Dato for udgivelse
06 nov 2006 14:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 apr 2006 13:07
SKM-nummer
SKM2006.658.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-135026
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Salg, ekspropriation
Resumé
Det ansås for dokumenteret, at et jordstykke ville blive eksproprieret, såfremt der ikke blev indgået frivillig aftale om overdragelse. Fortjenesten ved salget ville derfor være fritaget for beskatning. Der kunne ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til, hvorvidt fortjenesten ved en senere afståelse af restejendommen vil være fritaget for beskatning.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 E.J.2.8
Spørgsmål
  1. Vil fortjeneste ved afståelse af en del af ejendommen F til A Kommune være fritaget for beskatning efter § 11 i ejendomsavancebeskatningsloven?
  2. Vil fortjeneste ved afståelse af restejendommen været fritaget for beskatning efter § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven?

Svar

Ad spørgsmål 1

Ja, idet det er forudsat, at aftale om afståelsen indgås efter, at lokalplanen er vedtaget og offentliggjort, se indstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 2

Se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

B ejer ejendommen F. Ejendommen er et bebygget landbrug med et jordtilliggende på ca. x ha.

Forespørgerne, der har beboet ejendommen siden ..., har udelukkende anvendt ejendommens bygninger til beboelse. Ejendommens jordarealer har været udlejet til et lokalt landbrug.

Forespørgerne påtænker at indgå aftale med A Kommune om afståelse af en del af ejendommens grundareal svarende til ca. y ha. Købesummen er aftalt til ...kr. Den resterende del af ejendommen på z ha med beboelse og øvrige bygninger forventes senere afstået til 3. mand.

Det fremgår af en erklæring af ...fra A Kommune, at man den 14. marts 2005 besluttede at ekspropriere nogle arealer, herunder et areal fra F, for at åbne arealerne til byggemodning.

Efterfølgende er der udarbejdet lokalplan nr. ..., der omfatter bl.a. F. Lokalplanen er vedtaget den ...

Ved lokalplanens vedtagelse er der ifølge A Kommune givet mulighed for erhvervelse af arealet efter planlovens § 47, stk. 1. Det tilføjes, at hensigten med lokalplanen var at erhverve det nødvendige areal til planens gennemførelse ved ekspropriation hurtigst muligt, idet der ikke er flere byggegrunde til salg i A.

Endelig oplyser A Kommune, at forespørgeren har beboet den pågældende ejendom. Forespørgerne vil fortsat beholde ejendommens beboelsesdel, som bliver særskilt matrikuleret. Denne resterende del af ejendommen vil være omfattet af lokalplanens punkt 4.3, og vil derfor ikke kunne udstykkes yderligere. 

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1:

Salget af jordstykket foretages til A Kommune, som skal bruge jordstykket til at opfylde en del af lokalplan ... til boligformål ved ...

Salget er efter forespørgernes mening foretaget på ekspropriationslignende vilkår, idet det formodes, at såfremt salget ikke vil blive gennemført fra sælgernes side, vil A Kommune gennemføre en ekspropriationssag for området.  

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Ifølge TfS 1995, 575 HRD, må det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke blev indgået, jf. Ligningsvejledningen 2006-1, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af et jordareal er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

- at der i lovgivningen er ekspropriationshjemmel til det pågældende formål og

- at det på aftaletidspunktet må påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.

Efter planlovens § 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Det er en forudsætning for anvendelsen af § 47, stk. 1, i planloven som hjemmel til ekspropriation, at den nævnte kommuneplan er vedtaget, eller at lokalplanen er vedtaget og og offentliggjort.

Det fremgår af erklæringen fra A Kommune, at hensigten med vedtagelsen af lokalplanen var at erhverve det nødvendige areal til planens gennemførelse ved ekspropriation hurtigst muligt, og at vedtagelsen af lokalplanen har givet mulighed for erhvervelse af arealet efter § 47, stk. 1, i planloven.

SKAT finder på baggrund af erklæringen fra erklæringen og kommunens beslutning den ...om at eksproprierer det pågældende areal, at begge betingelser for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt, hvis aftalen om afståelse af arealet til A Kommune indgås efter lokalplanens vedtagelse og offentliggørelse.  

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med et ja under den angivne forudsætning.

Ad spørgsmål 2

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 1.

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af et enfamilieshus ikke medregnes, hvis huset har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit. Det er dog efter stk. 1, nr. 1, en betingelse for skattefrihed, at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2, eller at der som nævnt i stk. 1, nr. 2, ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse.

Det er forudsætning for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, ved afståelse af restejendommen, at ejendommen efter frastykning af det omtalte jordareal, vil blive anset for et enfamilieshus i ejendomsavancebeskatningslovens forstand. Om denne betingelse er opfyldt, vil først blive afgjort ved ligningen eller ved en anmodning om bindende svar, efter at frastykningen er gennemført.

Herudover er der to betingelser for skattefritagelse, der efter § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven, skal være opfyldt på afståelsestidspunktet:

Den første betingelse er, at ejendommen skal have tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Da ejendommen skifter status i forbindelse med, at den bliver frastykket fra den oprindelige landbrugsejendom, er det derfor en forudsætning for skattefritagelse ved afståelse af restejendommen, at kravet om at have haft bolig i restejendommen, dvs. efter at udstykningen er approberet af Kort- og Matrikelstyrelsen, er opfyldt på afståelsestidspunktet.   

For så vidt angår den anden betingelse om arealkravet, finder SKAT efter den foreliggende udtalelser fra A Kommune, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at der efter de gældende regler ikke kan udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse fra den pågældende ejendom. Arealkravet er således opfyldt.

Det bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt kan tages stilling til, om boligkravet i restejendommen vil være opfyldt på afståelsestidspunktet. Om denne betingelse er opfyldt, vil først blive afgjort ved ligningen eller ved en anmodning om bindende svar, efter at frastykningen er gennemført.

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares i overensstemmelse med ovenstående.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingerne og begrundelserne.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i en periode på 5 år.