Dato for udgivelse
20 Dec 2006 09:52
SKM-nummer
SKM2006.754.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-004418
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dobbeltbeskatningsoverenskomst, fast driftssted, ansatte
Resumé
Østre Landsret har i en dom afsagt den 2. maj 2006 tilkendegivet en ny praksis, hvorefter fastlæggelsen af Danmarks beskatningsret til lønindkomst i et fast driftssted skal afgøres på grundlag af definitionen af et fast driftssted i overenskomsten med de enkelte arbejdstageres hjemlande. Den hidtidige praksis var baseret på Skatteministeriets tilkendegivelse offentliggjort i TfS 1998, 439. Det fremgår heraf, at spørgsmålet skulle afgøres efter bestemmelserne i Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land hvor ejeren af det faste driftssted er hjemmehørende (arbejdsgiverens hjemland). Som følge af den ændrede praksis er der mulighed for genoptagelse af tidligere skatteansættelser efter nedenstående retningslinier.
Reference(r)
Kulbrinteskatteloven § 21, stk. 2
Kildeskatteloven § 2, stk.1, nr. 1
OECD-modeloverenskomsten, artikel 15
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 D.D artikel 15

1. Skatteministeriet, redegjorde i TfS 1998, 439 DEP for beskatningen af lønindkomst i tilfælde, hvor en lønmodtager, der er hjemmehørende i Land A, udfører arbejde i Danmark i en periode på under 183 dage for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i land B. Det fremgår af redegørelsen, at i sådanne tilfælde vil Danmarks mulighed for at beskatte lønmodtageren bero på, om arbejdsgiveren har fast driftssted i Danmark (triangulære tilfælde). Efter Skatteministeriets opfattelse skal dette spørgsmål afgøres efter bestemmelserne i Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med land B (arbejdsgiverens hjemland).

2. Den 2. maj 2006 afsagde Østre Landsret dom i en sag, hvor et schweizisk selskab udførte aktiviteter uden for dansk territorium, men på den danske kontinentalsokkel. De ansatte var hjemmehørende i en række andre lande. Ved fastlæggelsen af beskatningsretten til de ansattes arbejdsvederlag skulle der henses til bestemmelser svarende til OECD modeloverenskomstens artikel 15. Da de øvrige betingelser for dansk beskatning var opfyldte beroede afgørelsen om beskatningsretten på, om arbejdsvederlaget blev udredet af et dansk fast driftssted, jf. modeloverenskomstens art. 15, stk. 1, jf. stk. 2, litra c. Det specielle i denne sag var, at den dansk-schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke omfatter kontinentalsoklen, således det faste driftssted i givet fald ikke skulle afgøres efter overenskomsten med Schweiz, men efter dansk national ret, som imidlertid, måske bortset fra kravet om en tidsmæssig udstrækning, svarer til definitionen af fast driftssted i modeloverenskomstens artikel 5. Østre Landsret fandt i lighed med Landsskatteretten, men i modsætning til Skatteministeriet, at spørgsmålet om fastlæggelsen af det faste driftssted skulle afgøres på grundlag af definitionen af et fast driftssted i overenskomsten med de enkelte arbejdstageres hjemlande. Da aktiviteten kun havde været kortvarig, forelå der ikke dansk fast driftssted efter disse overenskomster, og Danmark havde følgelig ikke beskatningsretten til lønindkomsten.

Afgørelsen er ikke indbragt for Højesteret.

Genoptagelse

3. Som følge af dommen vil der efter anmodning kunne tillades genoptagelse af skatteansættelserne for ansatte

 a) indenfor kulbrintesektoren, jf. kulbrinteskattelovens § 1, der er anset skattepligtige efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2,
 b)  indenfor bygge-, anlægs- og monteringssektoren

i tilfælde, hvor arbejdsgiverens aktivitet i Danmark ikke opfylder kravene til at være et fast driftssted i Danmark jf. definitionen heraf i overenskomsten med den ansattes hjemland."

Fristregler

4. I henhold til skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 kan der ske genoptagelse af skatteansættelser, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 6.

5. Hvis fristen i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med et indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

6. Østre Landsrets dom vedrører indkomståret 2003 og afgørelsen er truffet 2/5 2006. Der vil derfor kunne ske genoptagelse efter 5-års-reglen fra og med det indkomstår, der var påbegyndt, men ikke udløbet 5 år før afgørelsen er truffet. For personer med indkomstår svarende til kalenderåret kan der således ske genoptagelse fra og med 2001.

Reaktionsfrist

7. Efter skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2, skal anmodningen om genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7, fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26.

Fristen regnes for offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningsloven § 27, stk. 3.

8. Skattecentrene bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er skattepligtige, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

9. Denne SKAT-meddelelse bortfalder den 1. juli 2007.