Dato for udgivelse
28 nov 2006 09:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 nov 2006 15:00
SKM-nummer
SKM2006.717.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-145142
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skyggesambeskatning, likvidation, græsk selskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at en afregistrering af A i de græske selskabsregistre efter en konkret vurdering kan sidestilles med en likvidation efter den tidligere ligningslovs § 33 E, stk. 3, således at afregistreringen ikke påvirker genbeskatningssaldoen for B (UK) Ltd.
Reference(r)

Selskabsskatteloven
Ligningsloven § 33 E

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 S.D.6

Spørgsmål

Vil en afregistrering af A i de græske selskabsregistre blive sidestillet med en afhændelse/likvidation efter den tidligere ligningslovs § 33 E, stk. 3, således at afregistreringen ikke påvirker genbeskatningssaldoen for B (UK) Ltd.?

Svar

Ja, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske omstændigheder

B (UK) Ltd. har indtil udgangen af 2004 indgået i den danske sambeskatning, hvorigennem en genbeskatningssaldo er blevet oparbejdet.

C har fravalgt den nye internationale sambeskatning, hvorfor selskabet fra og med 2005 fører en skyggesambeskatning for de tidligere sambeskattede selskaber fra udlandet.

B (UK) Ltd. og dets tilknyttede datterselskaber har været uden aktivitet siden et frasalg af X aktiviteterne til tredjemand den 1. juli 2001, hvor den samlede afståelsessum beløb sig til 1£. Beløbet dækkede vel at mærke alle aktiviteterne i B (UK) Ltd. og dets datterselskaber. Det er ikke tale om interne salg. Underskuddene i B (UK) Ltd. som har medført genbeskatningssaldoen, er primært oparbejdet frem til og med 2001, hvori salget blev gennemført.

Da afhændelsen bestod i et salg af aktiviteter har C efterfølgende arbejdet på at likvidere/afhænde samtlige selskaber i den daværende X gruppe, herunder også A.

A er ejet direkte af B (UK) Ltd. og blev i 2001 sat i likvidation ved generalforsamlingsbeslutning den 31. oktober 2001.

De udpegede likvidatorer Mr. DK og hans hustru valgte imidlertid at træde tilbage i 2003.

Siden 2003 har selskabet været uden likvidator.

Efter græsk ret forventes et selskab under likvidation automatisk afregistreret i de selskabsretlige registre, når selskabet har været i likvidation i 5 år, hvilket for A vil være 31. oktober 2006, jf. beskrivelsen nedenfor:

"According to the provisions of Greek Company Law for Societes Anonymes (article 49 par. 6 of Law 2190/1920), the competent Prefecture should proceed with the deregistration of the Company from the Companies' Registry in case the liquidation has not been completed within five (5) years following the commencement of the liquidation. The continuance (extension) of the liquidation beyond the five-year time period requires a special permission to be granted by the Minister of Development following an application of the Company. In any case, however, the liquidation cannot exceed the time period of ten (10) years. The deregistration of the Company from the Companies' Registry will be filed with the Companies' Registry and the relevant announcement will be published in the Official Government Gazette (FEK). Following such publication the Company will cease to have legal personality and thus to exist." Jf. CP, LLM (Cs græske advokat).

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodningen og bemærkninger til sagsfremstillingen

B (UK) Ltd. er i besiddelse af en betydelig genbeskatningssaldo, hvorfor det er af stor betydning, at eventuelle afhændelser/likvidationer af datterselskaber ikke udløser genbeskatning hos moderselskabet.

Det er derfor væsentligt, at afregistreringen af A kan sidestilles med en afhændelse/likvidation efter den tidligere ligningslovs § 33 E, stk. 3.

A er uden aktivitet, og selskabet har ingen aktiver eller kontantbeholdning, hvorfor selskabet er insolvent.

I lyset af, at A er insolvent vil et salg af selskabet til tredjemand ikke kunne ske til mere end 0 kr., hvorved der heller ikke vil blive udløst genbeskatning.

Ligeledes skal det anføres, at en traditionel likvidation heller ikke vil udløse genbeskatning.

Usikkerheden består primært i, hvorvidt en afregistrering kan sidestilles med en afhændelse/likvidation efter den tidligere ligningslovs § 33E, stk. 3. Set i lyset af selskabets insolvens har man ingen interesse i at anvende betydelige midler på at forlænge den 5 årige likvidationsperiode for at sikre en traditionel likvidation.

Den automatiske afregistrering efter udløbet af den 5 årige likvidationsperiode medfører ligesom en almindelig likvidation, at selskabet ophører med at eksistere samt at der efter afregistreringen ikke er nogen, som kan agere på vegne af selskabet. Det er endvidere væsentligt at bemærke, at afregistreringen proklameres på samme vis som en likvidation.

Det er spørgers umiddelbare opfattelse, at afregistreringen har en retsvirkning som bør sidestilles med en likvidation i medfør af den tidligere ligningslovs § 33 E, stk. 3, hvorved afregistreringen ikke udløser genbeskatning i B (UK) Ltd.

Spørgeren konkluderer følgende:

"Selskabet er insolvent og har været i likvidation i snart fem år uden at likvidationen dog er behørigt afsluttet. Derfor afregistreres selskabet automatisk efter græsk ret. I den konkrete situation, hvor selskabet er insolvent, får retsvirkningerne samme effekt som ved en almindelig likvidation.

Det er endvidere væsentligt at gøre opmærksom på, at samtlige aktiver blev solgt for 5 år siden, og likvidationen derefter gik i gang. De udpegede likvidatorer stoppede imidlertid deres arbejde efter et par år, hvorfor vi nu står i den situation, at selskabet afregistreres, hvis vi ikke foretager os yderligere.

Da vi ikke har kendskab til nogen kreditorer og selskabet er insolvent, vil en afregistrering være en passende afrunding, hvor vi ikke skulle bruge yderligere midler på noget som reelt er uden værdi, idet retsvirkningerne ved afregistreringen er de samme som likvidationen.

Selskabets juridiske identitet opløses og eventuelle kreditorer kan ikke rejse krav mod moderselskabet, da ingen midler udloddes."

Supplerende bemærkninger fra spørgers græske advokat

Advokaten oplyser følgende om "retsvirkningerne af en eventuel afregistrering af A (i det følgende benævnt "Selskabet") fra selskabsregisteret foretaget af den kompetente præfekt efter udløb af femårsperioden, uden at likvidationen er (behørigt) gennemført.

De er specielt interesseret i korte svar på følgende spørgsmål:

1) Selskabet er Dem bekendt insolvent. Hvis Selskabet imidlertid var solvent, ville aktionæren (B (UK) Ltd.) da modtage nettoprovenuet efter afregistrering? I bekræftende fald, hvad sker der med eventuelle nye krav?

2) Ville eventuelle kreditorer kunne fremsende deres krav til aktionæren (B (UK) Ltd.) som konsekvens af afregistreringen?

3) Hvis Selskabet stadig er registreret hos skattemyndighederne, ville skattemyndighederne da kunne fremsende deres krav til aktionæren (B (UK) Ltd.)?

4) Hvad er konsekvensen af offentliggørelse af afregistreringen?

5) Har offentliggørelsen samme retsvirkning som proklama ved en normal likvidation?

Generelt bør De være opmærksom på, at de problemstillinger, der knytter sig til afregistrering af et aktieselskab (SA) fra selskabsregisteret af den kompetente præfekt efter udløb af femårsperioden, uden at en likvidation er (behørigt) gennemført, er temmelig uklare, og at anvendelsen heraf ikke har været prøvet i praksis.

Ad 1. Når likvidationen er (behørigt) gennemført, realiseres selskabets aktiver, fordringerne inddrives og gælden betales. Hvis der resterer et likvidationsprovenu efter ovenstående er gennemført, udloddes provenuet til aktionærerne i forhold til deres procentvise andel i selskabet efter en generalforsamlingsbeslutning. Derefter afregistreres selskabet fra selskabsregisteret.

Når et selskab afregistreres fra selskabsregisteret efter udløb af femårsperioden efter likvidationen, uden at ovennævnte procedure for en (behørig) gennemførelse af likvidationen følges, overføres selskabets aktiver til aktionærerne i forhold til deres procentvise andel i selskabet. Hvis der efter afregistreringen dukker kreditorer op, får selskabet normalt ny retskraft og skal genregistreres i selskabsregisteret. Kreditorerne har herefter mulighed for at anlægge sag mod selskabet. I praksis vil aktionærerne dog kunne fyldestgøre kreditorernes krav direkte.

Ad 2. Der henvises til svaret i punkt 1 ovenfor.

Ad 3. Generelt kan skattemyndighederne ikke holde aktionærerne direkte ansvarlig for betaling af skatter (dette direkte ansvar ligger hovedsagelig hos likvidatorerne og/eller de administrerende direktører).

Ad 4. Loven kræver, at der sker offentliggørelse af afregistreringen i statstidende. Der er fremsat forskellige synspunkter med hensyn til virkningen af offentliggørelse. Ifølge det fremherskende synspunkt og administrationens synspunkt ser det dog ud til, at selskabet efter offentliggørelse ikke længere er et selvstændigt retssubjekt (dvs. det ophører med at eksistere og har således ikke længere rettigheder og forpligtelser).

Ad 5. Vi forstår, at De med proklama mener indkaldelse af kreditorer til at anmelde deres krav i forbindelse med konkursbehandling. Ifølge græsk selskabslovgivning finder sådan indkaldelse ikke sted i forbindelse med likvidation."

Vedrørende spørgsmålet om aktionærerne ville være forpligtet til at betale kreditorerne efter afregistrering af selskabet har advokaten uddybet følgende:

"Det synspunkt er blevet støttet, at hvis aktionærerne har erhvervet aktiver i selskabet, er de normalt forpligtede til at betale selskabets kreditorer på grundlag af bestemmelserne om uretmæssig berigelse. Synspunktet om, at selskabet i et sådant tilfælde skal fyldestgøre kreditorerne direkte efter det har fået ny retskraft, er dog også blevet støttet. Under alle omstændigheder vil aktionærerne i sidste ende blive holdt ansvarlige for betaling af kreditorer op til det beløb af selskabets aktiver, de har erhvervet, enten direkte eller indirekte (ved at selskabet har fået fornyet retskraft)."

SKATs afgørelse og begrundelse

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatningen) ændredes reglerne om såvel national som international sambeskatning.

International sambeskatning er ifølge selskabsskattelovens § 31 A valgfrit for koncernen. Vælges international sambeskatning omfatter sambeskatningen alle koncernens selskaber, faste driftssteder og faste ejendomme, der er beliggende i udlandet.

For de koncerner, der tidligere var omfattet af international sambeskatning, men ikke ønsker international sambeskatning efter de nye regler, er vedtaget en overgangsordning i § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, hvorved eventuelle genbeskatningssaldi løbende udlignes i takt med, at det/de udenlandske selskaber indvinder overskud (skyggesambeskatning).

Af § 15, stk. 8, følger endvidere, at dispositioner, der tidligere udløste genbeskatning efter reglerne i den daværende ligningslovs § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004 fortsat udløser genbeskatning indtil genbeskatningssaldoen er udlignet.

Af den tidligere ligningslovs § 33 E, stk. 1, fremgik det, at såfremt et udenlandsk selskab udtrådte af sambeskatningen, og det udenlandske selskab i perioden med sambeskatning havde haft underskud, der var fratrukket i andre selskabers skattepligtige indkomst, skulle et beløb svarende til det fratrukne underskud genbeskattes.

Som en undtagelse hertil fulgte det af § 33 E, stk. 3, at hvis sambeskatningen ophører bl.a. som følge af datterselskabets konkurs eller likvidation - uden at datterselskabets virksomhed helt eller delvis overføres til koncernforbundne selskaber - medregnes højst et beløb svarende til den fortjeneste, som datterselskabet ville have opnået ved ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af aktiver, der er i behold hos selskabet ved udløbet af det sidste indkomstår under sambeskatningen, med tillæg af et beløb svarende til skattefri udbytter og aktieavancer hidrørende fra det udenlandske selskab i de seneste fem år af sambeskatningsperioden.

Den begrænsede genbeskatning af underskud gælder dog ikke i de tilfælde, hvor datterselskabets virksomhed i forbindelse med likvidationen helt eller delvist overføres til koncernforbundne selskaber. I så fald skal der ske fuld genbeskatning af underskud efter den daværende ligningslovs § 33 E, stk. 1, jf. stk. 3.

I nærværende sag lægger SKAT, Store Selskaber, Service vægt på, at B (UK) Ltd. og dets tilknyttede datterselskaber har været uden aktivitet siden et frasalg af X aktiviteterne til tredjemand den 1. juli 2001, hvor den samlede afståelsessum beløb sig til 1£. Beløbet dækkede alle aktiviteterne i B (UK) Ltd. og dets datterselskaber. Der var ikke tale om interne salg.

Der anses således ikke at være er tale om helt eller delvis afhændelse af selskabets virksomhed til et koncernforbundet selskab.

På det foreliggende grundlag er det herefter SKATs opfattelse, at den omtalte afregistrering efter græsk ret efter en konkret vurdering kan sidestilles med en likvidation, som netop er karakteriseret ved, at selskabet, herunder dets aktiver og forpligtelser, som helhed ophører med at eksistere.

Der kan i den forbindelse henvises til Skatteministeriets udarbejdede notat vedrørende L 118 - 1995/1996 om international sambeskatning m.v., hvoraf det på side 8 fremgår:

"Tilsvarende opretholdes det gældende system med justeringer i tilfælde, hvor sambeskatningsophøret skyldes datterselskabets konkurs. Der skal således ikke ske fuld genbeskatning af fratrukne underskud, hvis det viser sig, at det udenlandske datterselskabs aktiviteter ikke er bæredygtige.

Lovforslaget sikrer således, at fradrag som følge af sambeskatning som hovedregel alene bliver en skattekredit og ikke et endeligt fradrag. Sambeskatningsinstituttet giver således mulighed for skatteudskydelse - hvis det går godt - og mulighed for endeligt fradrag - hvis det går skidt."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen fra SKAT. Skatterådet henviser til den af SKAT anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.