Dato for udgivelse
29 nov 2006 14:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 nov 2006 14:14
SKM-nummer
SKM2006.724.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-145921
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderobligationer, kontantlønsnedgang, bonus
Resumé
Skatterådet bekræfter, at den beskrevne medarbejderobligationsordning opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 A. Betingelsen om, at ordningen skal være generel anses for opfyldt, idet medarbejderne kan vælge mellem en aftale om medarbejderobligationer kombineret med en aftale om kontantlønsnedgang eller at få bonus udbetalt i form af medarbejderobligationer. Aftalen om kontantlønsnedgang er i overensstemmelse med praksis på området, således at medarbejderne ikke skal beskattes af værdien af obligationerne som en del af den løbende løn.
Hjemmel

SR 06-067868

Reference(r)
Ligningsloven § 7 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 A.B.1.10.3

Spørgsmål

  1. Vil den beskrevne aftale medføre, at kontantlønsnedgangen kan anses for effektiv, således at værdien af de modtagne obligationer samt den af arbejdsgiver betalte afgift ikke skal beskattes som en del af den ansattes løn?
  2. Som alternativ til det løbende bruttotræk kan medarbejderen vælge, at den resultatbaserede bonus, der udbetales en gang om året, udbetales i form af medarbejderobligationer frem for kontanter. Medarbejderen skal vælge mellem de to ordninger. Kan medarbejderen vælge at bonussen for 2006, udloddes i form af medarbejderobligationer, således at medarbejderobligationerne omfattes af Ligningsloven § 7A, stk. 1, nr. 3?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Det er hensigten at indgå en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderne om, at der sker en nedsættelse af den kontante månedsløn med op til 10 % af kontantlønnen, pension, bonusudbetaling samt skattemæssig værdi af personalegoder.

Medarbejderen vil i stedet modtage obligationer, der ønskes omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 3 og som inklusiv arbejdsgiverens afgift i værdi modsvarer lønnedgangen. 

Selskabet ønsker, at ordningen skal være omkostningsneutral, således at den samlede værdi af de tildelte obligationer og den erlagte afgift modsvares af kontantlønsnedgangen hos medarbejderne.

Ordningen vil blive tilbudt alle medarbejderne. Det er frivilligt, om medarbejderne vil deltage i ordningen.

Medarbejderne har mulighed for at træde ind i ordningen ved ordningens etablering og herefter én gang om året i forbindelse med lønreguleringssamtalen. Medarbejderen har mulighed for at træde ud af ordningen også i forbindelse med lønreguleringsaftalen. 

Tildeling skal ske en gang om året, og udstedelsen af obligationer sker fra moderselskabet.

Medarbejderne kan som alternativ til et løbende bruttotræk vælge at en eventuel bonus udbetales i form af medarbejderobligationer i stedet for en kontant udbetaling. 

Alle medarbejdere deltager i selskabets bonusordning. 

Medarbejderen vil maksimalt kunne vælge at få medarbejderobligationer svarende til loftet under ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3. Dvs. værdien af medarbejderobligationerne inklusiv afgift kan ikke overstige 10 % af årslønnen.

Årslønnen beregnes som lønnen (kontantløn, pension samt skattemæssig værdi af personalegoder) for marts måned * 12, hertil lægges bonus for 2006 der udbetales i 2007.  Årslønnen, der lægger til grund for beregningen, reduceres med 1/11.

Obligationerne båndlægges i 5 år.

Specifikt vedrørende spørgsmål 1.

For medarbejderne, der ønsker at blive omfattet af bruttotrækordningen, vil der automatisk blive trukket op til 10 % af den faktiske månedsløn efter regulering. Den faktiske månedsløn består af kontantløn, pensionsbidrag samt skattemæssig værdi af personalegoder.

Der vil være tale om en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderne om en omfordeling af lønrammen.

Ophører ansættelsesforholdet inden tildelingen af obligationerne, får medarbejderen ikke tildelt obligationer, men har krav på en tilsvarende kontant kompensation.

Medarbejdere, der ønsker at deltage i ordningen, vil med virkning fra lønreguleringen i marts 2007 blive tilbudt en ændring af deres lønpakke, således at medarbejderne hver måned får reduceret deres bruttoløn med 10 % af den faktiske månedsløn efter regulering, svarende til 1/11 af den oprindelige månedsløn.

Medarbejderne skal inden udgangen af januar 2007 tage stilling til om de ønsker at deltage i bruttotrækordningen. Medarbejderens valg er bindende frem til den næste ordinære lønregulering.

Aftalen om bruttotræk gælder for en 12 måneders periode, da medarbejderne tidligst kan udtræde af ordningen med virkning fra den næste lønregulering i marts 2008.

De medarbejdere, der træder ud af ordningen i forbindelse med lønreguleringen i marts, vil få udloddet medarbejderobligationer, der efter afgift svarer til værdien af bruttotrækket for januar og februar det pågældende indkomstår.

Udlodningen sker i december i det pågældende år og er som alle andre udlodninger betinget af at medarbejderen er i uopsagt stilling på udlodningstidspunktet

I etableringsåret 2007 vil selskabet udlodde obligationer ultimo december svarende til det medarbejderne har opsparet over en periode på 10 måneder. Herefter vil selskabet hvert år udlodde obligationer ultimo december, svarende til det, der er sparet op fra januar til og med december. Udlodningen sker således forskudt i forhold til aftalen om bruttotræk, der løber fra marts til og med februar.

For så vidt angår etableringsåret spares der kun op i 10 måneder, hvorfor det kun er en forholdsmæssig andel af 10 % grænsen i ligningslovens § 7A, der udloddes i december 2007. 

Specifikt vedrørende spørgsmål 2.

Bonusbeløbet, der tildeles medarbejderne, opgøres på baggrund af det reviderede og godkendte regnskab. 

Medarbejderne skal i løbet af indkomståret 2006 vælge, om de ønsker deres resultatbaserede overskudsdeling udbetalt i form af kontanter eller i form af medarbejderobligationer. 

Medarbejderne skal inden udgangen af 2006 tage stilling til, hvorvidt de ønsker, at få deres bonus for 2006 udbetalt i medarbejderobligationer (indenfor beløbsgrænserne i ligningslovens § 7A). I det omfang, medarbejderen vælger ikke at købe medarbejderobligationer for en eventuel bonus, udbetales bonussen kontant.

Medarbejderen kan som tidligere nævnt alene vælge at få sin bonus udbetalt i form af obligationer omfattet af ligningslovens § 7 A, såfremt medarbejderen ikke har indgået en aftale om løbende bruttotræk.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1.

Ordningen med mulighed for at vælge medarbejderobligationer ved bruttotrækordning er en generel ordning, der tilbydes alle selskabets medarbejdere.

Medarbejderne vil efter regulering blive trukket op til 10 % af den faktiske månedsløn. De 10 % beregnes på baggrund af kontantløn, pension, bonus samt skattemæssig værdi af personalegoder.

I etableringsåret 2007 vil selskabet udlodde obligationer ultimo december svarende til det medarbejderne har opsparet over en periode på 10 måneder. Herefter vil selskabet hvert år udlodde obligationer ultimo december, svarende til det, der er sparet op fra januar til og med december. Udlodningen sker således forskudt i forhold til aftalen om bruttotræk, der løber fra marts til og med februar.

Det er repræsentantens opfattelse, at der er tale om en løbende aftale om bruttotrækordning, der opfylder de i praksis opstillede betingelser til en sådan ordning.

Værdien af medarbejderobligationer inklusiv afgift holdes inden for 10 % grænsen i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3.

Det er derfor repræsentantens opfattelse, at spørgsmålet kan besvares med et ja.

Spørgsmål 2.

Medarbejderen kan som alternativ til en aftale om løbende bruttotræk vælge at få en eventuel bonus udbetalt i medarbejderobligationer omfattet af ligningslovens § 7 A. 

Såfremt medarbejderen ønsker at modtage medarbejderobligationer i stedet for en kontant bonus skal medarbejderen inden årets udgang træffe dette valg.

Beløbets størrelse opgøres på baggrund af årets resultat og kan derfor tidligst gøres op pr. 31. december 2006, og udlodningen sker først i marts 2007 efter, at den endelige godkendelse af overskudsdelingen på generalforsamlingen i 2007 er vedtaget. Dvs. medarbejderen skal have truffet et bindende valg inden bonus beløbet kan gøres op og før generalforsamlingens godkendelse og dermed før den endelig retserhvervelse jf. Ligningsvejledningen D.B.4.1 om opgørelse af periode indtægten løn mv.

Idet medarbejderen har mulighed for at vælge, om han vil modtage medarbejderobligationer fra løbende bruttotræk eller udelukkende fra bonusordning, har alle medarbejdere reelt en mulighed for at få tildelt medarbejderobligationer for op til 10 % af en årsløn.

Værdien af medarbejderobligationer inklusiv afgift kan ikke overstige 10 % af årslønnen (kontantløn, bonus, pension og skattemæssig værdi af personalegoder), hvorfor ordningen holdes inden for 10 % grænsen i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3.

Muligheden for, at de enkelte medarbejdere kan vælge mellem deltagelse i en medarbejderobligationsordning eller udbetaling af kontant bonus, er tidligere godkendt i SKM 2005.174.LR, hvor et selskab udloddede medarbejderobligationer på grundlag af resultatet for 2005 efter vedtagelse af årsrapporten for regnskabsåret 2005, men hvor hver enkelt medarbejder havde mulighed for at give afkald på at modtage obligationerne mod at modtage et tilsvarende beløb som kontant bonus.

Den påtænkte ordning har reelt samme indhold som SKM 2005.174.LR, bortset fra at medarbejderne i SKM 2005,174 kunne vælge mellem kontanter og medarbejderobligationer helt frem til 4 uger efter retserhvervelsen, men valget i selskabets ordning skal træffes forud for retserhvervelsen.

Ordningen i SKM2005.174.LR blev af Ligningsrådet anset for omfattet af ligningslovens § 7 A.

Det er derfor vor opfattelse, at spørgsmålet kan besvares med et ja.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Der er i praksis opstillet en række betingelser, som skal være opfyldt for, at en aftale om kontantlønsnedgang kombineret med tildeling af et personalegode; eksempelvis en medarbejderobligationsordning, kan anerkendes skattemæssigt.

Arbejdsgiveren skal blandt andet have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed

Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Heri ligger, at overenskomster, som arbejdsgiver og medarbejder er bundet af, skal kunne rumme den ændrede aftale.

Den aftalte lønreduktion skal som udgangspunkt løbe over kalenderåret eller en 12 måneders periode.

Det skal endvidere bemærkes, at et allerede erhvervet krav på kontantløn ikke kan konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk.3.

Se SKM2006.185.SR.

Det er SKATs opfattelse, at den beskrevne aftale opfylder ovenstående betingelser, når det lægges til grund, at den ændrede vederlagsaftale kan rummes inden for gældende overenskomster.

Der foreligger således en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om ændret vederlagssammensætning. Aftalen løber over en 12 måneders periode, og den aftalte lønreduktion udgør et på forhånd fastsat beløb.

Selskaber ønsker at udlodde obligationer i december måned, mens aftalen om kontantlønsnedgang løber fra marts til og med februar.

SKAT finder ikke, at dette har betydning for, om aftalen kan anerkendes i skattemæssig henseende, idet medarbejdere, der træder ud af ordningen i forbindelse med lønreguleringen i marts, vil få udloddet medarbejderobligationer, der efter afgift svarer til værdien af bruttotrækket for januar og februar det pågældende indkomstår.

Det indstilles som følge af ovenstående, at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2.

Selskabet tilbyder som alternativ til en aftale om kontantlønsnedgang, at medarbejderne kan vælge at få en eventuel bonus udbetalt i form af obligationer efter ligningslovens § 7 A.

Som anført af repræsentanten, har Ligningsrådet i SKM2005.174.LR, anset en ordning for omfattet af ligningslovens § 7 A, hvor medarbejderne kunne vælge, at en bonus skulle udbetales kontant i stedet for at modtage medarbejderobligationer.

Det er SKATs opfattelse, at den ordning selskabet tilbyder medarbejderne svarer til ordningen i SKM2005.174.LR, med den tilføjelse, at medarbejderne i selskabet også har mulighed for at vælge kontantlønsnedgang.

Det vil sige, at medarbejderne har mulighed for at vælge mellem kontantlønsnedgang kombineret med en medarbejderobligationsordning eller at få en eventuel bonus udbetalt som medarbejderobligationer i stedet for en kontant bonus.

Da medarbejderne har valgfrihed mellem de forskellige ordninger, er der SKATs opfattelse, at betingelsen i ligningslovens § 7 A, om at ordningen skal være generel, er opfyldt.

Medarbejderne kan efter det oplyste maksimalt modtage op til 10 % af årslønnen inkl. afgift.

Ordningen tilbydes alle medarbejdere i uopsagt stilling og obligationerne båndlægges i 5 år.

Det er således SKATs opfattelse, at ordningen opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 A, og SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.