige inden den 15. december 2004. Sambeskatningen kan derfor først finde sted fra og med indkomståret 2006, som påbegyndes den 1. juli 2005 og afsluttes den 30. juni 2006.

For A finder disse regler ligeledes anvendelse fra indkomståret 2006, som løber fra 1. januar til 31. december 2006. 

A's indkomstår 2006 forkortes som følge af omlægningen, således at det kommer til at løbe fra 1. januar 2006 til 30. juni 2006. Den1. juli 2006 påbegynder begge selskaber indkomståret 2007.

Hvis man forestillede sig den omvendte situation, at B skulle omlægge sit indkomstår til A´s indkomstår, ville konsekvenserne for B være følgende: Det fremgår af SEL § 10, stk. 5, 2. pkt., at hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, der afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår. Det vil sige at B´s indkomstår 2006 skal omlægges, så det udløber samtidig med A' s indkomstår 2006. B´s indkomstår 2006 kommer i så fald til at omfatte perioden 1. juli 2005 til 31. december 2006.

Visning af billede: billede2