Dato for udgivelse
03 Nov 2006 15:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Oct 2006 15:27
SKM-nummer
SKM2006.654.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
251/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Elafgift, vandafgift, godtgørelse, hotel, feriecenter, badeland, vandland, forlystelse, bilagsvirksomhed
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en række feriehoteller/feriecentre i medfør af elektricitetsafgiftslovens § 11 og vandafgiftslovens § 9 (som affattet før 1/1-2005) var berettiget til afgiftsgodtgørelse for så vidt angår forbruget af elektricitet og vand i forbindelse med driften af hotellernes/feriecentrenes vandlande. Under hensyn til ordlyden af bestemmelserne i elektricitetsafgiftslovens § 11, stk. 2, og vandafgiftslovens § 9, stk. 2 - således som disse bestemmelser måtte fortolkes navnlig på baggrund af forarbejderne til vandafgiftsloven - fandt Højesteret, at driften af de pågældende badelande måtte anses for omfattet af begrebet "forlystelser", jf. de til lovene hørende bilag. Uanset at badelandene var etableret med henblik på at udgøre en integreret del af hotel- og feriecentervirksomhederne, var appellanterne som følge heraf i medfør af stk. 2 i de nævnte bestemmelser afskåret fra at opnå tilbagebetaling af betalte el- og vandafgifter.

Reference(r)
Elafgiftsloven § 11, stk. 1

Elafgiftsloven § 11, stk. 2
Vandafgiftslovens § 9 (dagældende)

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2006-4 F.6.6

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2006-4 F.6.6.2

Parter

Hotel H1 A/S, H2 Feriecenter og Feriehotel H3)
(advokat Peter Preis for alle)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Per Sørensen, Per Walsøe, Børge Dahl og Thomas Rørdam

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 11. afdeling den 30. april 2003.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanterne, Hotel H1 A/S, H2 Feriecenter og Feriehotel H3, har gentaget deres principale og subsidiære påstande. De for landsretten nedlagte mere subsidiære påstande er ikke gentaget for Højesteret.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Ved lov nr. 1391 af 20. december 2004 blev § 9, stk. 2, i vandafgiftsloven og bilaget til loven ophævet. Appellanterne har som følge heraf haft ret til tilbagebetaling af vandafgift for deres badelande fra den 1. januar 2005.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Hotel H1 A/S H2 Feriecenter og Feriehotel H3 solidarisk betale 75.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.