Dato for udgivelse
13 Dec 2006 10:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Dec 2006 10:34
SKM-nummer
SKM2006.748.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, B-2769-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Motorcykler, reservedele, finansieret, tredjemand, periodisering, ejendomsretten, misligholdelse, lån, momsfradrag
Resumé

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren kunne foretage fradrag for indgående afgift af udgifter afholdt til reparation m.v. af Harley Davison motorcykler. Sagsøgeren havde finansieret tredjemands køb af motorcyklerne i Iran, men som følge af tredjemands misligholdelse af lånet var ejendomsretten overgået til sagsøgeren. Afgiftsmyndighederne havde anerkendt fradragsret for det tidspunkt, hvor sagsøgeren blev ejer, men sagsøgeren påstod, at sagsøgeren var blevet ejer på et tidligere tidspunkt.

Særligt under henvisning til et brev fra sagsøgeren til tredjemand, hvoraf fremgik, at ejendomsretten overgik på det tidspunkt, som afgiftsmyndighederne havde lagt til grund, samt de foreliggende oplysninger om, at sagsøgeren også efter det tidspunkt, hvor sagsøgeren påstod, at sagsøgeren var blevet ejer, havde forhøjet tredjemands lån med beløb svarende til de afholdte udgifter, fandt landsretten ikke at kunne lægge til grund, at sagsøgeren var blevet ejer på et tidligere tidspunkt end antaget af afgiftsmyndighederne. Betingelserne i momslovens § 37 for at foretage fradrag var derfor ikke opfyldt, og Skatteministeriet blev frifundet.

Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1

Henvisning
Momsvejledningen 2006-4 J.1.1 
Henvisning
Momsvejledningen 2006-4 J.1.1.13
Henvisning
Momsvejledningen J.1.2.1

Parter

H1 Kreditaktieselskab
(ved direktør Jakob Lunøe)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen)

Afsagt af landsdommerne

M. Stassen, Michael Dorn og Christina Toftegaard Nielsen (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 8. september 2005, har sagsøgeren, H1 Kreditaktieselskab, nedlagt principal påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at tilbagebetale kr. 131.571,55 med renter fra 15. september 2002, subsidiært et efter landsrettens søn mindre beløb og renter fra en anden dato.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Nærværende sag vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren kan fratrække nogle udgifter til reparation af et parti brugte motorcykler, indkøbt i ..., i sagsøgerens skattepligtige indkomst, og i den forbindelse navnlig fra hvilket tidspunkt sagsøgeren blev ejer af de pågældende motorcykler.

Landsskatteretten afsagde den 22. juni 2005 følgende kendelse i sagen

"...

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkats afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Selskabet, der startede den 16. august 1999, driver finansieringsvirksomhed. Selskabet er blevet momsregistreret den 1. april 2001. Selskabet finansierede i august 2000 G1 Autohandel ApS' indkøb af et parti brugte motorcykler fra det ... politi. Købesummen var på 3,4 mio. kr. Til sikkerhed for finansieringen blev der tinglyst pant i motorcyklerne. Motorcyklerne ankom til Danmark i januar 2001, hvor det viste sig, at de ikke var i den forventede stand.

Alle motorcyklerne skulle derfor repareres og have udskiftet reservedele førend disse kunne videresælges. Reparationsarbejdet er udført af G2 ApS v/NB. Da G1 Autohandel A/S ikke kunne betale for istandsættelserne, betalte selskabet alle udgifterne hertil. Lånet til G1 Autohandel ApS er forhøjet løbende med udgifterne fratrukket moms, og nedbragt med indtægterne fra salget af istandsatte motorcykler. G2 ApS havde motorcyklerne stående i et lokale, som G2 ApS havde udlejet til selskabet. G2 ApS har tillige forestået salgsarbejdet. G2 ApS har efter istandsættelse af hver enkelt motorcykel fremsendt en regning til selskabet.

Selskabet har opgjort købsmoms i forbindelse med reparationerne frem til 1. juli 2002 som følgende:

Dato

Bilags nr.

 

Tekst

Købsmoms

25. januar 2002

217

 

MC Parts/178432

2.374,80 kr.

12. februar 2002

247

 

G2 Reservedele

97.000,00 kr.

1. marts 2002

469

 

G2

5.150,00 kr.

11. marts 2002

472

 

G2

3.937,50 kr.

1. april 2002

744

 

NB

3.375,00 kr.

3. maj 2002

981

 

G2

4.934,25 kr.

16. maj 2002

1020

 

G2

4.525,00 kr.

31. maj 2002

1041

 

G2

7.125,00 kr.

14. juni 2002

1127

 

G2

    3.150,00 kr.

I alt

     

131.571,55 kr.

Selskabet har fratrukket beløbet på 131.571,55 kr. ved momsopgørelsen.

Momsen af salg af motorcykler er bogført efter brugtmomsordningen på konto for salgsmoms.

Repræsentanten har oplyst, at G1 Autohandel ApS misligholdt låneaftalen i efteråret 2001, hvorfor låneaftalen blev opsagt. Repræsentanten har fremlagt kopi af brev fra selskabet til G1 Autohandel ApS af 23. juni 2002, hvoraf det fremgår, at

"Da lånet er misligholdt, ser vi os nødsaget til at opsige lånet og sætte os i besiddelse af de resterende 71 motorcykler, med mindre De inden 7 dage har betalt de skyldige renter. Hvis betaling ikke har fundet sted inden 30/6 til vor konto ... i F1-Bank, vil ejendomsretten overgå til os den 1/7 2002. For at undgå langvarig, omkostningskrævende og besværlig retslig procedure, beder vi Dem bekræfte ejendomsrettens overgang mod restgælden pr. 30/6 2002 ved at underskrive kopi af dette brev"

Brevet er underskrevet af JB på vegne af G1 Autohandel ApS.

Repræsentanten har endvidere fremlagt en ikke-underskrevet købsaftale af 18. januar 2002 udskrevet på selskabets brevpapir, hvoraf det fremgår, at G2 sælger en række reservedele til selskabet mod en betaling af 4 motorcykler, hvoraf de tre var hjemtaget fra ..., samt et kontant beløb på 100.000 kr.

ToldSkats afgørelse

ToldSkat har ikke godkendt selskabets angivne fradrag for købsmoms af udgifterne til istandsættelse mv. af motorcyklerne. Selskabets momstilsvar for perioden 1. april 2001 til 31. december 2002 er i konsekvens heraf blevet forhøjet med i alt 131.571,55 kr.

ToldSkat har med henvisning til selskabets brev af 23. juni 2002 til G1 Autohandel ApS anført, at ejendomsretten til motorcyklerne først er overgivet til selskabet den 1. juli 2002. Istandsættelsesudgifterne opfylder derfor først momslovens betingelser for fuld fradragsret fra den 1. juli 2002. ToldSkat har endvidere henvist til, at selskabet ikke har foretaget skattemæssigt fradrag for istandsættelsesudgifterne, idet disse er blevet betragtet som udlæg på vegne af G1 Autohandel ApS.

Vedrørende selskabets indkøb af reservedele for 485.000 kr. hos G2 har ToldSkat vurderet, at disse primært er indkøbt til istandsættelse af de ... motorcykler, der på købstidspunktet tilhørte G1 Autohandel ApS. Der er endvidere ikke i selskabets regnskab indtægtsført salg af reservedele hidrørende fra købet hos G2. Momsfradrag kan derfor heller ikke opnås af denne grund.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at selskabet er berettiget til momsfradraget på 131.571,55 kr. vedrørende udgifterne afholdt til istandsættelse af motorcyklerne fra ....

G1 Autohandel ApS misligholdt allerede i efteråret 2001 låneaftalen, idet selskabet ikke kunne betale forfaldne renter. Selskabet satte sig derfor i januar 2002 i fysisk besiddelse af motorcyklerne som brugelig pant. Selskabet forestod herefter selv istandsættelsen og salget af motorcyklerne. Med henvisning til den fremlagte købsaftale vedrørende reservedele, hvor det fremgår, at reservedelene delvist blev betalt med motorcykler købt i ..., har repræsentanten påpeget, at selskabet allerede i februar 2002 havde en ejers rådighed over motorcyklerne. Med hensyn til brevet af 23. juni 2002 har repræsentanten forklaret, at dette er uklart formuleret, idet der reelt var tale om, at G1 Autohandel ApS ved underskriften bekræftede, at ejendomsretten var overgået til selskabet ved den fysiske beslaglæggelse af motorcyklerne.

Indkøbet af reservedele hos G2 skete med det formål at sælge de brugte motorcykler sammen med en reservedelspakke til gør-det-selv folk. Mange af reservedelene kunne bruges til de omhandlede motorcykler, men de kunne lige så vel anvendes til andre motorcykler. Selskabet købte reservedelene af en professionel motorcykelforhandler og fratrak købsmomsen i overensstemmelse hermed.

Hvis Landsskatteretten måtte finde, at selskabet ikke var ejer af motorcyklerne, så handlede man for egen regning, hvorfor selskabet var afgiftspligtigt, og dermed havde fradrag for købsmoms. Dette følger af momslovens § 4, stk. 4. Efter momslovens § 11, stk. 2, forstås ved erhvervelsen af en vare, at man erhverver retten til som ejer at råde over en vare, hvilket skete for selskabet i januar 2002. Efter momslovens § 13, stk. 11, pkt. c, er finansielle transaktioner fritaget for afgift, dog ikke ved inddrivelse af fordringer. Efter momslovens § 23, stk. 1, indtræder afgiftspligten på det tidspunkt levering finder sted, det vil sige i januar 2002.

Afslutningsvis har repræsentanten henvist til U.1998.732V og U.1983.971 Ø.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af momslovens § 37, at registrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. momslovens § 56, stk. 3, kan fradrage afgiften efter momsloven for virksomheders indkøb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter momslovens § 13.

Det bemærkes, at selskabet driver finansieringsvirksomhed, der er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11. Ifølge brev af 23. juni 2002 er ejendomsretten til motorcyklerne med pant vedrørende lån stort 5.028.280 kr. overgået til selskabet den 1. juli 2002. Der ses ikke ud fra de foreliggende oplysninger at være tilstrækkeligt grundlag for at konstatere, at ejendomsretten til motorcyklerne er overgået til selskabet på et tidligere tidspunkt.

De afholdte istandsættelsesudgifter posteres således også i selskabets bogføring som udlæg på vegne G1 Autohandel ApS, idet fordringen på dette selskab forøges i takt med afholdelsen af udgifterne. Udgifterne fratrækkes heller ikke i selskabets skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6, litra a. Selskabet er herefter ikke berettiget til at foretage fradrag for momsen af de indtil 1. juli 2002 afholdte istandsættelsesudgifter mv. efter momslovens § 37.

..."

Det fremgår af en udskrift af en statuskonto med betegnelsen "...projekt" hos sagsøgeren, at sagsøgeren fra 1. januar 2001 løbende debiterede afholdte reparationsudgifter på denne konto. I sagsøgerens stævning har sagsøgeren således også oplyst, at sagsøgeren tilskrev renter på lånet og forhøjede lånet løbende med udgifter til istandsættelse af motorcyklerne, lagerleje, m.v., fra motorcyklerne kom til landet i januar 2001.

Forklaringer

Under sagen er der afgivet forklaring af JB og MB.

JB har forklaret blandt andet, at han vedstår en i fogedretten den 7. januar 2003 afgiven forklaring, der lyder således:

"JB forklarede behørigt formanet bl.a., at han er direktør og anpartshaver i G1 Autohandel ApS. Han ejer selskabet sammen med sin søn, der også er direktør.

...

Vidnet er ikke længere med i projektet, men trak sig ud for ca. 1 år siden, da projektet blev svært at styre. I den forbindelse afleverede han 60-70 motorcykler. Han har vel solgt ca. 20 motorcykler. De er allerede afregnet over for rekvirenten.

Projektet gik ud på, at de fire deltagere skulle dele overskuddet lige. Vidnet regnede med, at overskuddet ville svare til ca. 10-15 motorcykler. Vidnet har ikke overblik over hans mellemværende med rekvirenten. Der er ikke sket løbende afregning ved kontoudtog eller lignende. Vidnet har ikke modtaget afregningsbreve og har ikke modtaget det fremlagte kontoudtog. Vidnet har underskrevet regnskab pr. 31. december 2001. Gældsforholdet mellem vidnets selskab og rekvirenten var 4.200.000,00 ved projektets start .

..."

For landsretten har han yderligere forklaret blandt andet, at motorcyklerne blev placeret på 1. sal i en gammel garveribygning, da G1 Autohandel modtog dem fra .... De blev flyttet ned fra 1. sal til stueetagen, da han trak sig ud af projektet. Han husker ikke hvornår. Hans barnebarn, MB, færdiggjorde hans andel af "... projektet" i relation til salg og reparation for sagsøgeren. Tanken var, at "aftalen skulle køre videre". Et eventuelt overskud på projektet skulle deles mellem parterne, men sådan gik det ikke, idet der vistnok kom underskud på projektet.

MB har forklaret blandt andet, at han flyttede motorcyklerne til sin egen adresse i december 2002 efter i mindst et halvt år at have repareret motorcyklerne i garveribygningens stueetage, hvor han havde et autoværksted. Han kom i forbindelse med en person fra Hornbæk, der havde motorcykelreservedele. Det var sagsøgeren, der betalte for alt i forbindelse med motorcyklernes reparation. Han fik et fast beløb på ca. 13.000 kr. for reparation af hver enkelt motorcykel og provision i forbindelse med salg.

Procedure

Sagsøgeren har procederet sagen i det væsentlige i overensstemmelse med et påstandsdokument af 26. oktober 2006, hvori anbringenderne er anført således:

"...

At

Sagsøger var registreret som momspligtig fra 1/4 2001 som følge af omfattende handel med motorkøretøjer.

 

At

ToldSkat på intet tidspunkt har bestridt, at sagsøger tog motorkøretøjerne i brugelig pant fra januar 2002.

   

At

Sagsøger tillige afregnede salgsmoms for køretøjer istandsat med indkøbte reservedele.

   

At

Fra det øjeblik man var fysisk i besiddelse af køretøjerne, og begyndte at sælge af dem i egen regning, så er man berettiget og forpligtet til at foretage momstilsvar af forretningen.

   

At

Sagsøger ubestrideligt har handlet med køretøjerne, som om det var deres egne fra januar 2002.

   

At

En muligvis gal posteringsmåde i sagsøgers bogholderi ikke kan begrunde til sidesættelse af afgiftspligt- og ret.

   

At

ToldSkat har accepteret fuld fradragsret for tilsvarende handler foretaget efter 1/7 2002.

   

At

Rente skal betales fra 15.09.2002, som er den dato en normal tilbagebetaling fra ToldSkat ville være sket, for moms fra 1. halvår 2002.

   

At

I henhold til momsloven § 4, stk. 4, er det en afgiftspligtig transaktion, når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, hvilket betyder at selv hvis retten skulle finde, at H1 Kredit A/S ikke var ejer af motorkøretøjerne, så handlede man i egen regning, hvorfor H1 Kredit A/S var afgiftspligtig, og dermed havde fradrag for købsmoms.

   

At

I henhold til samme lov § 11, stk. 2, så forstås der ved erhvervelsen af en vare, at man erhverver retten til som ejer at råde over en vare, hvilket for H1 Kredit A/S netop skete i januar 2002, og hvilket er bevist med bilag 9, hvor sagsøger sælger nogle af de omhandlede køretøjer i eget navn.

   

At

I henhold til samme lov § 13, stk. 11, punkt c), så er finansielle transaktioner fritaget for afgiftspligt, dog ikke ved inddrivelse af fordringer, hvilket netop var tilfældet i denne sag, hvilket igen støtter synspunktet om, at H1 Kredit A/S havde fradrag for købsmoms.

   

At

I henhold til samme lov § 23, stk. 1, så indtræder afgiftspligten på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet), hvilket er ubestridt i januar 2002.

   

At

I henhold til samme lov § 25, så indtræder afgiftspligten på det tidspunkt, hvor varen erhverves, hvilket som ovenfor anført er ubestridt i januar 2002.

   

At

Ejendomsret er ikke en betingelse for afgiftspligtens indtræden, jf. salg af varer med ejendomsforbehold til en mellemhandler, der herefter videresælger varen til en ny køber.

..."

Sagsøgte har procederet sagen i det væsentlige i overensstemmelse med et påstandsdokument af 23. oktober 2006, hvori anbringenderne er anført således:

"Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det gældende, at sagsøgeren ikke har været berettiget til at foretage fradrag for momsen, jf. momslovens § 37, af de i perioden 1. januar til 30. juni 2002 afholdte udgifter til istandsættelse m.v. af de omtvistede motorcykler.

Det fremgår af momslovens § 37, at

"Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lovfor virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13"

Det gøres gældende, at sagsøgeren hverken har godtgjort, at istandsættelsen m.v. vedrører "virksomhedens indkøb" eller at indkøbet i givet fald er sket til brug for "virksomhedens leverancer", jf. § 4.

Det fremhæves i den forbindelse særligt

at

ejendomsretten til motorcyklerne tidligst er overgået til sagsøgeren den 1. juli 2002, jf. herved sagsøgerens egen skrivelse af 23. juni 2002 (bilag 8), hvoraf fremgår,

 
 

at   

sagsøgeren agter at "... opsige lånet og sætte os i besiddelse af de resterende 71 motorcykler" medmindre G1 Autohandel ApS inden 7 dage betalte de skyldige renter,

 
 

at

"...ejendomsretten [vil] overgår til os den 1/7 2002" såfremt betaling ikke har fundet sted inden den 30. juni 2002, samt

 
 

at

G1 Autohandel anmodes om at bekræfte "...ejendomsrettens overgang mod restgælden pr. 30/6 2002... ".

 

at

istandsættelsesudgifterne i sagsøgerens bogføring fortsat i den omtvistede periode blev posteret som udlæg på vegne af G1 Autohandel ApS, idet fordringen på dette selskab blev forøget i takt med afholdelsen af udgifterne, ligesom fordringen blev nedskrevet i takt med salg af motorcykler (bilag 6).

 

at

det skal komme sagsøgeren til skade, at sagsøgeren ikke har villet efterkomme sagsøgtes opfordring (13) til at redegøre for, hvordan opgørelsen af restgælden pr. 23. juni 2002 til kr. 5.028.280,47 fremkommer, samt

 

at

sagsøgeren ikke har dokumenteret, at salgene af motorcykler i januar til juni 2002 er sket af sagsøgeren, hvorved bemærkes, at det skal komme sagsøgeren til skade, at sagsøgeren trods opfordring (opfordring 5) hertil ikke har fremlagt salgsaftalerne vedrørende salget af motorcykler i den pågældende periode, samt at salgsaftalen fremlagt som bilag 16 støtter, at salget ikke er sket af sagsøgeren.

Endvidere har sagsøgeren ikke fratrukket de afholdte istandsættelsesudgifter i sagsøgerens skattepligtige indkomst, jf: statsskattelovens § 6, litra a.

Det bestrides således, at sagsøgeren blev ejer af motorcyklerne i januar 2002. Ligeledes bestrides det, at sagsøgeren tog motorcyklerne til "brugelig pant", men uanset om retten måtte komme frem til, at sagsøgeren overtog motorcyklerne til brugelig pant, bestrides det, at sagsøgeren kan foretage momsfradrag som sket.

Endelig bestrides det, at sagsøgeren i medfør af momslovens § 4, stk. 4, § 11, stk. 2, § 13, nr. 11, litra c, § 25 og § 34, stk. 1, eller på andet grundlag skulle være berettiget til at foretage fradrag for de omtvistede momsbeløb."

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter momslovens § 37, stk. 1, kan registrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret fradrage afgiften for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter § 13.

Det er oplyst i sagen, at sagsøgeren har afholdt alle udgifter til istandsættelse af de omhandlede motorcykler, lagerleje mv. fra motorcyklerne kom til Danmark i januar 2001.

Sagsøgeren har løbende forhøjet lånet til G1 Autohandel ApS med beløb svarende til de afholdte udgifter.

At sagsøgeren betalte G2 ApS for reservedele og istandsættelse af motorcyklerne i foråret 2002, kan derfor ikke i sig selv tages som udtryk for, at der mellem sagsøgeren og G1 Autohandel ApS skulle være indgået en udtrykkelig eller stiltiende aftale om, at sagsøgeren fik ejendomsret eller i øvrigt retten til som ejer at råde over motorcyklerne på et tidligere tidspunkt end anført i sagsøgerens brev af 23. juni 2002, som efterfølgende er underskrevet af JB på vegne af G1 Autohandel ApS.

Ifølge de foreliggende oplysninger forhøjede sagsøgeren således også fortsat lånet til G1 Autohandel ApS med beløb svarende til de afholdte udgifter i den omhandlede periode, hvilket forudsætter, at udgifterne er afholdt for G1 Autohandel ApS' regning.

Landsretten finder heller ikke at kunne lægge til grund, at der er indgået salgsaftaler inden den 1. juli 2002, hvor sagsøgeren optræder som sælger af de omhandlede motorcykler.

Under disse omstændigheder finder landsretten ikke, at de omhandlede reservedele og reparationsydelser kan anses for indkøbt af sagsøgeren til brug for selskabets leverancer. Da betingelserne i momslovens § 37 for at fradrage momsafgiften herefter ikke var opfyldt, tager landsretten sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Som følge af sagens resultat tilkendes sagsøgte sagsomkostninger som nedenfor bestemt, idet der ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er lagt vægt på sagens karakter og omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, H1 Kredit A/S, inden 14 dage betale 32.500 kr. til sagsøgte, der omfatter sagsøgtes udgifter til materialesamling.