Dato for udgivelse
25 Oct 2006 12:03
SKM-nummer
SKM2006.635.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-122747
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Igangværende arbejder, værdiansættelse, genoptagelse
Resumé

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag ved Østre Landsret om adgangen til at ændre princip for værdiansættelsen af igangværende arbejder. Da sagen omhandlede indkomståret 1997 vil der efter genoptagelsesreglerne kunne anmodes om principskifte efter den ændrede praksis med virkning fra indkomståret 1997 og fremefter.

Reference(r)

Statsskatteloven
Skatteforvaltningsloven
Skattekontrolloven
Virksomhedsskatteloven
Bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 § 9, stk. 2
TSS-cirkulære 1995-20

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 E.B.2.6.2.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag ved Østre Landsret om adgangen til at ændre princip for værdiansættelsen af igangværende arbejder.

I den pågældende sag havde sagsøgeren for indkomståret 1997 ansøgt Ligningsrådet om tilladelse til at skifte princip i forbindelse med den skattemæssige værdiansættelse af igangværende arbejder. Sagsøgeren havde tidligere skattemæssigt værdiansat sine igangværende arbejder til de direkte omkostninger med tillæg af acontoavance men ønskede fra og med indkomståret 1997 at værdiansætte de igangværende arbejder til de direkte medgåede omkostninger. 

Ligningsrådet havde truffet afgørelse om, at ansøgningen om principskifte ikke kunne imødekommes.

Skatteministeriet har nu taget bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand om, at sagsøgeren for indkomståret 1997 har været berettiget til at ændre princip for værdiansættelsen af igangværende arbejder.

Baggrunden herfor er, at der under sagens behandling for Østre Landsret er fremkommet nye oplysninger om administrativ praksis vedrørende principskiftesager forud for 1997. På grundlag af disse oplysninger kan det ikke i tilstrækkeligt omfang afvises, at Ligningsrådet i 1998-1999, herunder ved afgørelsen i den pågældende sag har foretaget en skærpelse af praksis, der ikke forud har været offentliggjort. Det kan i den pågældende sag derfor heller ikke afvises, at der er sket en ikke lovlig praksisskærpelse.

Den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder

Den skattemæssige opgørelse og behandling af igangværende arbejder er beskrevet i ligningsvejledningen 2006, afsnit E.B.2.6.2.

Det fremgår heraf, at for bygningshåndværkere, entreprenører m.fl., hvor den enkelte opgave ofte strækker sig over flere år, medregnes fortjeneste henholdsvis tab på tidspunktet for opgavens afslutning.

Vedrørende værdiansættelsen af de igangværende arbejder fremgår, at udgifter, der er direkte forbundet med det enkelte arbejde - direkte produktionsomkostninger - skal aktiveres.

Herudover er den skattepligtige berettiget, men ikke forpligtet til at medregne de indirekte produktionsomkostninger ved opgørelsen af værdien af igangværende arbejder.

Endvidere er den skattepligtige berettiget, men ikke forpligtet til også at aktivere en a contofortjeneste på det arbejde, der er udført i årets løb.

Advokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv skal behandle igangværende arbejder efter de retningslinier, der fremgår af TSS-cirkulære 1995-20, der er beskrevet i ligningsvejledningen. For arkitekter og rådgivende ingeniører gælder Ligningsrådet anvisning for arkitekters og rådgivende ingeniørers indtægtsføring af honorarer m.v., der ligeledes er beskrevet i ligningsvejledningen.

For alle brancher gælder, at det én gang valgte princip skal anvendes uændret år for år.                     

Med hensyn til principskifte følger det af ligningsvejledningen, at efter ansøgning tillades principskifte, når det skønnes rimeligt under hensyn til virksomhedens forhold. Ansøgning om principskifte indsendes via et skattecenter til Skatterådet (tidligere Ligningsrådet), der har kompetencen.

Ændring af praksis vedrørende principskifte

Som anført ovenfor kan det ikke afvises, at Ligningsrådet i 1998-1999 må anses for at have foretaget en skærpelse af praksis vedrørende adgangen til principskifte. Denne skærpelse har ikke forud været offentliggjort, således at der muligvis ikke har været tale om en lovlig praksisskærpelse.

Det har imidlertid ikke ud fra det foreliggende materiale været muligt at beskrive den forud for 1997 gældende praksis vedrørende principskifte. På den baggrund er det besluttet at ændre praksis, således at der fremover anlægges følgende praksis vedrørende adgangen til principskifte:

Der kan som udgangspunkt frit skiftes opgørelsesprincip fra år til år, når dette blot oplyses i regnskabet. Hvis der ved principskiftet sker eller tilsigtes ikke blot en forskydning af skattebetalingen men en eliminering af skatten, kan der ikke foretages principskifte.

Der skal således fremover ikke søges om tilladelse til principskifte hos Skatterådet. Spørgsmål om principskifte vil i stedet skulle behandles af skatteforvaltningen som led i den almindelige ligningsmæssige behandling. Det vil derfor fremover være skatteforvaltningen, der træffer afgørelse vedrørende adgangen til principskifte, og der vil være sædvanlig klageadgang.

Genoptagelse

Der vil ske genoptagelse af de sager, hvor Ligningsrådet har meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til principskifte for 1997 og fremefter med henblik på vurdering af, om afgørelserne må anses som udtryk for den beskrevne praksisskærpelse. Den persongruppe der er meddelt afslag samt andre, der har haft igangværende arbejder, kan anmode om genoptagelse efter nedenstående regler.

Fristregler

I henhold til skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 kan der ske genoptagelse af skatteansættelserne, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 6.

Hvis fristen i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med et indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

Dvs. da det var indkomståret 1997, som var til prøvelse, vil der som nævnt kunne ske genoptagelse fra 1997 og fremefter.

Reaktionsfrist

Efter skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2, skal anmodningen om ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 7, fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26.

Fristen regnes for offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningsloven § 27, stk. 3.

Skattecentrene bedes genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er skattepligtige, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.

Denne meddelelse bortfalder den 1. maj 2007.