Dato for udgivelse
19 okt 2006 14:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2006 14:16
SKM-nummer
SKM2006.633.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-123241
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Andelslejlighed, ejerlejlighed, bolig
Resumé
Forespørgeren havde beboet en lejlighed i en andelsboligforening (ikke omfattet af loven om andelsboliger). Skatterådet fandt, at betingelserne for at sælge andelsbeviset skattefrit var opfyldt. Efter fraflytning af lejligheden, der var selvstændigt matrikuleret, blev det muligt at erhverve denne som ejerlejlighed. Skatterådet udtalte, at da forespørgeren ikke havde til hensigt at bebo lejligheden, førend den skulle afstås på ny, ville betingelserne for skattefritagelse ikke være opfyldt.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 E.J.1.5
Spørgsmål
  1. Er fortjeneste ved afståelse af andelsbevis til den udstedende andelsboligforening, A, omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i § 8, stk. 4, i ejendomsavancebeskatningsloven?
  2. Er fortjeneste ved afståelse af tidligere andelslejlighed, som efterfølgende er erhvervet af forespørger fra andelsboligforeningen som ejerlejlighed, omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven?

Svar

Ad 1. Ja, under de angivne forudsætninger, se indstilling og begrundelse.

Ad 2. Nej, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørger ejer et andelsbevis i Andelsboligforeningen A. "Andelsboligforeningen" er ikke omfattet af lov om andelsboliger.

A har ifølge sine vedtægter til formål at eje ejendommen F samt at være medlem i ejerforeningen B. Ejendommens egentlige drift forestås af B.

F er opdelt i et antal ejerlejligheder, dels til beboelse, blandet benyttelse og erhvervs. Ejendommen har et grundareal på mindre end 1400m2.

Til forespørgers andelsbevis er knyttet en boligret til lejlighed nr. f i foreningens ejendom, F.

Forespørger har beboet lejligheden indtil 2005, hvor han flyttede på plejehjem.

I den angivne periode har forespørger ikke haft anden helårsbolig til sin rådighed.

Forespørger ønsker derfor at sælge sit andelsbevis til den udstedende forening og ønsker i forbindelse hermed oplyst, om fortjenesten ved overdragelsen er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i § 8, stk. 4, i ejendomsavancebeskatningsloven.

Der er fremlagt erklæring af 26. september 2005 fra X Kommune, hvoraf fremgår, at der er meddelt dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 2, hvorved fortjenesten ved tilbagesalg af andelen til den udstedende andelsboligforening A er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 16 B, stk. 1. Fortjenesten beskattes i stedet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

I forbindelse med tilbagesalget af andelsbeviset til andelsboligforeningen ønsker forespørger at købe den ejerlejlighed af foreningen, han tidligere har haft brugsret til. Det fremgår af foreningens vedtægter, at en andelshaver til enhver tid er berettiget til at overtage den andelslejlighed, som vedkommende har beboet på de vilkår, der fremgår af foreningens vedtægter. 

Forespørger ønsker dog ikke at bebo den pågældende ejerlejlighed, inden den videresælges.

Forespørger ønsker derfor oplyst, om en eventuel fortjeneste ved afståelsen af ejerlejligheden vil være omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i § 8, stk. 1, i ejendomsavancebeskatningsloven under henvisning til, at han har beboet lejligheden som andelshaver.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lign. værdipapirer, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed, og som afstås den 16. marts 2004 eller senere, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst efter aktieavancebeskatningsloven, når følgende betingelser er opfyldt, jf. § 8, stk. 4, i EBL sammenholdt med SKM2005.372.TSS og LV 2006-1, afsnit E.J.1.5 Aktier, andelsbeviser:

  • Ejendomsretten til det pågældende værdipapir skal være forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, der direkte er ejet af en forening mv. Det er i denne forbindelse uden betydning, hvilken tingsretlig status den pågældende ejendom eller beboelseslejlighed har, blot den pågældende forening mv. ejer flere lejligheder, der lejes ud til beboelse.
  • Ejeren af værdipapiret eller hans husstand skal have beboet den lejlighed, som værdipapiret gav brugsret til, i en del af eller hele den periode, hvori han har ejet værdipapiret.
  • Et eventuelt til lejligheden hørende grundareal skal være mindre end 1.400 m².
  • Det er en forudsætning for skattefritagelsen, at foreningen mv. er subjektiv skattepligtig efter selskabsskatteloven, og at andelsbeviserne i foreningen mv. ved afståelse er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler.

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at foreningen ... direkte ejer et antal lejligheder til beboelse, at forespørger som lejer har beboet den omtalte lejlighed, som andelsbeviset har givet brugsret til, at et til lejligheden hørende grundareal er mindre end 1.400 m2, og at foreningen er subjektiv skattepligtig efter § 1, stk. 1, nr. 6 i selskabsskatteloven.

Endvidere er der fremlagt en erklæring fra X Kommune, hvoraf fremgår, at der er meddelt dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 2, hvorved fortjenesten ved tilbagesalg af andelen til den udstedende andelsboligforening A er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 16 B, stk.1. Fortjenesten beskattes i stedet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Da samtlige betingelser for skattefritagelse af fortjenesten ved afståelse af andelsbeviset til den udstedende forening er opfyldt, indstilles, at spørgsmålet besvares med et ja.     

Ad spørgsmål 2

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 1.

Dette gælder dog efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, ikke for fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder, hvis ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit. Det er dog efter stk. 1, nr. 1, bl.a. en betingelse for skattefrihed, at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2.

Det fremgår således af skattefritagelsesbestemmelsen, at det bl.a. er en forudsætning for skattefritagelse af fortjeneste ved afståelse af ejerlejligheden, at ejeren eller hans husstand har beboet ejerlejligheden som ejere af denne, i en del af eller hele den periode, hvor ejerlejligheden har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Da det er oplyst, at forespørger (eller hans husstand) ikke har til hensigt at bebo ejerlejligheden som ejer, før lejligheden afstås, vil betingelserne for skattefritagelse ikke være opfyldt på afståelsestidspunktet.

Det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingerne. Det bemærkes, at der herved ikke er taget stilling til eventuelle skattemæssige spørgsmål i forbindelse med overdragelsen af ejerlejligheden fra den pågældende forening til forespørger.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år.