Dato for udgivelse
08 nov 2006 13:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 okt 2006 14:23
SKM-nummer
SKM2006.673.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1847-1509
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Erstatning, flytteomkostninger, forbindelse, salg, ejendom
Resumé
I forbindelse med salg af en landbrugsejendom på ekspropriationslignende vilkår modtog klageren erstatning for flytteomkostninger. Klageren, der fortsat beboede ejendommen efter salget, blev anset for skattepligtig af den udbetalte flyttegodtgørelse, jv. statsskattelovens § 4.
Reference(r)

Statsskatteloven §§ 4, stk. 1 og 6, stk. 1.
Ligningsvejledningen 2004, E.J.2.8

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.A.1.3.3

Klagen vedrører, om erstatning for flytteomkostninger i forbindelse med salg af ejendom er skattefri.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2003

Personlig indkomst

Flyttegodtgørelse anset for skattepligtig med

74.500 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Klageren har gennem mange år drevet landbrug og løbende frasolgt jord fra sin landbrugsejendom. Ejendommen havde et areal på 8,9 hektar med et fritliggende enfamilieshus, som er opført i 1993, på 134 m². På ejendommen var tillige 3 driftsbygninger med et areal på henholdsvis 61 m², 100 m² og 161 m² samt et udhus og en carport med et areal på henholdsvis 10 m² og 17 m².

Kommunen har i forbindelse med etableringen af et nyt industriområde "Industripark B" udarbejdet lokalplan xx, som den 10. februar 2003 blev vedtaget af byrådet. Klagerens ejendom lå i lokalplanens område, og ejendommen blev ved skøde af 23. juni 2003 erhvervet af kommunen på ekspropriationslignende vilkår med overtagelsesdato den 1. maj 2003 for en kontant købesum på 3.825.000 kr. Kommunen har erklæret i skødet, at såfremt der ikke var indgået en frivillig aftale, ville kommunen have erhvervet ejendommen ved ekspropriation. Det fremgår af pkt. 1 i skødet, at der i købesummen er indeholdt flytteomkostninger med 75.000 kr.

Klageren og kommunen indgår i forbindelse med salget af ejendommen en lejeaftale med begyndelsestidspunkt den 1. maj 2003, hvorefter klageren lejede enfamilieshuset med udbygninger samt et haveareal på ca. 15.750 m².

Skatteankenævnets afgørelse

Det fremgår af skødets pkt. 1, at der i købesummen er indeholdt flytteomkostninger med 75.000 kr. Det virker uforklarligt, at klageren har ønsket at modtage en flyttegodtgørelse af denne størrelse, når klageren samtidig med overdragelsen indgik en lejeaftale med kommunen vedrørende leje af de samme bygninger, ligesom det af lejeaftalen fremgår, at lejeaftalen er uopsigelig for kommunen og dermed kun kan opsiges af klageren.

Med henvisning til praksis på området er det med rette, at den modtagne flyttegodtgørelse er anset for skattepligtig indtægt, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at flyttegodtgørelse på 75.000 kr. skal anses for skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 9.

Klageren har alene på aftaletidspunktet haft rent private objekter at flytte, idet virksomheden blev lukket ved ekspropriationen, ligesom klageren ikke havde noget ønske om at starte ny virksomhed.

Hensigten med fastsættelsen af de 75.000 kr. var, at beløbet skulle anvendes til udgifter til et flyttefirma, nye tæpper, gardiner, tapet og andre direkte udgifter som maling mv. i forbindelse med flytningen samt udgifter til advokat samt andre købsomkostninger. Der var ikke afsat et beløb til driftsmæssige flytteudgifter. For andre skatteydere har SKAT ikke rejst krav om beskatning af de udbetalte flyttegodtgørelser. Forskellen på klageren og de andre skatteydere er, at de fraflyttede deres ejendom, medens klageren blev boende.

Ligningsvejledningen E.J.2.8 må tolkes på den måde, at flyttegodtgørelse til driftsmæssige ting er skattepligtig, medens flyttegodtgørelse til private ting er skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 9.

SKATs indstilling

Afgørelsen er indstillet stadfæstet. Flyttegodtgørelser er skattepligtige i medfør af statsskattelovens § 4, ligesom der blev henvist til Ligningsvejledningen, E.J.2.8.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

En flyttegodtgørelse er skattepligtig i medfør af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, medens flytteudgifter kan være fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Disse principper må tillige anses for udtrykt i Ligningsvejledningen 2004, E.J.2.8, hvoraf bl.a. fremgår, at det kun er erstatninger for afståelse af fast ejendom, der er fritaget for beskatning, hvorimod erstatninger for driftstab, afgrødetab, flytteomkostninger og lign., som måtte være indeholdt i ekspropriationserstatningen, ikke er skattefri.

Klageren er skattepligtig af den modtagne flyttegodtgørelse og har ikke afholdt fradragsberettigede flytteudgifter, hvorfor skatteankenævnets afgørelse stadfæstes.