Dato for udgivelse
13 aug 2002 14:48
SKM-nummer
SKM2002.408.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-304-00109
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Udtagning, annoncer, reklamer, gaver, foreningsblade, blade, foreninger
Resumé

Foreningers salg eller gratisudgivelser af foreningsblade følger momslovens almindelige bestemmelser. I de tilfælde hvor bladene udleveres gratis, og dette sker som led i en salgsfremmeordning, skal der ikke beregnes udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 1, 3. pkt.

Reference(r)

Momsloven § 5, stk. 1
Momsvejledningen 2001 D.4.2.1

Indledning

I forbindelse med at Landsskatteretten i TfS 2000.101 fastslog, at der ikke er hjemmel i momsloven til at beregne moms af et større beløb end det faktiske vederlag, blev praksis ifølge Momsnævnsafgørelse nr. 1358 fra 1993 vedrørende afregning af moms af foreningsblade samtidig ændret. Dette fremgår også af TSS cirkulære nr. 7 af 7. marts 2001 (kantinemomscirkulæret) punkt 10-12.

Momsregistrering

Såfremt foreningen har leverancer af varer eller ydelser, der ikke sker "i nær tilknytning til" sport, f.eks. reklameydelser, skal foreningen momsregistreres herfor, jf. momslovens § 49, stk. 1.

Foreningen kan dog vælge ikke at lade sig registrere, såfremt den opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. Bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 22 er ikke til hinder for, at en forening både har momspligtig og momsfritaget omsætning.

Fritagelsen efter § 13, stk. 1, nr. 22 gælder således ikke for levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter. Denne del af omsætningen er momspligtig efter lovens almindelige regler. Der henvises til SKM 2002.401 TSS.

Opgørelse af momstilsvaret og fradraget

Som følge af praksisændringen er det momslovens almindelige regler, der finder anvendelse, når momsgrundlaget og fradraget skal beregnes for levering af foreningsblade.

Der skal betales moms af annonceindtægter og indtægter fra et eventuelt salg af bladet samt et eventuelt tilskud hertil, jf. momslovens § 27.

Hvis foreningen både er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5 eller nr. 22, og den samtidig er momsregistreret for reklameindtægten, har foreningen delvis fradragsret for moms af udgifter, der anvendes både til det momsfrie og det momspligtige formål, jf. momslovens § 38, stk. 1.

Såfremt foreningen i sin helhed er momsfri i henhold til § 13, stk. 1, nr. 5 og nr. 22, har foreningen ikke fradrag for udgifter, der er afholdt til brug for foreningens leverancer, jf. momslovens § 37.

Hvornår foreligger der udtagning af foreningsblade, når foreningen er hel eller delvis momspligtig

Der skal ikke beregnes udtagningsmoms i de tilfælde, hvor foreningen har opnået hel eller delvis fradrag for fremstillingen af foreningsblade, og hvor den gratis udlevering af foreningsblade sker som led i en salgsfremmeordning, jf. § 5, stk. 1, 3. pkt., hvor værdien af foreningsbladet er under 100 kr. ekskl. afgift.

Når formålet med at udlevere bladet er, at øge antallet af annoncer/reklamer og at informere om foreningen for derigennem at hverve nye medlemmer, anser styrelsen udleveringen af bladet for en salgsfremmeordning. Såfremt værdien af bladet er mindre end 100 kr. ekskl. afgift, skal der ikke betales udtagningsmoms. Det er en konkret vurdering, som foreningerne i første omgang selv skal foretage, om der er tale om en sådan salgsfremmeordning.

Såfremt den gratis udlevering af bladene ikke er et led i en salgsfremmeordning, skal der beregnes udtagningsmoms, jf. momslovens § 5, stk. 1, 2. pkt., af disse blade, uanset om det er alle bladene, som udleveres gratis. Der henses i denne forbindelse til EF-Domstolens sag C-48/97, Kuwait Petroleum, præmis 22, hvor det fastslås, at vederlagsfri overdragelse er et selvstændigt kriterium i vurderingen af, om der foreligger udtagning.

Der skal også betales udtagningsmoms, selv om foreningen i forvejen kun har taget delvis fradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 1, for de udgifter, der kan henføres til bladet, fordi bladet både anvendes til foreningsformål og til reklameformål. Når foreningen har beregnet udtagningsmoms, kan den samtidig tage et supplerende fradrag, jf. momslovens § 37, stk. 3.

Styrelsen anser salg af annoncer og udlevering af blade som to adskilte transaktioner. I denne forbindelse skal der henvises til Kuwait Petroleum, præmis 28, hvor domstolen fastslår, at salget af brændstof og overdragelsen af goder mod vouchere udgør to adskilte transaktioner, hvor en kunde, når denne havde samlet et tilstrækkeligt antal vouchere, havde ret til mod indlevering af voucherne at vælge varer eller i visse tilfælde tjenesteydelser. Uanset om prisen for den enkelte annonce bliver fastsat ud fra, hvor stort et oplag bladet udkommer i, kan betalingen for den enkelte annonce heller ikke antages at være et vederlag for det enkelte eller flere enkelte eksemplarer af bladet.

Styrelsen skal dog bemærke, at der kan forekomme tilfælde, hvor der faktisk opkræves et vederlag for foreningsbladene, enten fordi der sker separat betaling herfor, eller fordi det kan dokumenteres, at kontingentet også omfatter levering af et foreningsblad. Udgangspunktet er dog, at der ikke er en sådan direkte sammenhæng mellem medlemskontingentet og foreningsbladet, at det kan fastslås, at der er betalt et vederlag for bladet. Endvidere henses til, at kontingentet i de fleste tilfælde er betaling for at få stillet nogle sportsfaciliteter til rådighed og ikke leveringer herudover som f.eks. foreningsfester og udgivelse af blade.

Reklamefinansierede magasiner

SKM 2002.161 LSR vedrører et månedsblad, der henvender sig til et ungt publikum, og som i langt overvejende grad bliver uddelt eller udsendt gratis.

Landsskatteretten fandt, at virksomheden ved udgivelsen af Tjeck Magazine driver virksomhed med annoncering/reklame for 3. mand, hvilken virksomhed er momspligtig efter momslovens § 4.

Det forhold, at magasinet i stort omfang bliver udleveret vederlagsfrit til den endelige læser, fandt Landsskatteretten ikke grundlag for at anse som udtagning efter momslovens § 5, stk. 1, idet hele konceptet for klagerens virksomhed efter det foreliggende er opnåelse af annonce-/reklameindtægter for annoncer/reklamer, der bliver optaget i det omhandlede magasin, og som hovedsagligt bliver leveret vederlagsfrit til den endelige forbruger.

Landsskatterettens afgørelse må forstås således, at grunden til, at der ikke foreligger udtagning i tilfælde af gratis udlevering af det reklame-/annoncefinansierede magasin, er, at leveringen er omfattet af § 5, stk. 1, 3. pkt. Det reklame-/annoncefinansierede magasin er af ringe værdi (under 100 kr.), og det bliver udleveret for at opnå annon-/reklameceindtægter. Denne gratis udlevering af bladet må tillige antages at have haft betydning for kendskabsniveauet for bladet, hvilket kan have haft betydning for abonnementssalget af bladet. Bladet er således udleveret gratis som led i en salgsfremmende foranstaltning herunder med henblik på at øge antallet af annoncer/reklamer.