Dato for udgivelse
17 Oct 2006 14:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2006 14:18
SKM-nummer
SKM2006.628.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-014992
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktie,afståelse, eventualkrav
Resumé

Et selskabs ændring af vedtægterne om kursfastsættelse af selskabets aktier ved aktionærers udtræden af revisionsvirksomheden, fandtes ikke at kunne bevirke afståelse af aktierne. Eventualkrav der opstår ved gennemførelsen af de omhandlede vedtægtsændringer skulle ikke særskilt beskattes hos den enkelte medarbejder, men ved udbetaling til medarbejderne kunne der blive tale om skattepligt af det erhvervede beløb (accessorisk løn). 

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.G.2.3.1.2.

Et selskab, der havde overtaget aktiviteterne i en anden revisionsvirksomhed stod for at skulle tilpasse selskabets vedtægtsgrundlag og spurgte Skatterådet:

Spørgsmål 1.

Vil de påtænkte vedtægtsændringer og tiltag indebære, at aktionærerne anses for at have afstået aktier

a) for så vidt angår ændring af bestemmelserne i vedtægternes § 4 stk. 3  og 4, og § 10 stk.2,om forbud mod overdragelse til en kurs over indre   værdi ?

b) for så vidt angår ophævelsen af bestemmelsen i vedtægternes § 18 om, at aktionæren ikke har andel i den del af selskabets reserver, der knytter sig til den oparbejdede good-will ?

Spørgsmål 2.

Vil selskabets samtidige påtagelse (tiltag nr. 3) af en til vedtægternes § 18 svarende forpligtelse overfor den enkelte medarbejder medføre, at hver enkelt rettighedshaver (medarbejderne) beskattes af den enkeltes eventualkrav ved gennemførelsen af vedtægtsændringerne og tiltaget?

Spørgsmål 3.

Vil selskabet - hvis selskabet fusionerer eller selskabet eller selskabets aktiviteter overdrages efter gennemførelsen af de påtænkte vedtægtsændringer og tiltaget og selskabets forpligtelse overfor rettighedshaverne ( medarbejderne) herved aktualiseres - opnå fradrag for betalingen til rettighedshaverne (medarbejderne)?

Svar

Ad spørgsmål 1a. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 1b. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 2. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 3. Se Sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Rådgiver har oplyst følgende:

A A/S blev oprindeligt stiftet som et andelsselskab i forbindelse med en omstrukturering af Fs samlede service over for Brugsforeningerne. På daværende tidspunkt hed selskabet "R". Ved omstruktureringen blev revisionsservicen udskilt til et selvstændigt selskab.

I 1974 blev andelsselskabet omdannet til et aktieselskab, V A/S, og i 1984 blev aktierne i selskabet overdraget til V R Fond, der blev stiftet på dette tidspunkt.

Som følge af ændringer i lovgivningen om revisorer - hvor fondseje blev udelukket - blev Fondens aktier med virkning fra 1. januar 1997 overtaget af de på dette tidspunkt ansatte medarbejdere i V A/S. De statsautoriserede revisorer overtog tilsammen 80% af aktierne (direkte ejet og med lige store aktieposter), medens de resterende 20% blev overtaget af de øvrige medarbejdere i selskabet via "Funktionærforeningen for medarbejdere i V (herefter "Funktionærforeningen").

Det nævnte ejerforhold mellem de statsautoriserede revisorer og øvrige medarbejdere via Funktionærforeningen blev opretholdt frem til 2002. Det var - og er fortsat - fastsat i en aktionæroverenskomst, at hvis en statsautoriseret revisor fratræder sin stilling i selskabet, f.eks. p.g.a. pensionering, skal den pågældende sælge sin aktiepost til selskabet.

I forbindelse med aktieoverdragelsen i 1997 fra VR  Fond til de statsautoriserede revisorer og Funktionærforeningen blev selskabets vedtægter ændret således, at enhver aktieoverdragelse krævede bestyrelsens samtykke og aldrig kunne ske til over kurs pari, at selskabets opløsning krævede tilslutning fra aktionærer, der ejer mere end 90% af aktiekapitalen, at der ikke  kunne udbetales udbytte på mere end mindsterenten med tillæg af 4 procentpoint, og at aktionærerne ikke havde andel i selskabets reserver.

Som følge af ovennævnte vedtægtsbestemmelser var (og er) ejermodellen forretningsmæssigt yderst uhensigtsmæssig. Dels motiverer den ikke til en løbende konsolidering af firmaet, dels var (og er) det særdeles vanskeligt at tiltrække nye statsautoriserede revisorer som partnere, da ejerformen ikke er attraktiv.

I 2001 havde selskabet således behov for tilførsel af kapital i form af en kapitalforhøjelse i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. Selskabet henvendte sig derfor den 14. november 2001 til Ligningsrådet og forespurgte om konsekvenserne af påtænkte vedtægtsændringer. Ved den lejlighed udtalte Ligningsrådet, at selskabet som forespurgt kunne ophæve vedtægternes § 17, stk. 2, om begrænsning af muligheden for udbetaling af udbytte, og § 18, der afskærer aktionærerne fra andele i selskabets frie reserver i forbindelse med selskabets opløsning eller likvidation - uden at aktionærerne blev anset for at have afstået aktier."

"Efter modtagelsen af Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 19. marts 2002 indledtes forhandlinger mellem partnerkredsen og Funktionærforeningen. Under disse forhandlinger opnåedes enighed om at ophæve vedtægternes § 17, stk. 2, om udbyttebegrænsning, mens parterne imidlertid ikke umiddelbart kunne blive enige om en fuldstændig ophævelse af § 18, der som nævnt afskærer aktionærerne fra andele i selskabets frie reserver i forbindelse med selskabets opløsning eller likvidation.

På selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2002 gennemførtes den ønskede kapitalforhøjelse samtidig med, at udbyttebegrænsningen i § 17, stk. 2, blev ophævet. Vedtægternes § 4, stk. 3 (nu stk. 4), blev ændret, således at overdragelse af aktier for fremtiden kunne ske til indre værdi. Endelig blev § 18 ændret, således at aktierne - fra ikke at have andel i selskabets reserver - herefter alene ikke har andel i den del af selskabets reserver, der knytter sig til den goodwill, der knytter sig til selskabet, idet erhvervet goodwill dog medregnes til den bogførte værdi. Selskabets goodwill, eksklusiv erhvervet goodwill til bogført værdi, er således "indkapslet" til fordel for rettighedshaverne i henhold til § 18, stk. 2.

§ 4, stk. 4, i de nuværende vedtægter har følgende indhold:

...Overdragelse kan aldrig ske til mere end den kurs, der fremkommer på grundlag af selskabets indre værdi, således som den opgøres i henhold til selskabets bogførte egenkapital for det senest afsluttede regnskabsår uden hensyntagen til den goodwill, der knytter sig til selskabet, idet erhvervet goodwill dog medregnes til bogført værdi, jf. § 18.

§ 10, stk. 2, i de nuværende vedtægter har følgende indhold:

...Beslutning om selskabets opløsning eller om ændringer af §§ 4, stk. 3 og 18, således at aktionærerne kan opnå andel af de merværdier, der hidrører fra oparbejdet goodwill, kan kun vedtages med tilslutning fra aktionærer, der ejer mere end 90% af aktiekapitalen.

§ 18 i de nugældende vedtægter har følgende indhold:

Aktionærerne har ikke andel i den del af selskabets reserver, der knytter sig til den goodwill, der knytter sig til selskabet, idet erhvervet goodwill dog medregnes til den bogførte værdi. I tilfælde af selskabets opløsning ved likvidation kan aktionærerne ikke få andel i disse merværdier. I tilfælde af selskabets opløsning ved fusion kan alene overdrages nettoværdier til det fortsættende selskab svarende til den bogførte egenkapital uden hensyntagen til den goodwill, der knytter sig til selskabet, idet erhvervet goodwill dog medregnes til den bogførte værdi. Sådan eventuelle merværdier skal indgå som bunden kapital, der kun kan udbetales efter bestemmelserne i § 18, stk. 2.

Eventuelle overskydende beløb tilfalder samtlige selskabets medarbejdere, der har været ansat indenfor de sidste 5 år, til fordeling i forhold til den faktisk udbetalte løn i de seneste 5 afsluttede regnskabsår forud for opløsningen."

"I løbet af sommeren 2002 forhandlede V med interessenterne i  L I/S om overtagelse af hovedparten af aktiviteterne i L I/S.

Forhandlingerne mundede ud i, at V pr. 1. oktober 2002 erhvervede en række aktiviteter i den hidtil af

L I/S drevne revisionsvirksomhed. Samtidig indtrådte 7 af de 11 interessenter i L I/S som partnere i RVT i henhold til en mellem selskabet og de enkelte partnere oprettet partnerkontrakt og senere som aktionærer i forbindelse med tegning af aktier i V. Samtidig skiftede V navn til A A/S. Selskabets aktiekapital andrager nu 3,2 mio. kr., hvoraf Funktionærforeningen ejer 15,63%."

"I forbindelse med købet af aktiviteterne i L I/S blev samtlige parter enige om, at den i vedtægternes § 4, stk. 3, indeholdte begrænsning af, til hvilken kurs aktierne kan overdrages, i andre tilfælde end ved udtræden som partner, og den i § 18 indeholdte indkapsling af selskabets oparbejdede goodwill, bør søges ophævet eventuelt således, at de i vedtægternes § 18 indeholdte rettigheder søges opgjort pr. 30. september 2002 og kapitaliseret efter den i vedtægternes § 18, stk. 2, anførte beregningsformel.

Der blev i efteråret 2002 opnået enighed om, at V's indre værdi pr. 30. september 2002 skulle fastsættes af uvildige vurderingsmænd med henblik på at fastlåse den latente forpligtelse i vedtægternes § 18. Herefter foretog først KPMG C. Jespersen og derefter Advizer, ved Søren Nørbjerg, en vurdering af den til V knyttede goodwill pr. 30. september 2002. Efter modtagelsen af de to nævnte rapporter og efterfølgende forhandlinger er parterne enige om, at goodwill-beløbet pr. 30. september 2002 kan fastsættes til (netto) 21,5 mio. kr.

I ansøgningen af 14. november 2001 til Ligningsrådet er kursen på Vs aktier, inklusive værdien af den oparbejdede goodwill, beregnet. Ved den lejlighed blev Vs oparbejdede goodwill fastsat til 0 kr. Denne tidligere goodwill-ansættelse blev foretaget på baggrund af TSS-CIR 2000-9 og TSS-CIR 2000-10 og under hensyntagen til, at Vs goodwill med de eksisterende vedtægtsbestemmelser og andelslignende struktur nødvendigvis måtte være beskeden.

Den nu fastsatte goodwill-værdi er baseret på forventet salgspris for A A/S ved en eventuel fremtidig overdragelse eller fusion, under hensyntagen til de mulige synergier en overdragelse eller fusion kan udløse samt den forudsætning, at køber har frie hænder til at sammensætte den ønskede partner- og organisationsstruktur efter en overtagelse.

De påtænkte dispositioner:

1) A A/S påtænker at ændre vedtægternes § 4, stk. 3 og 4, således, at forbuddet mod overdragelse af aktier i A A/S til en kurs højere end indre værdi udelukkende skal finde anvendelse ved en partners udtræden. De nuværende vedtægters § 4, stk. 3, påtænkes formuleret som følger:

Ingen aktie kan overdrages uden bestyrelsens godkendelse og overdragelse i forbindelse med udtræden som partner kan aldrig ske til mere end den kurs, der fremkommer på grundlag af selskabets indre værdi, således som den opgøres i henhold til selskabets bogførte egenkapital for det senest afsluttede regnskabsår uden hensyntagen til den goodwill, der knytter sig til selskabet, idet erhvervet goodwill dog medregnes i bogført værdi.

2) A  A/S påtænker i sammenhæng hermed at ændre vedtægternes § 10, stk. 2, der påtænkes formuleret som følger:

Beslutning om ændring af § 4, stk. 3, således at en aktionær i forbindelse med udtræden som partner kan opnå andel af de merværdier, der hidrører fra oparbejdet goodwill, kan kun vedtages med tilslutning fra aktionærer, der ejer mere end 90 % af aktiekapitalen.

3) Endelig påtænker A A/S  at ophæve vedtægternes § 18, der afskærer aktionærerne fra andel i den del af selskabets frie reserver, der knytter sig til oparbejdet goodwill.

Ifølge de nugældende vedtægter tilfalder et eventuelt beløb - som ved selskabets opløsning eller fusion betales for den oparbejdede goodwill - samtlige selskabets til den tid værende og tidligere medarbejdere, der har været ansat indenfor de sidste 5 år, til fordeling i forhold til den faktisk udbetalte løn i de seneste 5 afsluttede regnskabsår forud for "selskabets opløsning", jf. vedtægternes § 18, stk. 1 og 2.

Samtidig med sletningen af vedtægternes § 18 påtænker A A/S over for hver enkelt medarbejder i V at påtage sig en eventualforpligtelse, således, at denne, hvis selskabet senere fusionerer eller selskabet eller selskabets aktiviteter "overdrages", fortsat får del i oparbejdet goodwill, hvis betingelserne herfor er opfyldte.

A A/S påtænker således over for de pr. 30. september 2002 ansatte V-medarbejdere at forpligte sig til, hvis selskabet senere fusionerer eller selskabet eller selskabets aktiviteter "overdrages" at udbetale en forholdsmæssig del af et eventuelt beløb, som i den forbindelse fastsættes for den pr. 30. september 2002 oparbejdede goodwill i V.

Ifølge de nugældende vedtægters § 18, stk. 2, opgøres den enkelte medarbejders krav i forhold til den faktisk udbetalte løn i de seneste 5 afsluttede regnskabsår forud for "selskabets opløsning". Denne fordelingsnøgle påtænkes bibeholdt således, at selskabet til hver enkelt ansat (som har været ansat indenfor de seneste 5 år forud for salget eller fusionen) udbetaler en på forhånd fikseret forholdsmæssig del (%-andel) af et eventuelt beløb, der er relateret til den af selskabet oparbejdede goodwill pr. 30. september 2002 (dog i alt maksimeret til 21,5 mio. kr. svarende til den fikserede goodwill pr. 30. september 2002). Det forholdsmæssige beløb udregnes som den pågældende medarbejders samlede løn i de forgangne 5 regnskabsår forud for den 30. september 2002 sat i forhold til selskabets samlede lønudgifter i samme periode. Medarbejderne får således tildelt et eventualkrav, der reduceres forholdsmæssigt i en periode på indtil 5 år efter den enkeltes fratræden, hvor eventualkravet helt bortfalder. Eventuelkravet vil alene komme til udbetaling, hvis det konstateres, at der ved "selskabets opløsning" konstateres værdier, der overstiger selskabets indre værdi."

Baggrund:

"Som anført under baggrundsoplysningerne for A A/S er den foreliggende udformning af selskabets vedtægter, herunder indkapslingen af den af selskabet oparbejdede goodwill, forretningsmæssigt yderst uhensigtsmæssig. Den nuværende udformning motiverer - fortsat - ikke til en løbende konsolidering i selskabet og gør det - fortsat - særdeles vanskeligt at tiltrække nye statsautoriserede revisorer som partnere.

Det førte til, at der i forbindelse hermed i efteråret 2002 mellem parterne blev opnået enighed om, at vedtægternes § 4, stk. 3 og 4, § 10, stk. 2 og § 18, skulle søges ændret som anført, herunder at den af V pr. 30. september 2002 oparbejdede interne goodwill skulle søges fastlagt og fastfrosset pr. 30. september 2002.

Det er parternes opfattelse, at de påtænkte vedtægtsændringer og tiltag vil forbedre mulighederne for en forretningsmæssig drift af selskabet, herunder medvirke til at gøre selskabet attraktivt for unge statsautoriserede revisorer, samt forbedre selskabets muligheder for at deltage i konsolideringen i branchen, hvilket parterne anser for nødvendigt. Samtlige parter tillægger det endvidere væsentlig betydning, at der skabes størst mulig klarhed over den i vedtægterne hidtil "indkapslede værdi" og fordelingen heraf."

Formål:

"Formålet med de påtænkte dispositioner er - så vidt den opnåede enighed muliggør dette - at omdanne A A/S's vedtægter, således at disse i højere grad afspejler gængse vedtægter i branchen og muliggør en forretningsmæssig drift og videreførelse af A A/S's aktiviteter. Endvidere forøges selskabets muligheder for at planlægge og disponere for fremtiden, idet usikkerheden om størrelserne af den i de nugældende vedtægter indkapslede latente forpligtelse opgøres og fastlåses. Endelig får de partnere og medarbejdere, der er tiltrådt efter den 30. september 2002 et større incitament for at medvirke til en konsolidering af selskabet".

"Årsag til anmodning om forhåndsbesked:

Det er væsentligt for de involverede parter at få klarlagt, om de påtænkte vedtægtsændringer og tiltag - der er forretningsmæssigt begrundede - udløser beskatning, ligesom det er væsentligt for selskabet og rettighedshaverne (medarbejderne) ved ophævelsen af bestemmelsen i vedtægternes § 18 om indkapslet goodwill allerede nu at få fastslået, at selskabet opnår fradrag for betaling til rettighedshaverne (medarbejderne), såfremt den af selskabet påtagne eventualforpligtelse senere aktualiseres ved en fusion eller overdragelse af selskabets aktier eller aktiviteter."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1 A:

Af ligningsvejledningen pkt. S.G.2.3.1.2. og praksis fremgår. at vedtægtsændringer i et selskab kan sidestilles med overdragelse af aktierne, hvis aktierne efter vedtægtsændringen har en anden identitet. Det fremgår imidlertid ligeledes af ligningsvejledningen, at det er en betingelse for at statuere afståelsesbeskatning, at der sker "en formueforskydning mellem selskabets aktionærer".

En ændring af bestemmelsen om forbud mod overdragelse af aktier i A A/S til en højere kurs end indre værdi, jf. vedtægternes § 4, stk.3 og 4, og af § 10, stk. 2, har kun betydning for den salgspris, som den enkelte aktionær opnår ved salg af vedkommendes aktier. Desuden opnår samtlige aktionærer den samme mulighed. Vedtægtsændringen udløser ikke en formueforskydning mellem selskabets aktionærer.

Ad spørgsmål 1 B:

Det er - som anført - en betingelse for at statuere afståelsesbeskatning, at der sker en "formueforskydning mellem selskabets aktionærer".

Selskabets aktionærer (pr. 30. september 2002 og pr. dags dato) udgøres af en aktionærkreds af statsautoriserede revisorer, der ejer 84,37% af selskabets aktier, og af Funktionærforeningen, der ejer 15,63%.

Rettighedshaverne i henhold til de nugældende vedtægters § 18, stk. 2, afleder ikke deres ret af, at de er aktionærer i selskabet (hvad de heller ikke alle er), men derimod af, at de er - eller har været - medarbejdere i selskabet. Eventualkravets størrelse er da også relateret til den enkeltes lønudbetaling - ikke til en eventuel aktiebesiddelse, endsige til størrelsen heraf.

Der er således tale om, at en fra selskabets aktionærer forskellig personkreds har et eventualkrav mod selskabet, der principielt går forud for og fragår selskabets aktionærkreds' kapitalinteresse i selskabet i nærmere angivne situationer.

En ophævelse af denne - forlods - ret har virkning for samtlige aktionærer. Aktiens "identitet" ændres, idet aktionærerne fremover får adgang til den (fremtidige) goodwill, selskabet måtte oparbejde, men der sker ikke herved nogen formueforskydning mellem selskabets aktionærer.

Den i vedtægternes § 18 tildelte ret for medarbejderne er således knyttet - ikke til deres (mulige) aktiebesiddelse, men - til medarbejderne som personer(tidligere og nuværende ansatte), hvorfor en ophævelse af bestemmelsen ikke kan udløse en aktieavancebeskatning, jf. forudsætningsvis TfS 1994,832, hvor ophævelse af en aktionærs (den oprindelige stifter) eneret til indløsning af B-aktionærer ikke fandtes at medføre aktieavancebeskatning, da indløsningsretten ikke var knyttet til nogen aktier, men til en person.

Det er A A/Sopfattelse, at vedtægtsændringerne og det ovenfor beskrevne samtidig hermed iværksatte tiltag ikke medfører en forskydning af værdierne i tilfælde af "selskabets opløsning", endsige en formueforskydning mellem selskabets aktionærer. Selv om det måtte antages, at vedtægtsændringerne kan føre til en vis forskydning af værdierne i tilfælde af "selskabets opløsning", er det A A/S's opfattelse, at vedtægtsændringerne, der må ses i sammenhæng med det samtidig gennemførte tiltag i relation til den indkapslede goodwill, efter en konkret bedømmelse ikke kan betragtes som en afståelse af aktier, idet risikoen for en vis forskydning af værdien i tilfælde af selskabets opløsning ved de påtænkte dispositioner - alt andet lige - er langt mindre - om overhovedet eksisterende - end den i Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 19. marts 2002 beskrevne situation, hvor Ligningsrådet kom frem til, at en ophævelse af § 18 ikke skal betragtes som en afståelse af aktier.

Ad spørgsmål 2:

Den i selskabets vedtægter i § 18 indeholdte indkapsling af et eventualkrav på en andel af selskabets reserver, der knytter sig til eventuel oparbejdet goodwill, har på intet tidspunkt udløst nogen form for beskatning hos "rettighedshaverne", hvilket givet skyldes, at "rettighedshaverne" kun har et betinget krav på at modtage en andel af den eventuelle frie reserve, der måtte være tilstede i selskabet på tidspunktet for "selskabets opløsning".

De påtænkte vedtægtsændringer og tiltag ændrer for så vidt intet heri. Den påtænkte "fastfrysning" pr. 30. september 2002 af den del af selskabets reserver, der knytter sig til den af selskabet oparbejdede goodwill, anvendes alene til at beregne den potentielle rettighedshavers %-vise andel af en muligt i fremtiden konstateret værdi relateret til den af selskabet oparbejdede goodwill pr. 30. september 2002. Det er således - fortsat - en betingelse for, at andelen kommer til udbetaling til den enkelte rettighedshaver, at selskabets virksomhed bliver solgt til anden side, at salgssummen overstiger selskabets indre værdi med tillæg af den af selskabet oparbejde goodwill efter den 30. september 2002,og at den pågældende rettighedshaver har været ansat i selskabet indenfor de seneste 5 år forud for salget.

Ad spørgsmål 3:

Den i de nugældende vedtægters § 18 indeholdte indkapsling af en del af selskabets reserver til fordel for de i bestemmelsen angivne "rettighedshavere" (medarbejderne) er efter ordlyden og i praksis en selskabet påhvilende (eventual) forpligtelse til rettighedshavere (medarbejderne), der i de seneste 5 år forud for aktualiseringen af en udbetaling af midler, har været ansat i selskabet.

Udbetalingens størrelse er sat i direkte forhold til den pågældendes lønandel af selskabets samlede lønudgifter i de seneste 5 år forud for aktualiseringen af udbetalingen. Udbetalingen er således ikke alene knyttet til den pågældende rettighedshavers status som medarbejder i selskabet, men (størrelsen af udbetalingen) tillige til aflønningen af den pågældende rettighedshaver.

Udbetalingen og størrelsen heraf er derimod ikke på nogen måde knyttet til den pågældendes - mulige status som aktionær og/eller størrelsen af dennes - direkte eller indirekte - aktiebesiddelse.

En efter gennemførelsen af de påtænkte vedtægtsændringer og tiltag aktualisering af en udbetaling fra selskabet til den enkelte rettighedshaver må således anses for en accessorisk lønudgift, der er fuldt fradragsberettiget for selskabet i det skatteår, hvori udbetalingen finder sted.

I et høringssvar af 2. august 2006, har rådgiver tilkendegivet enkelte rettelser i det væsentlige af redaktionel karakter, der alle er indføjet i teksten.

SKATs indstilling og begrundelse

Ifølge retningslinierne i Ligningsvejledningen 2006, afsnit S.G.2.3.1.2  sidestilles foretagne vedtægtsændringer med  afståelse af aktier. Dette kræver, at aktierne vurderes til at have en anden identitet efter vedtægtsændringen. Det er tilfældet, hvis ændringen af vedtægterne medfører en formueforskydning i kapitalforholdene mellem selskabets aktionærer.

Ad spørgsmål 1 a.

Selskabets aktiekapital er ikke opdelt i flere aktieklasser. Der findes to grupperinger, partnere og medarbejdere (Funktionærforeningen) inden for samme aktieklasse. Ejerforholdet er henholdsvis  84,37 % til partnere m.v. og 15,63 % af aktierne til funktionærforeningen.

Efter de gældende vedtægters § 4 stk 4. er en eventuel overdragelses-kurs limiteret til den kurs, der fremkommer på grundlag af selskabets indre værdi tillagt værdi af erhvervet good-will til bogført værdi.

Denne limitering af kursen ønskes efter vedtægtsændringen alene at skulle gælde for partnere, der udtræder af revisionsvirksomheden, idet overdragelse af aktier skal godkendes af bestyrelsen og skal ske til en begrænset kurs jfr. afsnit : De påtænkte dispositioner. Pkt. 1, side 5).

Ved denne vedtægtsændring sker der en opdeling af aktionærkredsen i partnere og aktionærer der ikke er partnere, idet alene kredsen af partnere er underlagt kursbegrænsningen. Denne bestemmelse får ikke virkning for fordeling af afkast under aktionærforholdets beståen, men får først virkning når en partner udtræder.

Efter Skat, Hovedcentrets opfattelse er denne vedtægtsændring ikke så omfattende, at den bevirker en ændring af aktiernes identitet, hvorved der ikke foreligger afståelse.

Ad spørgsmål 1 b.

De gældende vedtægters § 18 indebærer, at aktionærer er afskåret fra andel i den del af selskabets frie reserver, der vedrører oparbejdet good-will i selskabet, idet denne good-will "tilhører" medarbejderne.

Når vedtægternes § 18 ophæves ophører forbuddet mod at aktionærer kan få del i selskabets good-will. For at tilgodese medarbejderkredsen vil A A/S påtage sig  en "eventualforpligtelse" overfor medarbejderne i V A/S, som beskrevet i afsnit " De påtænkte dispositioner, pkt. 3".

Den foreslåede ophævelse af vedtægternes § 18 angår alle aktionærer, og dispositionerne forrykker ikke forholdet mellem aktionærerne, hvorfor denne vedtægtsændring efter Skat, Hovedcentrets opfattelse ikke kan bevirke at aktierne skal anses for afstået.

Ad spørgsmål 2.

Spørgsmålet om i hvilket omfang der skal ske beskatning hos den enkelte medarbejder af den eventualforpligtelse, der som nævnt ovenfor under sp.1b opstår i forbindelse med iværksættelse af garanti for den i selskabet tidligere oparbejdede good-will. Eventualforpligtelsen opgøres i givet fald for den enkelte medarbejder på grundlag af lønnen i de sidste fem år forud for opløsningssituationen sat i forhold til virksomhedens samlede lønsum. Om eventualkravet resulterer i en udbetaling afhænger af, om der er indtrådt den  retsstiftende kendsgerning  d.v.s om opløsningssituationen er indtrådt, og der konstateres værdier, der overstiger selskabets indre værdi, jfr. ovenfor afsnit de påtænkte dispositioner pkt.3, (side 6).

Der er ikke indtrådt beskatning hos erhververen ved stiftelsen af det blotte krav på at deltage i udbetalingen af selskabets reserver ( den indkapslede good-will). Derimod indtræder der efter Skat, Hovedcentrets opfattelse skattepligt af det erhvervede beløb (accessorisk løn) for den enkelte modtager, hvis betingelsen for udbetaling bliver opfyldt jfr.statsskattelovens § 4.

Ad spørgsmål 3.

Hvis selskabets, ovenfor under den ad spørgsmål 2 nævnte, eventualforpligtelse bliver aktuel og selskabet skal foretage udbetaling til medarbejderne, vil det udbetalende selskab kunne fradrage beløbet i indkomsten (accessorisk løn), jfr statsskattelovens § 6a.

Skat, Hovedcentret, indstillede, at til spørgsmål 1a og 1b svares nej, se sagsfremstilling og begrundelse, og til spørgsmål 2 og 3 svares, se sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skat, Hovedcentrets, indstilling med den anførte begrundelse.