Dato for udgivelse
06 nov 2006 13:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 okt 2006 14:28
SKM-nummer
SKM2006.657.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-127625
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderobligationer, kontantlønsnedgang
Resumé

Skatterådet bekræfter, at den beskrevne medarbejderobligationsordning opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 A, og at kontantlønsnedgangen anses for effektiv, således at medarbejderne ikke skal beskattes af værdien af obligationerne som en del af den løbende løn.

Skatterådet anerkender ikke en ordning, hvor medarbejderne opsparer 10 % af årslønnen på 4 måneder, da dette er i strid med betingelsen om, at kontantlønsnedgangen skal løbe over 12 måneder.

Reference(r)
Ligningsloven § 7 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 A.B.1.10.3

Spørgsmål

  1. Vil den påtænkte medarbejderobligationsordning være omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 3 og den beskrevne kontantlønsnedgang være effektiv, således at værdien af de modtagne obligationer ikke skal beskattes som en del af den løbende løn?
  2. Som en ændring til ordningen under spørgsmål 1 overvejer selskabet at indgå en lønaftale, hvor det månedlige løntræk er forskelligt i kalenderårene 2006 og 2007, jf. nedenfor. Vil denne ordning være omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 3, og den beskrevne kontantlønsnedgang være effektiv, således at værdien af de modtagne obligationer ikke skal beskattes som en del af den løbende løn, når øvrige betingelser for at deltage i ordningen er som under spørgsmål 1?
  3. Vil medarbejderobligationsordningen, som selskabet etablerer, kunne udbydes til medarbejderne i datterselskabet A A/S, hvis der etableres en aftale mellem selskabet og A A/S om, at A A/S påtager sig en forpligtigelse overfor selskabet svarende til forpligtigelsen overfor medarbejderne ansat hos A A/S?

Svar

  1. Ja.
  2. Nej.
  3. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet ejer en række datterselskaber, herunder et dansk datterselskab (A A/S) med 42 medarbejdere. A A/S står for salg på det danske marked.

Ordningen forventes etableret som en bruttotrækordning, således at de ansatte indgår en ny ansættelsesaftale med selskabet, hvori de ansatte accepterer at gå ned i løn mod at blive omfattet af den tilbudte medarbejderobligationsordning.

Den nye lønaftale vil være gældende for et år, men kan forlænges, hvis der efterfølgende tilbydes en ny medarbejderobligationsordning.

Det forventes, at den kontante lønnedgang af administrative årsager vil blive vist på lønsedlen for den enkelte ansatte. Selskabet anser ordningen for en del af de ansattes lønpakke, og lønaftalerne forventes indgået med vilkår om, at den kontante lønnedgang ikke skal påvirke beregningsgrundlaget for pension, feriepenge m.v.

Selskabet overvejer enten at igangsætte ordningen med løntræk i løbet af 2006 (eksempelvis fra september 2006) eller fra januar 2007. Den nye lønaftale og dermed ordningen vil som nævnt løbe i 12 måneder med mulighed for forlængelse.

Igangsættes ordningen i løbet af 2006, forventes det, at der i december 2006 udstedes en obligation svarende til den kontante lønnedgang i 2006 fratrukket afgiften efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., mens der i 2007 (formentlig i december 2007) udstedes en ny obligation på et beløb svarende til den kontante lønnedgang i 2007, fratrukket afgiften efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Igangsættes ordningen i januar 2007, vil der blive udstedt en obligation i december 2007 på et beløb svarende til den kontante lønnedgang i 2007, fratrukket afgiften efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Forlænges ordningen med yderligere et år, er planen, at obligationen, der udstedes i december 2007, omfatter alle 12 måneder i 2007. Den udstedte obligation vil således omfatte den første ordning omfattende perioden januar til august 2007 (forudsat ordningen påbegyndes i september 2006), og perioden september til december 2007 omfattet af den anden ordning. I december 2008 udstedes en obligation for perioden omfattet af ordningen i 2008.

Hvis en ansat fratræder sin stilling fra selskabet før end vedkommende har erhvervet ret til obligationen, vil medarbejderen få udbetalt et beløb svarende til den kontante lønnedgang, hvilket vil fremgå af den nye lønaftale.

Båndlæggelse

De udstedte obligationer vil blive båndlagte i et pengeinstitut for en periode på 5 år regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor obligationen er udstedt. Obligationen, der evt. udstedes i december 2006, vil således være båndlagt indtil udløbet af 2011, mens obligationen, der udstedes i 2007, vil være båndlagt indtil udløbet af 2012.

I båndlæggelsesperioden kan medarbejderen ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over obligationen. I tilfælde af at den ansatte afgår ved døden eller bliver tilkendt højeste eller mellemste førtidspension i båndlæggelsesperioden, vil obligationerne dog blive indfriet.

Obligationerne vil have en løbetid svarende til båndlæggelsesperioden.

Ansatte omfattet af ordningen

Medarbejderobligationsordningen vil som udgangspunkt stå åben for alle ansatte hos selskabet, der er i en uopsagt stilling på udstedelsestidspunktet for obligationerne. Dog kan ansatte, der er i en opsagt stilling, som følge af at de skal på efterløn eller pensioneres, deltage i ordningen.

Der vil dog blive indført et krav om, at ordningen kun vil omfatte medarbejdere, der har minimum 1 års anciennitet på tidspunktet for indgåelse af tillægget til ansættelsesaftalen.

Værdien af obligationerne

De ansatte hos selskabet vil få mulighed for at modtage obligationer inklusiv afgiften efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., på maksimalt 10 % af den ansattes årsløn.

Den enkelte medarbejder kan frit vælge, hvor stor en del af lønnen vedkommende vil modtage obligationer for, dog skal vedkommende mindst modtage obligationer inklusiv afgift for minimum 5 %. Endvidere skal der anvendes hele procenter (dvs. 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 %).

Kravet om minimum 5 % og hele procenter ønskes indført af hensyn til administrationen af ordningen, da "skæve procenter" er vanskeligt at administrere, og de 5 % modvirker ønsker om "små obligationer", som forholdsmæssigt vil være en større administrativ byrde for selskabet.

Den ansattes årsløn vil blive beregnet ud fra den aktuelle faste månedsløn (14 dages løn for timelønnede) før arbejdsmarkedsbidrag og inklusiv månedens pensionsindbetalinger og værdien af personalegode så som fri bil. Bonusordninger for henholdsvis funktionærer og timelønnede er dermed ikke omfattet af den faste månedsløn.

Af den aktuelle månedsløn, som opgjort ovenfor, indeholdes 10 %, hvis der eksempelvis er aftalt en lønnedgang på 10 %.

Som en ændring til ordningen beskrevet under spørgsmål 1 overvejer selskabet at foretage en ændring i lønaftalerne, hvis ordningen påbegyndes i kalenderåret 2006.

Ændringen går på, at der indgås en ny lønaftale, der regulerer lønnen i resten af 2006 samt lønnen for hele 2007.

Hvis ordningen indføres i efteråret 2006 tilbydes medarbejderne at gå ned i løn for de resterende måneder af 2006 (eksempelvis 4 måneder), men løntrækket i de 4 måneder kan udgøre op til 10 % af en normal årsløn, dvs. et "forhøjet" løntræk. Endvidere indgås der aftale om, at løntrækket ændres i 2007, således at der for 2007 maksimalt kan aftales et løntræk på 10 % i månedslønnen, svarende til ordningen under spørgsmål 1. 

Aftalen medfører, at der aftales 2 ordninger, hvor der udstedes obligationer i december 2006 dækkende det "forhøjede" løntræk i de sidste 4 måneder af 2006, og der udstedes en obligation i 2007 på det "normale" løntræk i alle 12 måneder af 2007.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling  

Ad spørgsmål 1. Bruttotrækordning

Ligningsrådet har ved flere afgørelser godkendt, at medarbejderobligationerne kan udstedes ved anvendelse af en bruttotrækordning. Der kan henvises til to offentliggjorte afgørelser: SKM2004.200.LR (TfS 2004, 401) og SKM2005.287.LR (TfS 2005,630).

I afgørelserne har Ligningsrådet tillagt det vægt, at den aftalte fremtidige kontante løn skulle udgøre beregningsgrundlaget for f.eks. pension og feriepenge. Dette krav må imidlertid anses for bortfaldet med Skatteministeriet kommentar offentliggjort i SKM2005.356.DEP, hvori det præciseres, "at det indtil nu i administrativ praksis opstillede krav om, at aftaler om kontantlønsnedgang kun kan anses for reelle og kun skal lægges til grund i skattemæssig henseende, hvis alene den nye lavere kontantløn udgør beregningsgrundlaget for pension, feriepenge m.v., og beregningen sker med samme procentsats som forud eller kun på grundlag af den nye lavere kontantløn, ikke kan opretholdes."

Vi mener således, at den påtænkte bruttotrækordning er i overensstemmelse med denne nye praksis, da der indgås nye lønaftaler som led i en lønpakke. Lønaftalerne er reelle, således at ordningen ikke strider mod kildeskattelovens § 46, stk. 3.

Medarbejderobligationsordningen

Ordningen er udformet generelt, således alle medarbejdere, der ikke er i opsagt stilling, tilbydes at være med i ordningen. Dog således, at medarbejdere med under 1 års anciennitet ikke kan deltage i ordningen. Det er tidligere blevet godkendt, at deltagelsen kan være betinget af, at den ansatte har været ansat i virksomheden igennem en vis periode. Ifølge Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.10 er der tidligere accepteret op til 3 år.

Obligationerne vil blive båndlagte, og værdien af obligationerne tillagt afgiften på 45 % vil ikke overstige 10 % af medarbejdernes årsløn, som følge af, at den aftalte lønnedgang maksimalt kan udgøre 10 % af den ansattes normale faste løn, hvilket vil fremgå af lønsedlen i form af løntrækket.

Den normale faste løn er opgjort før arbejdsmarkedsbidrag og inklusiv månedens pensionsindbetalinger og værdien af personalegode så som fri bil. Bonusordninger for henholdsvis funktionærer og timelønnede er dermed ikke omfattet af den faste månedsløn. Princippet for opgørelsen af lønnen er i overensstemmelse med praksis, som beskrevet i Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.10.1.

Vi mener således, at den påtænkte medarbejderobligationsordning opfylder betingelserne i Ligningsloves § 7 A, stk. 1, nr. 3 og stk. 2, således at ordningen kan godkendes, og der kan svares "Ja" til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

For så vidt angår den alternative ordning, er det vores opfattelse, at der er tale om en reel lønnedgang, der er aftalt med medarbejderne for en længere periode, og vi anser ordningen for omfattet af bruttotrækordningen, uanset at der i aftalen med den enkelte medarbejder anvendes 2 forskellige løntræk, et forhøjet løntræk i 2006 og et normal løntræk i 2007.

Endvidere får den enkelte medarbejder ikke mulighed for at modtage mere end 10 % af en normal årsløn for både 2006 og 2007, hvorved betingelserne i reglerne for medarbejderobligationer ligeledes er opfyldt.

Derfor mener vi, at der skal svares "Ja" til spørgsmål 2.

Ad spørgsmål 3

Selskabet vil gerne kunne tilbyde medarbejderobligationer for alle ansatte i Danmark, herunder de ansatte i datterselskabet A A/S, men ud fra en ordlydsfortolkning af Ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, synes alene ansatte i selskabet at kunne være omfattet af medarbejderobligationsordningen.

Selskabet vil derfor gerne have afklaret, om ordningen kan omfatte de ansatte i A A/S. Ordningen ønskes af administrative hensyn etableret i selskabet frem for at skulle etablere en sideløbende ordning for de forholdsvis få medarbejdere i A A/S.

Ordningen vil blive udformet således, at A A/S påtager sig et gældsforhold overfor selskabet, svarende til obligationerne udstedt til de ansatte hos A A/S. Gældsforholdet vil blive forrentet og blive indgået på samme vilkår som medarbejderobligationerne, således at A A/S i fuldt omfang refunderer udgifterne.

Det er efter samme princip, som er gældende for medarbejderaktier, hvor det er muligt at belaste og fratrække udgifterne i arbejdsgiverselskabet, selvom aktien er udstedt af moderselskabet. 

På denne baggrund mener vi, at en refusion af udgifter kan sidestilles med, at obligationerne er tildelt de ansatte af A A/S som arbejdsgiverselskab, således at der kan svares "Ja" til spørgsmål 3.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Det følger af ligningslovens § 7 A stk. 1 nr. 3, at værdien af udbytteandele og lignende som udloddes til den ansatte i form af obligationer udstedt af virksomheden, ikke skal medregnes i den ansattes skattepligtige indkomst.

Det er en betingelse for skattefriheden, at adgangen til at erhverve obligationer står åben for alle i virksomheden, dog kan der fastsættes begrænsninger ud fra almene kriterier. jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2.

Selskabet tilbyder obligationsordningen til samtlige medarbejdere i uopsagt stilling, der minimum har et års anciennitet.

Det er SKATs opfattelse, at den skitserede medarbejderobligationsordning opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3 og stk. 2.

Ordningen tilbydes medarbejdere i uopsagt stilling.

Ordningen tilbydes alle medarbejdere i selskabet og datterselskabet A A/S.

Kravet om et års ansættelse er i overensstemmelse med praksis på området.

Obligationers værdi overstiger efter det oplyste ikke 10 % af medarbejderens løn inklusiv afgift, og obligationerne båndlægges i 5 år. SKAT henleder opmærksomheden på, at vurderingen af om 10 % 's grænsen er overholdt, skal foretages med udgangspunkt i lønnen efter bruttotrækket.

SKAT finder som følge af ovenstående, at betingelserne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 er opfyldt.

Selskabet ønsker at kombinere medarbejderobligationsordningen med en aftale om kontantlønsnedgang.

Der er i praksis opstillet en række betingelser, som skal være opfyldt for, at en sådan ordning kan anerkendes skattemæssigt.

Blandt andet skal arbejdsgiveren have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed

Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.

Den aftalte lønreduktion skal som udgangspunkt løbe over kalenderåret eller en 12 måneders periode.

Det bemærkes, at et allerede erhvervet krav på kontantløn ikke kan konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk.3.

Se SKM2006.185.SR

Det er SKATs opfattelse, at den beskrevne aftale opfylder ovenstående betingelser. Dette anses at være tilfældet uanset, om ordningen udbydes i 2006 eller 2007. I begge tilfælde vil aftalen således løbe over en 12 måneders periode.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

Den beskrevne ordning er identisk med ordningen beskrevet under spørgsmål 1, dog således, at medarbejderen opsparer 10 % af lønnen i de sidste 4 måneder af 2006.

Som anført under besvarelsen af spørgsmål 1, er det en betingelse, at en aftale om kontantlønsnedgang kombineret med en medarbejderobligationsordning løber over en 12 måneders periode.

Denne betingelse er ikke opfyldt, og SKAT indstiller som følge heraf, at der svares nej til spørgsmål 2.

Ad spørgsmål 3

Det er SKATs opfattelse, at det er i overensstemmelse med ordlyden af ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, og praksis på området, at medarbejderobligationer udbydes til medarbejderne i et selskabs datterselskab.

Det indstilles derfor, at der svares ja til spørgsmål 3.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.