TSS-cirkulærer fra 2000
DatoNummerOverskriftEmne
06-09-172000-102000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwillSelskabsbeskatning + Virksomheder
22-12-002000-452000-45: Spilleautomatloven - sagsudlægningSpil, lotteri, gevinster og væddemål
21-12-002000-442000-44: Sambeskatning af selskaber mv.Selskabsbeskatning
20-12-002000-432000-43: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2001 Personlig indkomst
20-12-002000-422000-42: Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2001Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
20-12-002000-412000-41: Værdiansættelse for 2001 af visse personalegoderPersonlig indkomst
19-12-002000-402000-40: Plan for tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1/7 2000 til 30/6 2001Personlig indkomst
18-12-002000-392000-39: Ligningsrådets satser 2001 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. Ligningslovens § 9 BFradrag og afskrivninger
18-12-002000-382000-38: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
13-12-002000-372000-37: Landbrug m.v.: Normalhandelsværdi, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2000. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2001Personlig indkomst
13-12-002000-362000-36: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2001Personlig indkomst
13-12-002000-352000-35: Dekoncentreret sagsudlægningPersonlig indkomst
08-12-002000-342000-34: Efterfølgende af- og nedskrivningerFradrag og afskrivninger
22-11-002000-332000-33: Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2001 - 22. november 2000Fradrag og afskrivninger
22-11-002000-322000-32: Genoptagelse af fysiske personers fradragsret for tab på valutaterminskontrakter efter kursgevinstlovenPersonlig indkomst
22-11-002000-312000-31: Genoptagelse af skatteansættelse vedrørende fratrædelsesgodtgørelse mv. udbetalt/beskattet over flere årPersonlig indkomst
08-11-002000-302000-30: Genoptagelse af skatteansættelser, hvor overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ligningsloven er kontantværdiansat efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 31. maj 1994Fradrag og afskrivninger
23-10-002000-292000-29: Ophævelse af SD-cirkulære 1982-2 om andelsbolighaveres fradrag for rente af gæld til andelsboligforeninger og beskatning ved lav boligafgift og genoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende beskatning ved lav boligafgiftSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
10-10-002000-282000-28: Ligningsrådets generelle retningslinier for tilladelser til omgørelsePersonlig indkomst
03-10-002000-272000-27: Ophævelse af TSS-cirkulære 1993-17 om ændring af opgørelsesmetode fra FIFO til gennemsnitlige anskaffelsessummer for obligationer i samme fondskodeAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
03-10-002000-262000-26: Ophævelse af SD-cirkulære 1982-24 om aktionærlånAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
02-10-002000-252000-25: Dekoncentreret sagsudlægningPersonlig indkomst
26-09-002000-242000-24: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
21-08-002000-232000-23: Kompetencen til at behandle skattestraffesager efter skattekontrollovens afsnit IIIStraf + Personlig indkomst
07-08-002000-222000-22: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfundSelskabsbeskatning
27-07-002000-212000-21: Ændring af straffeloven - momssvig af særlig grov karakterAndet om moms + Straf
04-07-002000-202000-20: Rentesats til brug for kapitalisering af løbende ydelser omfattet af ligningslovens § 12 B, stk.Personlig indkomst
28-06-002000-192000-19: Progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for 2000Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering
28-06-002000-182000-18: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
20-06-002000-172000-17: Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2000Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
16-06-002000-162000-16: Definition af kontrolprocesser vedrørende ligningsplanenPersonlig indkomst
16-06-002000-152000-15: Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager - indhentelse af oplysninger hos trediemandGenerelt om punktafgifter
30-05-002000-142000-14: Skattefritagelse for freelancetolke ved EU's institutionerUdenlandsk indkomst + Personlig indkomst
17-04-002000-132000-13: Genoptagelse af skatteansættelse for sømænd omfattet af lov om særlige fradrag for sømænd § 3 jf. § 1Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
31-03-002000-122000-12: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning + SKAT internt
29-03-002000-112000-11: Ændring af satser for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse vedrørende erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9, stk. 5 og § 9 BFradrag og afskrivninger + SKAT internt
28-03-002000-092000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter.Selskabsbeskatning
23-03-002000-082000-08: Vurderingsplan for den almindelige vurdering pr. 1. januar 2001 (2001-vurderingen)Ejendomsvurdering
23-03-002000-072000-07: Plan for tilsynet med vurderingsråd og - sekretariater samt skyldråd og -sekretariater for peroden 1. april 2000 til 31. marts 2001Ejendomsvurdering
16-03-002000-062000-06: Plan for tilsynet med skatteankenævnenePersonlig indkomst
15-03-002000-052000-05: Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parterEjendomsavancebeskatning
14-03-002000-042000-04: Ophævelse af Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1990-15 om principskifte ved opgørelsen af fortjeneste/tab på fordringer, gæld og næringsaktierAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
02-02-002000-032000-03: Ligningsplanen for produktionsåret 2000/2001Personlig indkomst
20-01-002000-022000-02: Grænsegængere - ændret praksis vedrørende omregning til helårsindkomstUdenlandsk indkomst + Personlig indkomst
04-01-002000-012000-01:Skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet, samt skattefri studierejselegater og skattefri beløb for ph.d.-studerendes studieophold i udlandet. Cirkulæret er gældende fra 1. januar-31. december 2000Personlig indkomst
19-03-07Ikke nummereretNotat om betalingskorrektion og omgørelsePersonskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning