Dato for udgivelse
08 nov 2006 13:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 sep 2006 13:32
SKM-nummer
SKM2006.666.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1666-0436
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Fradrag, børsintroduktion, USA
Resumé
Et selskab, der drev international rederivirksomhed, kunne fradrage moms af udgifter til børsintroduktion i USA.
Reference(r)
Momsloven § 37, stk. 1.
Henvisning
Momsvejledningen 2006-4; Afsnit J.1.1.2
Henvisning
Momsvejledningen 2006-4; Afsnit J.1.1.7
Henvisning
Momsvejledningen 2006-4; Afsnit J.1.1.13
Henvisning
Momsvejledningen 2006-4; Afsnit J.2.1.2

Klagen skyldes, at regionen ikke har godkendt fradrag for moms af udgifter til børsintroduktion.

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

Selskabet driver erhvervsvirksomhed inden for rederibranchen med aktiviteter i hele verdenen, herunder specielt med transport af raffinerede produkter. Selskabet er noteret på Københavns Fondsbørs.

På en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 13. marts 2002 stillede selskabets bestyrelse forslag om, at selskabet ligeledes skulle noteres på Nasdaq i USA. I henhold til bestyrelsens forslag var formålet med dobbeltnoteringen, at forbedre prissætningen af aktien, samt at forbedre selskabets finansieringsmuligheder. Noteringen ville således i henhold til bestyrelsen ikke blot være til gavn for aktionærerne, men ligeledes styrke selskabets muligheder for at opnå finansiering af selskabets aktiviteter, samt gøre selskabet mere synligt på det vigtige amerikanske marked.

Af materiale udsendt af Nasdaq fremgår det, at en notering på Nasdaq for ikke-amerikanske selskaber vil medføre flere fordele. For det første vil en notering give større mulighed for finansiering af aktiviteterne fra den amerikanske økonomi, som er verdens største. Amerikanske investorer vil således være mere trygge ved at investere i et selskab, som er noteret i USA. For det andet vil en notering give en større spredning i ejerkredsen. For det tredje vil en notering i USA være en god mulighed for at forbedre selskabets profil i USA og i hjemlandet, samt et udtryk for, at selskabet "has made it". For det fjerde vil det i højere grad være muligt at belønne selskabets ansatte i USA med aktier, hvorved mere kvalificeret arbejdskraft vil kunne tiltrækkes. Endelig giver en notering i USA mulighed for at opkøbe selskaber i USA mod betaling af moderselskabets aktier noteret i USA, hvilket vil kunne forbedre loyaliteten hos det nyerhvervede selskabs ansatte.

Forslaget om noteringen på Nasdaq blev vedtaget med 99,63 pct. tilslutning på den ekstraordinære generalforsamling.

Noteringen på Nasdaq blev gennemført ved hjælp af det såkaldte ADR-system (American Deposit Receipts). Systemet fungerer derved, at ejere af aktier i A A/S, som er noteret på Københavns Fondsbørs, kan deponere deres aktier hos B Bank i London, som A A/S har indgået en administrationsaftale med. Ved deponeringen modtager aktieejerne et antal ADR-beviser, som er værdiansat i amerikanske dollars. A A/S har fået godkendt disse til notering på Nasdaq-børsen, hvor de handles som almindelige aktier. Der udarbejdes ikke noget prospekt i forbindelse med noteringen på Nasdaq, idet der ikke sker nogen udvidelse af selskabets aktiekapital i form af udstedelse af nye aktier.

Selskabet har i forbindelse med noteringen på Nasdaq afholdt udgifter til advokater og revisorer på i alt 15.256.200 kr. ekskl. moms til almindelig rådgivning mv. Momsen af udgifterne på 3.814.050 kr. har selskabet fradraget i henhold til momslovens § 37, stk. 1.

ToldSkats afgørelse

Regionen har ikke godkendt selskabets fradrag for momsen af udgifterne til børsintroduktionen, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Den primære grund til, at selskabet ønskede at blive noteret på Nasdaq børsen i USA, var enten, at selskabet agtede at foretage en aktieudvidelse på sigt eller at pleje aktionærkredsens interesser.

Såfremt hensigten var at foretage en aktieudvidelse har udgifterne til noteringen direkte tilknytning til en finansiel transaktion, som er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, hvorved selskabet ikke kan fradrage momsen af udgifterne, jf. momslovens § 37, stk. 1. Det er i denne forbindelse underordnet, hvorvidt der sker salg af aktier i forbindelse med selve noteringen eller om det sker på sigt. Det afgørende er, om det er selskabets hensigt at foretage en aktieudvidelse, og tidsfaktoren er i denne sammenhæng underordnet.

Såfremt formålet var at skabe en forøget likviditet af selskabets aktier, hvorved der i princippet vil kunne opnås en højere kurs for aktien, må udgifterne anses for at være afholdt for at pleje aktionærkredsens interesse. Udgifterne må i denne situationen anses for at være afholdt til brug for selskabet uvedkommende formål, og momsen af udgifterne kan derfor ikke fradrages, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Regionen har endvidere bemærket, at den reklameværdi en parallel notering på Nasdaq børsen i USA eventuelt kan have ikke adskiller sig fra karakteren af den reklameværdi, som selskabet opnår ved noteringen på Københavns Fondsbørs, og udgifterne kan på denne baggrund ikke anses for at have tilknytning til selskabets momspligtige aktiviteter.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet har ret til fradrag for momsen af udgifterne afholdt i forbindelse med noteringen af selskabet på Nasdaq.

Omkostningerne er utvivlsomt afholdt som et naturligt led i selskabets samlede økonomiske virksomhed. Omkostningerne, der må anses for generalomkostninger, har en direkte og umiddelbar tilknytning til selskabets momspligtige leverancer, at betingelserne for fradragsret er opfyldt.

Det, at et selskab forsøger at opnå en bedre pris for sine aktier må anses for at ligge inden for aktieselskabsformens almindelige formål, idet et aktieselskab ønsker at fremme selskabets egen værdi, hvilket ligeledes er gavnligt for aktionærerne. Der er imidlertid ikke noget grundlag for at antage, at en dobbeltnotering vil medføre ændring i prisfastsættelsen af aktierne, idet der allerede ved noteringen på Københavns Fondsbørs er foretaget en korrekt prisfastsættelse. En dobbeltnotering har således ikke i sig selv nogen indflydelse på værdiansættelsen af aktierne.

En prisfastsættelse af aktierne er kun et blandt mange forhold, der kan lægges vægt på ved en børsintroduktion. Hensigten og resultatet af A A/S' dobbeltnotering har tillige været at give selskabet en styrket profil/synlighed og skabe et bedre kapitalfremskaffelsesberedskab, bl.a. for herigennem at skabe lettere adgang til andre og nye markeder. Ligesom det at have adgang til kapital er af afgørende betydning for selskabet i relation til at forfølge strategiske mål, herunder udbygge porteføljen af skibe på det tidspunkt, hvor priserne er gunstige. Finansielle investorer, samarbejdspartnere, banker mfl. har via større gennemsigtighed bedre mulighed for at kreditvurdere og analysere selskabet i forhold til de øvrige aktører inden for branchen. Dette medførere lettere, hurtigere og ikke mindst billigere adgang til kapital enten i form af låneoptagelse, kapitaludvidelse eller lignende.

Yderligere skabes større adgang til at indgå i kommercielt betingede og strategiske alliancer samt styrkelse af selskabets position overfor de internationale selskaber, der udgør hovedbestanddelen af selskabets strategiske satsning inden for produkttanksegmentet. Dette understøttes bl.a. af den markante forøgelse af selskabets indtægter i forbindelse med fragt på produkttanksegmentet til og fra USA siden dobbeltnoteringen i 2002. Således var omsætningen vedrørende USA på 8.526.771 dollars i 2002, medens den i 2003 var steget til 45.122.293 dollars og til 63.478.018 dollars i 2004. Selskabets samlede kapacitet på segmentet er i samme periode knap fordoblet fra 4735 disponible indtjeningsdage i 2002 til 7595 indtjeningsdage i 2004.

Noteringen på Nasdaq har endvidere indgået i selskabets kommunikationsstrategi og har resulteret i øget medieomtale, herunder to direktionsmedlemmers medvirken i interviews på TV i USA. Selskabets administrerende direktør var således på CNBC den 20. januar 2004, ligesom økonomidirektøren fik lejlighed til at åbne Nasdaq den 17. juni 2004, han var ligeledes på CNN omkring åbningen af Nasdaq og fik herigennem igen mulighed for at profilere selskabet på det vigtige amerikanske marked.

Såfremt omkostningerne anses for alene at være afholdt i aktionærernes interesse, ville ethvert selskab med fokus på shareholder value, ethvert selskab med afdelinger for investor relations mfl. skulle fradragsbegrænses i stort omfang, uagtet at disse selskaber alene har momspligtige aktiviteter.

Med henvisning til EF-domstolens dom i sag C-465/03 (Kretztechnik) har repræsentanten anført, at der må godkendes fradrag for momsen af selskabets udgifter ud fra princippet om "det mindre i det mere". Dobbeltnotering må anses for at ligge inden for rækkevidden af dommen. Notering på børsen skaber således bl.a. et bedre fundament for at tilvejebringe kapital, idet noteringen gør selskabet mere synlig over for potentielle investorer, finansieringskilder i form af banker mfl., samt samarbejdspartnere, herunder leverandører, strategiske alliancepartnere og ikke mindst kunder, som tæller de største internationale olieselskaber. Det synes ikke korrekt, at der ved børsnotering med efterfølgende salg af aktier godkendes fradrag, medens der nægtes fradrag, når der alene sker en børsnotering. En børsnotering må i sagens natur være fundamentet for et eventuelt salg af aktier og er under alle omstændigheder fundamentet for at have det fornødne kapitalberedskab.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af momslovens § 37, stk. 1, fremgår

"Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 5."

Af EF-domstolens dom i sagen C-408/98 (Abbey National), præmis 28, fremgår:

"Det følger af dette princip såvel som af reglen, hvorefter de erhvervede goder og tjenesteydelser for at give ret til fradrag skal have en direkte og umiddelbar tilknytning til de afgiftspligtige transaktioner, at retten til at fradrage den moms, der er betalt af disse goder og tjenesteydelser, er betinget af, at de udgifter, der er afholdt til at erhverve disse goder eller tjenesteydelser, skal være indgået blandt omkostningselementerne i prisen for de afgiftspligtige transaktioner. De nævnte udgifter skal således udgøre en del af omkostningerne ved disse udgående transaktioner, til brug for hvilke de erhvervede goder og tjenesteydelser finder anvendelse. Dette er begrundelsen for, at disse omkostningselementer normalt skal være opstået, før den afgiftspligtige har gennemført de afgiftspligtige transaktioner, som de har tilknytning til (jf. Midland Bank-dommen, præmis 30)."

Formålet med selskabets notering på Nasdaq-børsen må efter en samlet vurdering anses at have været en styrkelse af selskabets økonomiske aktivitet i almindelighed. Der er herved bl.a. henset til, at selskabet ved noteringen opnåede væsentligt forbedrede muligheder for finansiering af selskabets aktiviteter i udlandet, samt at selskabet opnåede en væsentlig øget profilering af selskabet på udenlandske markeder. At selskabets aktionærer ved en notering på Nasdaq ligeledes opnåede en fordel i form af en mere korrekt prisfastsættelse af selskabets aktier kan ikke herved tillægges afgørende betydning, og udgifterne kan derfor ikke anses for at have tilknytning til selskabet uvedkommende formål.

Udgifterne må herefter anses for generalomkostninger, der indgår som omkostningselementer i prisen på selskabets produkter, og momsen af udgifterne kan derfor under hensyn til, at selskabet alene har momspligtig omsætning, fradrages efter momslovens § 37, stk. 1.

Dette er tiltrådt af SKAT, Hovedcentret.

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.