Dato for udgivelse
13 Dec 2006 09:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Oct 2006 17:55
SKM-nummer
SKM2006.747.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-148345
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderobligationer, kontantlønsnedgang
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en ordning med mulighed for at få udstedt supplerende medarbejderobligationer op til 10% af årslønnen kombineret med en aftale om nedgang i medarbejderens kontante løn er i overensstemmelse med ligningslovens § 7 A. Samtidig bekræfter Skatterådet, at det er uden betydning for, om bruttotrækordningen kan anerkendes, at medarbejdere, der selv opsiger deres stilling inden udstedelsen af de supplerende medarbejderobligationer, modtager en kompensation svarende til det faktiske løntræk.

Hjemmel
06-014111
Reference(r)
Ligningsloven § 7 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 A.B.1.10
Spørgsmål
  1. Kan SKAT bekræfte, at en ordning med udstedelse af medarbejderobligationer, som omtalt nedenfor, vil være omfattet af Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3.
  2. Kan SKAT bekræfte, at lønnedgangen ved udstedelse af supplerende medarbejderobligationer, som omtalt nedenfor, kan anses for effektiv, således at værdien af de modtagne obligationer og arbejdsgiverens afgift ikke - på grund af aftalen om løntræk - skal beskattes som løn hos medarbejderen.
  3. Kan SKAT bekræfte, at det ikke vil ændre besvarelsen af spørgsmål 2, såfremt der udbetales en økonomisk kompensation, svarende til det faktiske løntræk, til medarbejdere, der selv siger op inden udstedelsen af de supplerende medarbejderobligationer.
  4. Kan SKAT bekræfte, at de medarbejderobligationer, der udstedes til medarbejderne, anses for at opfylde betingelsen om mindsterente, jf. Kursgevinstlovens § 38, således at medarbejderne i henhold til kursgevinstlovens § 14, stk. 2, ikke skal beskattes af eventuel kursstigning ved indfrielsen af medarbejderobligationerne.

Svar

Ad spørgsmål 1: Ja.

Ad spørgsmål 2: Ja.

Ad spørgsmål 3: Ja.

Ad spørgsmål 4: Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet har besluttet, at medarbejderne i selskabet skal have en andel på 25% af selskabets overskud for det foregående år udbetalt som medarbejderobligationer.

Medarbejderne har herudover mulighed for at få udstedt yderligere medarbejderobligationer (herefter benævnt supplerende medarbejderobligationer). Dette mod en nedsættelse af bruttolønnen. 

Alle de obligationer, der udstedes, skal omfattes af Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3.

Der er 51 ansatte i selskabet, heraf 14 medejere, der fungerer som konsulenter, ligesom hovedparten af de andre ansatte.

Oplysninger om dispositionen

Beskrivelse af aftalen mellem selskabet og medarbejderne om udstedelse af medarbejderobligationer, herunder supplerende medarbejderaktier:

Alle ansatte i selskabet, der i kraft af deres anciennitet, får andel i overskuddet for regnskabsåret 2005, vil få tildelt medarbejderobligationer.

Medarbejderobligationer

De medarbejdere der får andel i overskuddet, og dermed får tildelt medarbejderobligationer, er de fastansatte medarbejdere, der har været ansat i selskabet i mindst 3 måneder af kalenderåret 2005.

Det er et krav, at medarbejderne er i uopsagt stilling på aftaletidspunktet i maj 2006. Opsagte medarbejdere vil få udbetalt overskudsandelen i form af ordinær løn.

Der gives ens overskudsandele til alle, dog således at andelenes størrelse afhænger af, hvor mange måneder den enkelte medarbejder har været ansat i perioden 01.01.2004 og indtil 31.12.2005.

Medarbejderen modtager medarbejderobligationer med en hovedstol, der med tillæg af afgift, maksimalt udgør 10% af medarbejderens årsløn. Såfremt overskudsandelen udgør mere end 10% af medarbejderens årsløn, udbetales det overskydende beløb i form af ordinær løn.

Supplerende medarbejderobligationer

Medarbejderne, der i kraft af deres anciennitet, får andel i overskuddet, har mulighed for at få udstedt yderligere medarbejderobligationer mod, at der aftales en nedsættelse af bruttolønnen. Det gælder i det omfang værdien af de obligationer, der udstedes som led i overskudsdelingen for 2005, med tillæg af afgift, udgør mindre end 10% af årslønnen. Det er en betingelse for disse medarbejdere, at de er i uopsagt stilling på aftaletidspunktet.

Årslønnnen

Årslønnen beregnes som månedslønnen forud for aftaletidspunktet ganget med 12. Desuden medregnes værdien af de lovregulerede personalegoder, herunder fri telefon og fri bil. For medarbejdere med resultatafhængig løn tillægges endvidere seneste årsbonus. Hvis der udstedes supplerende medarbejderobligationer, skal årslønnnen beregnes med fradrag af løntrækket.

Bruttoløntræk

For de medarbejderobligationer, der udstedes mod en nedsættelse af lønnen, fordeles løntrækket ligeligt over en 12 måneders periode, således at første løntræk sker i maj måned 2006.

Trækket i bruttolønnen vil blive opgjort som værdien af de supplerende obligationer med tillæg af afgift. De omkostninger, der i øvrigt er forbundet med ordningen, herunder administrationsomkostninger, afholdes af selskabet og dækkes således ikke ved træk i bruttolønnen.

Det aftalte træk i bruttolønnen vil have generel virkning for alle dele af lønnen inklusiv beregning af feriepenge, pensionsbidrag, overtidsbetaling mv.

Efter udløbet af de 12 måneder med løntræk, vil der ske (automatisk) tilbageregulering af medarbejderens løn.

Der udbetales en økonomisk kompensation, svarende til det faktiske løntræk, til medarbejdere, der opsiges af selskabet inden udstedelsen af de supplerende medarbejderobligationer, i den situation, hvor opsigelsen ikke skyldes medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Udstedelsestidspunkt for obligationerne

De obligationer, der udstedes som overskudsandele, udstedes i maj 2006.

De supplerende obligationer udstedes i december 2006, dvs. i den 8. måned med løntræk.

Obligationernes løbetid, forrentning og båndlæggelse

Obligationerne vil blive indfriet i sin helhed den 1. januar 2012, dvs. 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor medarbejderobligationerne er udstedt.

Obligationerne udstedes i DKK og forrentes med en fast årlig rente, der ansættes til 4%, dog altid mindst mindsterenten på udstedelsestidspunktet. Obligationerne forrentes fra og med udstedelsen til og med indfrielsen. Renten udbetales årligt, første gang 1. januar 2008.

Der vil være forbud mod at overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over obligationerne før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor udstedelsen har fundet sted. Dette vil fremgå af vilkårene for medarbejderobligationer, ligesom disse i 5-årsperioden vil blive båndlagt i ét og samme pengeinstitut. Båndlæggelsen ophæves kun i to situationer, nemlig ved førtidspensionering eller død.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Det er vores opfattelse, at den beskrevne ordning opfylder de betingelser, der stilles i Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3, herunder at ordningen står til rådighed for alle medarbejdere, der opfylder et objektivt anciennitetskrav. Langt hovedparten af selskabets medarbejdere vil opfylde betingelserne for at få medarbejderobligationer. 

Muligheden for at få udstedt supplerende medarbejderobligationer indgår som en del af aftalen om overskudsdeling for 2005, og betyder, at alle de medarbejdere, der opfylder det omtalte anciennitetskrav, konkret har mulighed for at få udstedt obligationer inkl. afgift, med en værdi op til 10% af årslønnen.

Aftalen om de supplerende obligationer er således med til at udvide kredsen af de medarbejdere, der får udloddet obligationer, inkl. afgift, op til grænsen i Ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 3.

Som følge af forrentningen af medarbejderobligationerne med en rentesats på 4%, er det vores vurdering, at kursværdien af medarbejderobligationerne kan ansættes til en kurs lidt under kurs 100, således at den valgte fremgangsmåde for beregning af maksimal udstedelse af medarbejderobligationer til de enkelte medarbejdere ikke medfører, at grænsen på 10% overskrides.

Ad spørgsmål 2

Det er vores opfattelse, at lønnedgangen ved udstedelse af supplerende obligationer kan anses for effektiv og opfylder de krav, der er fastlagt i praksis.

Det er konkret aftalt, at lønnedgangen vil være fordelt over en 12 måneders periode, mens udstedelsen af medarbejderobligationen sker én gang. Løntrækket har således ikke karakter af kontant vederlag for modtagne medarbejderobligationer. Selskabet vil i øvrigt, uafhængigt af løntrækket, have løbende udgifter til administration af medarbejderobligationsordningen.

Der henvises til den generelle praksis for bruttotræksordninger, Skatteministeriets meddelelse af 26. august 2005 om kontantlønsnedgang mv. og SKM2004.200.LR (TfS 2004,401).

Ad spørgsmål 3

Det er vores vurdering, at en aftale om, at der udbetales en økonomisk kompensation, svarende til det faktiske løntræk, til medarbejdere, der opsiges af arbejdsgiveren inden udstedelsen af de supplerende medarbejderobligationer, ikke vil ændre besvarelsen af spg. 2.

Det skyldes, at Ligningsrådet i en lignende situation har accepteret, at der kan udbetales en økonomisk kompensation i tilfælde af opsigelse fra arbejdsgiverens side, SKM2004.200.LR (TfS 2004, 401).

Ligningsrådet udtalte bl.a., at en aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte om nedsættelse af den løbende indkomst, mod at den pågældende eventuelt vil være berettiget til en større fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af afskedigelse, skattemæssigt vil kunne lægges til grund, medmindre der er tale om egentlig omgåelse af bestemmelsen i ligningslovens § 7U, stk. 1, sidste pkt.

Ligningslovens § 7U gælder også, når arbejdstageren selv opsiger sin stilling.

På den baggrund konkluderes, at den skattemæssige behandling af en aftale om lønnedgang vil være den samme, uanset om der er tale om fratrædelse som følger af arbejdsgiverens eller medarbejderens opsigelse. 

Ad spørgsmål 4

I det omfang, at medarbejderobligationerne på udstedelsestidspunktet anses for at have en kursværdi på under 100, vil der ved indfrielsen af medarbejderobligationerne til kurs 100 fremkomme en kursgevinst for medarbejderne.

Medarbejderobligationerne udstedes i danske kroner og forrentes med en rentesats svarende til mindst mindsterenten på udstedelsestidspunktet. Renten vil blive udbetalt løbende og vil blive beregnet fra og med udstedelsestidspunktet til og med indfrielsen.

Medarbejderobligationerne vil således i hele løbetiden være forrentet med en rente, der mindst svarer til mindsterenten, jf. Kursgevinstlovens § 38. En eventuel kursgevinst ved indfrielsen vil således være skattefri i henhold til Kursgevinstlovens § 14, stk. 2.

Supplerende oplysninger

Det er i anmodningen om bindende svar anført, at de medarbejdere der får andel i overskuddet, og dermed får tildelt medarbejderobligationer, er de fastansatte medarbejdere.

I denne forbindelse har selskabets revisor ved telefonsamtale af 27. september 2006 oplyst, at selskabet ikke har andre grupper af ansatte end de fastansatte. Selskabet har en enkelt trainee, som også vil blive omfattet af ordningen.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

Adgangen til at erhverve medarbejderaktier m.v. skal stå åben for alle ansatte i selskabet, således at ingen gruppe af ansatte bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier kan dog efter en konkret vurdering anerkendes under forudsætning af, at ordningen ikke mister sin almene karakter, og at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres.

Deltagelse i ordningen er betinget af, at den enkelte medarbejder har været ansat i selskabet i mindst 3 måneder af kalenderåret 2005.

Dette krav anses for at være i overensstemmelse med praksis. 

Det er i anmodningen anført, at de medarbejdere der får andel i overskuddet, og dermed får tildelt medarbejderobligationer, er de fastansatte medarbejdere.

I denne forbindelse har selskabets revisor supplerende oplyst, at selskabet ikke har andre grupper af ansatte end de fastansatte. Selskabet har en enkelt trainee, som også vil blive omfattet af ordningen.  Alle som opfylder anciennitetskravet er således omfattet af ordningen. 

Andelens størrelse fastlægges ud fra mange måneder den enkelte medarbejder har været ansat i perioden 01.01.2004 til 31.12.2005.

Det accepteres, at ordningens omfang kan variere for forskellige grupper af ansatte. Grupperne kan f.eks. være opdelt efter tilknytningen til virksomheden (moderselskab-datterselskab), arbejdets varighed (heltid-deltid), anciennitet, aflønning eller efter en kombination af disse kriterier jf. Ligningsvejledningen, afsnit A.B.1.10. Den måde hvorpå andelens størrelse fastlægges må anses for at ligge indenfor rammerne af hvad der kan accepteres.

Årslønnen beregnes som månedslønnen forud for aftaletidspunktet ganget med 12. Desuden medregnes værdien af de lovregulerede personalegoder, herunder fri telefon og fri bil. For medarbejdere med resultatafhængig løn tillægges endvidere seneste årsbonus.

 Efter praksis skal beregningen af årslønnen foretages efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori ordningen tilbydes. Ligningsrådet har tidligere godkendt medarbejderaktieordninger, hvor årslønnen er opgjort som 12 gange en repræsentativ månedsløn. SKAT finder på denne baggrund, at opgørelsesmetoden vil resultere i en realistisk opgørelse af årslønnen. 

Det er et krav, at, at medarbejderne er i uopsagt stilling på aftaletidspunktet i maj 2006. Opsagte medarbejdere vil få udbetalt overskudsandelen i form af ordinær løn.

Supplerende medarbejderobligationer

Idet omfang værdien af de obligationer, der udstedes som led i overskudsdelingen for 2005, med tillæg af afgift, udgør mindre end 10% af årslønnen har den pågældende medarbejder mulighed for at få udstedt yderligere medarbejderobligationer mod, at der aftales en nedsættelse af bruttolønnen.

Som det er anført af selskabet betyder muligheden for at få udstedt supplerende medarbejderobligationer mod en lønnedgang, at alle medarbejdere der opfylder anciennitetskravet har mulighed for at få udstedt obligationer inklusiv afgift, med en værdi op til 10% af årslønnen.

Efter SKATs opfattelse er et sådan tilbud ikke i strid med betingelsen om, at ordningen skal stå åben for alle ansatte, da det gælder alle ansatte der opfylder anciennitetskravet.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares med ja.

Ad spørgsmål 2

Der stilles efter praksis følgende betingelser for, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ændringer af en allerede eksisterende vederlagsaftale, der indebære en fremtidig lavere kontant løn samtidig med, at den ansatte får stillet et personalegode til rådighed af arbejdsgiveren.

1. Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.

2. Overenskomster som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale.

3. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden.

4. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk.3.

5. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed.

6. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

Det er SKATs opfattelse, at den beskrevne ordning efter en samlet bedømmelse opfylder betingelserne for, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ændringer af en allerede eksisterende vederlagsaftale, der indebære en fremtidig lavere kontant løn i forbindelse med at medarbejderen får udstedt yderligere medarbejderobligationer.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares med ja.

Ad spørgsmål 3

I forhold til spørgsmål 2 ændres forholdene således, at der sker kompensation for det faktiske løntræk, såfremt medarbejderen selv opsiger ansættelsesforholdet inden udstedelsen af de supplerende medarbejderobligationer.

I SKM2005.382.LR (TfS 2005.761 red.) godkendte Ligningsrådet en bruttotrækordning vedrørende medarbejderobligationer omfattet af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, hvor medarbejdere, der selv opsiger deres stilling, modtager kontant kompensation for den medarbejderobligation (og afgift) der ikke modtages på grund af opsigelsen.  Det er i afgørelsen anført, at det efter styrelsens opfattelse er uden betydning for, om bruttotrækordningen kan anerkendes og for om betingelsen i § 7 A er opfyldt, at medarbejdere, der selv opsiger deres stilling, modtager en kontant kompensation. Det indstilles, at spørgsmålet besvares med ja.

Ad spørgsmål 4

De i KGL fastsatte mindstekrav til pålydende rente på udstedelsestidspunktet gælder også for medarbejderobligationer.

Den skattemæssige behandling af kursgevinst og-tab, som henholdsvis arbejdsgiveren/medarbejderen realiserer ved senere indfrielse af medarbejderobligationerne, følger de almindelige regler i kursgevinstloven.

Opfylder obligationen ikke mindsterenten på stiftelsestidspunktet, skal en eventuel kursgevinst beskattes efter reglerne i KGL.

Det er oplyst, at obligationerne udstedes i DKK og forrentes med en fast årlig rente, der ansættes til 4%, dog altid mindst mindsterenten på udstedelsestidspunktet. Obligationerne forrentes fra og med udstedelsen til og med indfrielsen. Renten udbetales årligt, første gang 1. januar 2008.

Mindsterenten for perioden 1. januar 2006 30. juni 2006 udgør 2% og for perioden 1. juli 2006 - 31. december 2006 3% p.a.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.