Dato for udgivelse
13 Nov 2006 11:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 May 2006 13:25
SKM-nummer
SKM2006.688.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-136587
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Feriebolig, bopælspligt
Resumé

En ejerlejlighed til helårsbeboelse var ikke forbundet med bopælspligt. Ejeren benyttede lejligheden som fritidsbolig. Skatteyder havde i en årrække haft og havde fortsat fast bopæl i kort afstand fra den netop erhvervede ejerlejlighed. Skatteyderen overvejede allerede på nuværende tidspunkt på sigt at sælge ejerlejligheden på baggrund af de stedfundne prisstigninger. Der var herefter en formodning for, at det primære formål med erhvervelsen ikke har været at anskaffe en sommerbolig. Ejerlejligheden kunne derfor ikke omfattes af § 8, stk. 2, i ejendomsavancebeskatningsloven.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8. stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 E.J.1.1
Spørgsmål

Kan lejligheden F sælges skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2?

Svar

Nej, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A har i dag bopæl i en lejet lejlighed på adressen ... A har været tilmeldt Folkeregisteret på denne adresse siden den. 

A har ved købsaftale af ... og skøde af ... købt ejerlejligheden F. Ejerlejligheden, der har et areal på x m2, er erhvervet for en købesum på y. kr. kontant.

Ejerlejligheden er pr. ... vurderet til ... kr.

Det er oplyst, at lejligheden ifølge lokalplan ... for området er fritaget for bopælspligt, så længe køber ikke flytter ind i lejligheden og tilmelder sig Folkeregisteret på adressen.

Det fremgår af skødet, at køber oplyser, at den erhvervede lejlighed skal anvendes som feriebolig. Boligen har ikke været udlejet men kun anvendt til privat benyttelse.

A overvejer på sigt at sælge lejligheden, idet prisen allerede nu er steget.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten henviser til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 og 2, hvoraf fremgår:

§ 8.  Fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skal ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke. Med hensyn til en- og tofamilieshuse gælder denne fritagelse dog kun, såfremt

1) ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2 eller

2) der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse eller

3) udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder også for sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

Det fremgår af stk. 2, at sommerhusejendomme og lignende også er omfattet af fritagelsesbestemmelsen, hvis de anvendes til private formål i en del af eller hele den periode, hvor skatteyder har ejet ejendommen, hvis betingelserne i stk. 1 om grundarealet er opfyldt. Sidstnævnte betingelse er opfyldt.

Det er opfattelsen, at en lejlighed uden bopælspligt kan sidestilles med en ferielejlighed. Der er herved også lagt vægt på, at det fremgår af skødet, at lejligheden skal anvendes til ferieformål.

Bemærkninger til sagsfremstillingen  

Repræsentanten har modtaget SKAT's indstilling og begrundelse og er bl.a. fremkommet med følgende bemærkninger til sagsfremstillingen:

Ad feriebolig m.v.

Repræsentanten er ikke enig i, at ejerlejligheden ikke er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Det er opfattelsen, at der er tale om en feriebolig m.v.

Han er uenig i, at det forhold, at det er muligt at ændre lejlighedens status til en helårsbolig ved at tilmelde sig Folkeregisteret bevirker, at der er tale om en helårsbolig. Det er opfattelsen, at der skal lægges vægt på lejlighedens aktuelle status. En lejlighed uden bopælspligt kan derfor efter hans opfattelse sidestilles med en feriebolig.

Selv om skatteyder har ret til at anvende ferieboligen som helårsbolig, kan der ikke lægges vægt på denne mulighed. En pensionist, der har ejet en sommerbolig i mindst 8 år har efter planlovens § 41 også ret til at anvende sommerboligen til helårsbolig når han er fyldt 60 år. Dette medfører ikke, at sommerboligen anses for en helårsbolig i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, når pensionisten rent faktisk ikke anvender sommerhuset til helårsbeboelse.

Helårsbolig erhvervet som feriebolig

Selv om Skatterådet måtte nå frem til, at en lejlighed uden aktuel bopælspligt ikke er omfattet af begrebet feriebolig m.v., er det opfattelsen, at lejligheden er erhvervet med henblik på feriebrug.

Der er ikke holdepunkter i praksis for at lægge vægt på afstanden mellem helårsboligen og ferieboligen. Der er således ikke noget til hinder for at anskaffe en fritidsbolig, der ligger inden for få kilometers afstand fra den sædvanlige bopæl. Uden henvisning til relevant praksis forekommer dette argument ikke relevant.

Repræsentanten har ikke oplyst, at skatteyder har aktuelle planer om at sælge lejligheden. Skatteyder ønsker oplyst, om et muligt salg vil udløse beskatning. Svaret på dette spørgsmål vil have betydning for, om skatteyder på sigt vil gøre brug af denne mulighed.

Det er opfattelsen, at den af SKAT påberåbte kommentar refereret i TfS 1998,122 kan anvendes til støtte for, at lejligheden er erhvervet med henblik på fritidsbrug.

Told- og Skattestyrelsen udtaler således:

"Det er ejeren, der må sandsynliggøre, at helårshuset er erhvervet til brug for sommerbolig.

I nogle kommuner kræves det, at der indhentes en weekendtilladelse, for at et helårshus kan anvendes som sommerbolig.  I disse tilfælde må et skattefrit salg efter sommerhusreglen forudsætte, at en sådan tilladelse foreligger.

I andre kommuner accepteres det, at ejeren af et helårshus anvender det efter behov. I disse tilfælde må ejeren sandsynliggøre, at helårshuset er købt til sommerbolig  på anden vis. F.eks. ved bemærkning herom i slutseddelen, ved stempling af skødet og lign."

For så vidt angår ejendomme beliggende ... foreligger der en permanent tilladelse til at anvende ejendommen til fritidsbrug. Tilladelsen bortfalder alene, hvis ejendommen rent faktisk anvendes til helårsbeboelse.

På baggrund af ovennævnte udtalelse må dette medføre, at lejligheden må anses for at være erhvervet til brug for sommerbolig.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 1 i ejendomsavancebeskatningsloven.

I henhold til § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit. Reglerne gælder også for sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, jf. § 8, stk. 2, i ejendomsavancebeskatningsloven.

For at reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, kan anvendes, kræves det, at der er tale om sommerhusejendomme eller lignende.

Parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, fandtes tidligere i lov om særlig indkomstskat m.v. § 2 A, stk. 1 og stk. 2.

Hverken forarbejderne til ejendomsavancebeskatningsloven eller til lov om særlig indkomstskat m.v. indeholder en afgrænsning af, hvilke typer ejendomme, der er omfattet af henholdsvis stk. 1 og stk. 2.

Told- og Skattestyrelsen har i en kommentar (TfS1998,122) til en Ligningsrådsafgørelse (TfS1998, 118) udtalt, at der er Styrelsens opfattelse, at helårshuse kun kan omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, hvis huset er købt som og rent faktisk anvendt som sommerbolig. Det er ejeren, der må sandsynliggøre, at helårshuset er erhvervet til brug for sommerbolig.

I den konkrete sag er der efter det oplyste tale om en ejerlejlighed, der er uden bopælspligt og formelt kun kan anvendes til helårsbeboelse, hvis ejeren flytter ind i boligen og tilmelder sig Folkeregisteret på adressen.

Da det ved en tilmelding til Folkeregisteret er muligt at få ændret ejerlejlighedens status til en helårsbolig med bopælspligt, er det SKAT's opfattelse, at der er tale om en helårsbolig, der er omfattet af § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven. 

Hvorvidt denne ejerlejlighed vil kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, afhænger jævnfør ovenstående af, om ejerlejligheden er købt med henblik på anvendelse af sommerbolig, og om lejligheden rent faktisk også er anvendt som sommerbolig.

Det fremgår af sagen, at skatteyder erhvervede F ved købsaftale af ... og skøde af ... Endvidere fremgår det, at skatteyder i skødet har oplyst, at den erhvervede lejlighed skal anvendes som feriebolig.  

Herudover fremgår det af sagen, at skatteyder siden den har haft folkeregisteradresse ...

Afstanden fra bopælen til F er få km med en kort transporttid.

Det er oplyst, at skatteyder på sigt ønsker at sælge ejerlejligheden, da prisen allerede nu er steget. 

Det er herefter SKAT's opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at det primære formål med erhvervelsen af F har været at benytte lejligheden som sommerbolig. Henset til, at skatteyder i en årrække har haft og fortsat har fast bopæl i kort afstand fra den netop erhvervede ejerlejlighed, og at skatteyder allerede på nuværende tidspunkt overvejer på sigt at sælge ejerlejligheden på baggrund af de stedfundne prisstigninger, finder SKAT, at der er formodning for, at det primære formål med erhvervelsen ikke har været at anskaffe en sommerbolig.

SKAT finder derfor ikke, at den omhandlede ejerlejlighed kan omfattes af § 8, stk. 2, i ejendomsavancebeskatningsloven.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares med et nej. 

Repræsentantens efterfølgende bemærkninger til sagsfremstillingen giver ikke SKAT anledning til bemærkninger.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år.