Dato for udgivelse
01 Nov 2006 15:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Oct 2006 14:40
SKM-nummer
SKM2006.645.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-130518
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Rette indkomstmodtager, bestyrelseshonorarer, konsulentvirksomhed
Resumé
Skatterådet bekræftede, at et konsulentselskab kunne indtægtsføre bestyrelseshonorarer i selskabet. Skatterådet begrundede afgørelsen med, at bestyrelsesarbejdet indgik som en integreret del af konsulentvirksomheden ligesom bestyrelsesarbejdet vurderedes ikke at adskille sig væsentligt fra advokatvirksomhed.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.C.1
Spørgsmål

Er SKAT enig i, at A kan indtægtsføre bestyrelseshonorarer i sit konsulentselskab, B Management ApS? 

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sagsfremstilling

A er stifter og ejer af selskabet B Management ApS.

Selskabet blev oprindeligt stiftet med det formål at investere i C Holding, men i december 2005 blev selskabets vedtægter ændret/udvidet, således at vedtægterne nu også omfatter at yde rådgivning og udføre professionelt bestyrelsesarbejde.

A er tidligere koncernchef i C Holding og har i flere år beskæftiget sig med topledelse. Hans selskab beskæftiger sig i dag med ledelsesrådgivning, primært rettet mod topledelser i virksomheder, der står over for et salg eller netop er blevet overtaget. I forbindelse hermed er der ofte også tale om bestridelse af bestyrelsesposter, som igen kan være forbundet med, at B Management ApS erhverver en mindre aktiepost i de pågældende selskaber. A forventer, at der vil være tale om 5-10 bestyrelsesposter.

De konsulentaftaler, som B Management ApS normalt indgår, omfatter oftest både egentlig ledelsesrådgivning samt bestridelse af bestyrelsesposter. Bestyrelsesarbejdet er typisk en integreret del af ledelsesrådgivningen. Det samlede honorar for B Management ApS's konsulentydelser dækker såvel ledelsesrådgivning som bestyrelsesarbejde. Der kan dog også blive tale om deciderede bestyrelsesposter.

Det bestyrelsesarbejde, som A udfører, udgør således en integreret del af den ledelsesrådgivning, han i øvrigt yder de pågældende virksomheder. Ledelsesrådgivning og bestyrelsesarbejde vil ofte hænge uløseligt sammen. Den rådgivning, han yder, skal helst manifestere sig i ændret ledelsesadfærd. Dette er han selv med til at sikre, idet han deltager i de pågældende bestyrelser. 

Henvisning til lovregler og praksis

Fra praksis kan bl.a. henvises til SKM2004.434.LR, hvor Ligningsrådet revurderer deres afgørelse i SKM2004.90.LR. Ligningsrådet når frem til, at et koncernselskab er rette indkomstmodtager af bestyrelseshonorarer modtaget fra andre koncernselskaber, når honoraret er et led i de ansattes arbejde. Den hidtidige praksis, hvor bestyrelseshonorar kun kunne udbetales til personer, er således ikke længere gældende. Der henviser også til SKM2002.108.LR, hvor Ligningsrådet fandt, at en professionel virksomhedskonsulent kunne indtægtsføre bestyrelseshonorarer i sit konsulentselskab. Sagen angik en fysisk person, som havde udøvet ledelses-rådgivning igennem sit konsulentanpartsselskab. Sideløbende hermed havde den pågældende skatteyder siddet i bestyrelsen for et antal af de selskaber, som han havde ydet ledelsesrådgivning. Ligningsrådet lagde til grund, at det omhandlede bestyrelsesarbejde havde indgået som et integreret led i udførelsen af konsulent-virksomheden, hvorfor bestyrelseshonorarerne kunne indtægtsføres i selskabet. At bestyrelseserhverv efter de selskabsretlige regler (anpartsselskabsloven § 19) skal varetages af fysiske personer, kunne efter Ligningsrådets opfattelse ikke føre til andet resultat, henset til at den selskabsretlige regulering tilsigter at varetage andre hensyn end den skatteretlige regulering.

Sidstnævnte afgørelse vedrører forhold, der nøje svarer til forholdene for A og B Management ApS. A udøver også ledelsesrådgivning via sit anpartsselskab, og bestyrelsesarbejde indgår som en integreret del af konsulentvirksomhedens ydelser. Dette kommer bl.a. også til udtryk ved, at bestyrelseshonoraret er indeholdt i det samlede konsulenthonorar, B Management modtager.

SKM2002.108.LR er kommenteret af fuldmægtig Sune Hein Bertelsen, Told- og Skattestyrelsen, i TfS 2002, 267. Vedrørende udstrækningen af Ligningsrådets afgørelse anføres det, at når en person udøver bestyrelsesarbejde som et integreret led i udførelsen af professionel konsulentvirksomhed, kan personen vælge at indtægtsføre bestyrelseshonoraret i konsulentselskabet, når det mellem konsulenten, selskabet og evt. øvrige selskabsdeltagere er aftalt, at bestyrelseshonorarer skal tilfalde selskabet. Dette svarer til retstilstanden for advokater, og en konsulent må antages at skulle kvalificeres på linie med advokater. Heri ligger ikke et krav om en formel uddannelse mv., men at konsulentydelsen har et professionelt/fagmæssigt præg.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af sagsfremstillingen, at A ejer selskabet, B Management ApS, som er et konsulentselskab. Selskabet blev oprindeligt stiftet med det formål at investere i C Holding, hvor A i en årrække har været ansat som koncernchef. Vedtægterne for B Management ApS blev ændret/udvidet i december 2005 til også at omfatte rådgivning og professionelt bestyrelsesarbejde.

Det oplyses, at det er meningen, at B Management ApS primært skal beskæftige sig med rådgivning af topledelser i virksomheder, der står over for et salg eller netop er blevet overtaget. I forbindelse hermed vil der også blive tale om bestridelse af bestyrelsesposter, som forventes at blive på 5-10 bestyrelsesposter.

Det oplyses, at de konsulentaftaler, som B Management ApS forventer at indgå, omfatter både ledelsesrådgivning samt bestridelse af bestyrelsesposter og at bestyrelsesarbejdet typisk er en integreret del af ledelsesrådgivningen. Honoraret dækker i disse tilfælde både ledelsesrådgivning og bestyrelsesarbejde. Ifølge sagsfremstillingen kan der dog også blive tale om deciderede bestyrelsesposter.

Det fremgår af de indsendte kontrakter, at det er A, som indtræder i de forskellige bestyrelser.

Som udgangspunkt beskattes honorarer for bestyrelsesarbejde som personlig indkomst, da bestyrelsesmedlemmer efter de selskabsretlige regler (aktieselskabslovens § 52 og anpartsselskabslovens § 19) skal være personer.

Det har dog siden det blev muligt for advokater at drive advokatvirksomhed i selskabsform været anerkendt, at honorarer for advokaters bestyrelsesarbejde kan anses for selskabsindkomst, da bestyrelsesarbejde indgår som et naturligt led i advokatvirksomhed. Der henvises til TfS 1996, 337, hvor Ligningsrådet udtalte, at advokaters bestyrelseshonorarer kunne anses for at være selskabsindkomst, når det mellem advokaten, selskabet og de øvrige selskabsdeltagere var aftalt, at bestyrelseshonorarerne skulle tilfalde selskabet. 

I TfS 2004, 835 (SKM2004.434.LR) kom Ligningsrådet frem til, at et datterselskab kunne udbetale bestyrelseshonorarer til det norske moderselskab for bestyrelsesarbejde udført af moderselskabets ansatte uden skattemæssige konsekvenser for de ansatte. Der blev i afgørelsen lagt vægt på, at de ansatte havde givet afkald på at modtage honorarer, da de havde indgået aftale med moderselskabet om, at bestyrelseshonorarerne skulle tilfalde moderselskabet.

I TfS 2002, 262 LR (SKM2002.108.LR) anerkendte Ligningsrådet, at en konsulent, som udførte ledelsesrådgivning og bestyrelsesarbejde kunne indtægtsføre honorarer for bestyrelsesarbejdet i sit selskab, idet Ligningsrådet vurderede, at bestyrelsesarbejdet havde indgået som et integreret led i udførelsen af konsulentvirksomheden. Modsat blev bestyrelsesarbejde i TfS 2003, 957 LR ikke anset for et integreret led i udførelsen af en konsulentvirksomhed, hvor det primære formål var bestyrelsesarbejde og enkelte konsulentopgaver.

Sune Hein Bertelsen, SKAT, har i TfS 2002,267 kommenteret Ligningsrådets afgørelse i TfS 2002, 262. Han konkluderer, at formuleringen om, at bestyrelsesarbejdet indgår som et integreret led i udførelsen af konsulentvirksomheden må antages at være udtryk for, at der skal være en ikke ubetydelig sammenhæng mellem den professionelle konsulentvirksomhed og varetagelsen af bestyrelseshvervet. 

A forventer, at der bliver tale om 5 - 10 bestyrelsesposter med samtidig konsulentrådgivning, men at der også kan blive tale om virksomheder med deciderede bestyrelsesarbejde.

For at bestyrelseshonorarer kan indtægtsføres i et selskab, er det en betingelse, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed. Ud fra det oplyste om karakteren og omfanget af det forventede bestyrelsesarbejde i B Management ApS, vurderes det, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed.

Det vurderes ligeledes, at arbejdsopgaverne i B Management ApS ikke umiddelbart adskiller sig meget fra advokatvirksomhed. Bestyrelsesarbejde er en vigtig del af advokaters arbejdsområde og det er anerkendt, at advokater indtægtsfører bestyrelseshonorarer i deres selskaber. Forskellen på advokaten og A er, at advokaten deltager i bestyrelsen i kraft af et stort juridisk kendskab, hvorimod A deltager i kraft af et stort kendskab til topledelse.

Ud fra det oplyste om omfanget af virksomheder, som B Management ApS/A forventer at udføre kombinerede konsulent- og bestyrelsesopgaver for, mener SKAT at bestyrelseshonorarer kan indtægtsføres i B Management ApS, da bestyrelsesarbejdet anses for at indgå som en integreret del af konsulentvirksomheden. Der henvises i denne forbindelse til TfS 2002, 262.

Da bestyrelsesarbejde i B Management ApS (udført af A) ikke antages at adskille sig væsentligt fra advokatvirksomhed, taler dette ligeledes for at bestyrelseshonorarer kan indtægtsføres i selskabet. Der henviser til TfS 1996, 337.   

På baggrund af ovennævnte indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares bekræftende.                 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.