Dato for udgivelse
17 Oct 2006 14:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2006 13:53
SKM-nummer
SKM2006.627.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-008150
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktier,generationsskifte, omstrukturering, pengetankselskab
Resumé

Skatterådet tiltrådte, at den pågældende, efter forinden at have indhentet tilladelse til skattefri spaltning af holdingselskabet, B Holding A/S, gennemfører generationsskifte ved at overdrage aktierne i fire af de seks udspaltede selskaber til hver af sine fire sønner. Overdragelsen sker ved succession. Idet handelsværdien af f.eks selskabets kontanter, værdipapirer eller lignende opgjort som gns. af de sidste tre regnskabsår udgør under 50 % af selskabets samlede aktiver, samt at selskabets finansielle indtægter tilsvarende ikke overstiger 50 % af de samlede indtægter, og de udspaltede selskabers finansielle aktiver overstiger ikke 50 % af de samlede aktiver er overdragelsen omfattet af ABL § 34, der udskyder beskatningen vedr. den omhandlede overdragelse.

Reference(r)
Aktieavancebeskatníngsloven
Henvisning
-

En skatteyder ønskede at udspalte sit holdingselskab i et antal selskaber og derefter lade selskaberne overgå til sine børn ved genrerationsskifte efter aktieavancebeskatningslovens § 34. I den forbindelse spurgte han om , børnenes succession var mulig, når henses til"pengetankreglen" i samme lov.

På vegne af B blev Skatterådet om bindende forhåndsbesked (bindende svar) i medfør af skattestyrelseslovens/skatteforvaltningslovens regler vedrørende følgende spørgsmål:

1. Kan B umiddelbart efter spaltningen af B Holding A/S overdrage samtlige aktier i H1 A/S til sin søn A efter reglerne om succession i aktieavancebeskatningslovens § 11?

2. Kan B umiddelbart efter spaltningen af B Holding A/S overdrage samtlige aktier i H2 A/S til sin søn N efter reglerne om succession i aktieavancebeskatningslovens § 11?

3. Kan B umiddelbart efter spaltningen af B Holding A/S overdrage samtlige aktier i H3 A/S til sin søn L efter  reglerne om succession i aktieavancebeskatningslovens § 11?

4. Kan B umiddelbart efter spaltningen af B Holding A/S overdrage samtlige aktier i H4 A/S til sin søn J efter reglerne om succession i aktieavancebeskatningslovens § 11?

(Aktieavancebeskatningslovens § 11 er afløst af den nuværende lovs § 34).

Svar

Ad spørgsmål 1. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 2. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 3. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 4. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Rådgiver har i det væsentlige anført følgende:

1. Baggrund

B ejer hele aktiekapitalen, nominelt kr. 500.500 aktier, i B Holding A/S. Selskabet er stiftet i 1969. En advokat ejede tidligere nom. kr. 500 aktier i selskabet, men har afhændet disse til B den 19. august 2005.

B Holding A/S ejer følgende:

  1. 100% af aktiekapitalen i  S A/S (entreprenørselskab).
  2. 90% af anpartskapitalen i K ApS (landbrugsvirksomhed). De resterende 10% anparter ejes af en uafhængig tredjemand.
  3. 90% af anpartskapitalen i  R ApS (landbrugsvirksomhed). De resterende 10% anparter ejes af en uafhængig tredjemand.
  4. 50% af entreprenørselskabet E ApS. Selskabet har p.t. ingen aktivitet. De resterende 50% anparter ejes af en uafhængig tredjemand.

Derudover ejer B Holding A/S en række grunde, der anvendes i entreprenørvirksomheden i S A/S og en landbrugsvirksomhed, og selskabet besidder desuden værdipapirer og likvider.

2. Skattefri spaltning

Der er givet tilladelse d. 25. januar 2006 til at gennemføre en skattefri spaltning af B Holding A/S, således at samtlige selskabets aktiver og passiver udspaltes til 6 nye selskaber, der vil blive stiftet i forbindelse med spaltningen.

N og A er begge uddannede ingeniører. De arbejder begge fuld tid i entreprenørselskabet  S A/S. L og J er begge uddannede landmænd, og J ejer og driver en gård, og L ejer og driver tre gårde.

Samtlige aktiver og passiver i B Holding spaltes til 6 nye selskaber: H1, H2, H3, H4, H5 og H6. Efter spaltningen er det hensigten, at B skal overdrage aktierne i visse af de udspaltede selskaber til sine sønner efter reglerne om succession i aktieavancebeskatningslovens § 11(§ 34).

3. Overdragelse med succession

Efter spaltningen et det hensigten, at B vil overdrage fire af de udspaltede selskaber til de 4 sønner efter reglerne om succession i aktieavancebeskatningslovens § 11 (§34). A vil modtage samtlige aktier i H1, N vil modtage samtlige aktier i H2, L vil modtage samtlige aktier i H3 og J vil modtage samtlige aktier i H4. B vil selv beholde aktierne i H5 og H6. Baggrunden for, at B beholder aktierne i K A/S (H5) er, at K ikke rent forretningsmæssigt passer ind i de andre landbrug. For det første er der ikke geografisk tilknytning, og for det andet er der primært tale om bygninger, mens de øvrige landbrug er jordbrug. Baggrunden for, at B beholder aktierne i H6, er for det første, at have midler til pensionisttilværelsen, og for det andet vil B ligeledes tilgodese sin hustrus søn fra et tidligere ægteskab.

Ved beregningerne efter ABL. §34 stk 6 har rådgiver anvendt følgende principper:

Datterselskaber

Både ved indkomsttesten og ved aktivtesten medregnes afkastet og værdien af aktier i datterselskaber, hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25% af aktiekapitalen, ikke. I stedet medregnes en til ejerforholdet svarende del af datterselskabets indtægter og aktiver ved bedømmelsen. Indkomst ved udlejning af fast ejendom mellem selskabet og et datterselskab eller mellem datterselskaber er ikke anset som finansiel indkomst. Fast ejendom, som udlejes mellem selskabet og et datterselskab eller mellem datterselskaber, og som lejer anvender i driften, anses ved bedømmelsen ikke som en udlejningsejendom.

Bortforpagtning af fast ejendom

Indkomst ved bortforpagtning af fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 1 og 7, anses ikke som udlejning af fast ejendom, ligesom de pågældende ejendomme anses som ikke-finansielle aktiver.

Værdi af faste ejendomme

Værdien af faste ejendomme er medregnet til den seneste offentlige vurdering.

Goodwill

Goodwill medregnes som ikke-finansielt aktiv. Rådgiver har foretaget goodwill-beregninger vedrørende S A/S, MA/S og. R ApS i henhold til TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill. For alle selskaber udviser goodwill-beregningerne en goodwill på kr. 0 pr. 31. juli 2004. Der forventes dog et overskud i S A/S i indkomståret 2004/2005, hvorfor beregninger pr. 30. juni 2005 kan udvise en vis goodwill.

Regnskabsmæssige værdier

Ved beregningerne er anvendt de regnskabsmæssige værdier og tal i datterselskaberne S A/S, M A/S og . R ApS pr. 31. juli 2004 med tillæg af forventet indtjening i indkomståret 2005. For de nye selskaber er anvendt åbningsbalancen i forbindelse med spaltningen.

Manglende historik på de nye selskaber

H1, H2, H3 og H4 vil først komme til eksistens i forbindelse med spaltningen. Som følge heraf forefindes der ikke nogen 3-års historik på selskaberne. Det fremgår af bemærkningerne til L 036 2000/01 (Lov 1285 2000) til lovforslagets § 1, stk. 1, at hvis selskabet har eksisteret i mindre end tre år, bedømmes væsentligheden ud fra de år, selskabet har eksisteret. Ved beregningen har rådgiver derfor anvendt de i forbindelse med spaltningen udarbejdede åbningsbalancer for de 4 selskaber. Det bemærkes, at H1, H2 og H4 vil komme til at eje datterselskaber, der har eksisteret i mere end 3 år. Der er dog ikke i ABL § 11 hjemmel til at foretage 3-års beregninger for disse datterselskaber, eftersom beregningerne skal foretages vedrørende de selskaber, der rent faktisk overdrages, nemlig H1, H2, H3 og H4. For god ordens skyld skal det bemærkes, at vi har foretaget de pågældende beregninger for S A/S, M A/S og  R ApS vedrørende indkomstårene 2002, 2003 og 2004. I henhold til vores beregninger foretaget på baggrund af de beskrevne principper er S A/S ikke et finansielt selskab. Det samme gælder R ApS. M A/S er i henhold til vores beregninger et finansielt selskab. Dette selskab vil dog blive ejet med 25% af H1 og med 25% af H2, der ligeledes hver ejer 50% af S A/S. Eftersom M A/S' balance alene udgør ca. kr. 1,3 mio., vil dette dog ikke medføre, at H1 og H2 bliver finansielle selskaber.

A jourføring af anmodning.

Som aftalt den 25. april 2006 fremsendes hermed kopi af årsrapport for indkomståret 2004/2005 for følgende selskaber:

  • B Holding A/S
  • S A/S
  • R ApS
  • K ApS - M ApS

Desuden fremsendes nye beregninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 34. Beregningerne er foretaget efter samme model og efter samme principper som de tidligere beregninger, dog med visse ændringer. Som det fremgår af skemaet, er der for hvert selskab 4 kolonner, hvoraf den sidste er benævnt "Uklar". I denne kolonne har vi anført beløb, hvor det konkret skal vurderes, om de skal kvalificeres som finansielle eller ikke-finansielle aktiver. I beregningerne har vi medtaget dem til "finansielle aktiver".

For så vidt angår tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder mener vi dog på baggrund af ministersvar i bilag 18 af 17. november 2000 til L 36 (lovforslag nr. L 36, fremsat den 4. oktober 2000, hvor reglen blev indført), at disse skal anses som ikke-finansielle aktiver, idet der er tale om tilgodehavender opstået som led i driften. I svaret har ministeren anført følgende:

"Det kan oplyses, at fordringer på debitorer ikke medregnes til den passive pengeanbringelse. Fordringerne på debitorerne anses i denne forbindelse ikke som et værdipapir. Fordringerne er modtaget som led i den sædvanlige drift og indgår derfor også ved opgørelsen som en del af driften og ikke som en del af den passive pengeanbringelse."

Eftersom virksomhedernes tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder er tilgodehavender opstået som led i driften, mener rådgiver, at beløbet skal anses som et ikke-finansielt aktiv. I oversigten har revisor således for disse poster foretaget to beregninger: én, hvor beløbet er anset som et finansielt aktiv, og én, hvor det er anset som et ikke-finansielt aktiv. For så vidt angår B Holding A/S' tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder er posten en kombination af tilgodehavender opstået som led i driften og finansiering. Her har vi derfor ladet posten forblive under "finansielle aktiver".

For så vidt angår B Holding A/S har vi vedrørende "andre værdipapirer" på 49.522.916 kr. anført 7.429.068 kr. i kolonnen "Uklar". Dette skyldes, at der efterfølgende er blevet solgt værdipapirer for 7.429.068 kr. og udloddet udbytte på 7.429.068 kr. Beløbet vil således fragå opgørelsen på selve overdragelsestidspunktet.

For så vidt angår posten "Forudbetalt forsikring" og "Forudbetalt porto" i S A/S har vi tidligere anført disse poster under "finansielle aktiver". Vi finder det dog mest korrekt at anføre posterne under "ikke-finansielle aktiver", da der er tale om et aktiv, der vedrører driften af virksomheden. Opgørelsen er rettet i overensstemmelse hermed.

Ligeledes har rådgiver i en tidligere anført post,"udskudt skatteaktiv" som finansielt aktiv. Idet der er tale om udskudte skatteaktiver vedrørende driftsmidler, har vi ligeledes her fundet det mest korrekt at anføre dem under "ikke-finansielle aktiver".

De steder, hvor opgørelsen er rettet i forhold til den tidligere fremsendte, er derforetaget en markering.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er rådgivers opfattelse, at betingelserne for, at B kan overdrage aktierne i H1, H2, H3 og H4 til sine sønner som beskrevet ovenfor, er opfyldte:

1. B er hovedaktionær i alle selskaber, idet han ejer hele aktiekapitalen heri.

2. B vil overdrage 100% af aktierne i hvert selskab til hver af sønnerne.

3. Aktierne er ikke børsnoterede, og de er hverken omfattet af ABL § 2a eller § 2c.

4. Der er ikke tale om selskaber, hvis virksomhed i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende.

Vi har foretaget beregninger i henhold til ABL § 11, stk. 9 (ABL § 34 stk.6), på de 4 selskaber, H1, H2, H3 og H4. I henhold til denne bestemmelse anses virksomheden i et selskab for i overvejende grad at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende som nævnt i stk. 1, nr. 4, hvis:

1. mindst 50% af selskabets indtægter, hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår, stammer fra sådan aktivitet, (indkomst-testen), eller

2. handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver (aktiv-testen).

SKATs indstilling og begrundelse

Gevinst ved overdragelse af de omhandlede aktier fra B til de fire børn er omfattet af aktieavancebeskatningslovens bestemmelser om beskatning. Da overdragelsen skal ske fra forældre til børn kan forholdet henføres til beskatning efter generationsskiftereglerne i Abl. §  34 (tidl. § 11.).

Dette kræver, at betingelserne i Abl. § 34 er opfyldt, herunder at kravet, der stilles til den overdragne virksomheds driftsmæssige forhold, at det ikke må være et selskab, hvis virksomhed overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende ("pengetankselskab").

For at den omhandlede aktieudlodning er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 34, skal følgende betingelser være opfyldt

Abl § 34 stk.1 nr.1 kravet om, at overdragelsen skal ske til overdragerens nærpårørende er opfyldt ved at overdragelsen skal ske fra far til søn.

Abl.§ 34 stk 1. nr 2 Der er tale om hovedaktionæraktier, da B ved spaltningen ejer aktierne i B Holding A/S.

Abl § 34 stk 1.nr.3  Kravet om at den overdragne andel af aktier skal udgøre mindst 15 % af stemmeværdien, må anses for opfyldt, da hele kapitalen i hvert selskab skal overdrages.

Abl § 34 stk.1 nr. 4. Der må ikke være tale om aktier i et selskab, hvis virksomhed i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el, lign. Jfr Abl § 34 stk 6.

Selskabets virksomhed anses for i overvejene grad, at bestå i nævnte former for virksomhed, hvis mindst 50 % af selskabets indtægter opgjort på grundlag af gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår stammer fra en sådan aktivitet eller den nævnte aktivmasse på et tilsvarende opgørelsesgrundlag udgør mindst 50 %  af handelsværdien af selskabet samlede aktiver.

Selskabets opfyldelse af betingelsen i Abl. § 34 stk. 1 nr. 4 , jfr. stk. 6, vurderes på grundlag af et "indtægtskriterie" og et "aktivkriterie".

Som ovenfor anført af rådgiver, medregnes ved bedømmelsen afkast og værdi af aktier, der stammer fra datterselskaber ikke i holdingselskabernes opgørelsesgrundlag, men i stedet medregnes en til ejerforholdet svarende del af datterselskabernes indtægter og aktiver i holdingselskabets grundlag ved bedømmelsen.

Ifølge det oplyste gennemføres overdragelsen fra far til børn ved succession, efter, at spaltning af B Holding A /S har fundet sted. Ved bedømmelsen af virksomhedens karakter efter  Abl § 34 stk. 6 forekommer det hensigtsmæssigt idet foreliggende tilfælde først at foretage vurderingen på det regnskabsgrundlag, der foreligger hos koncernen før, holdingselskabet udspaltes i selskaberne H1-H6. Det sker med henblik på at klarlægge om koncernen kan karakteriseres som  "finansiel" før spaltning sker.

Derefter undersøges om de udspaltede holdingselskaber er finansielle, på grundlag af en aktivopgørelse ved selskabernes start, ide der ikke foreligger et flerårigt regnskabsmateriale for de nyoprettede selskaber.

1. B Holding A/S med datterselskaber.(Koncernen før spaltning)

Bedømmelsen opdeles i ét indtægtskriterium, og et aktivkriterium,

"Indtægtskriteriet"

2004/05

(DK.KR).

B Holding

 100%

S A/S

100%

K ApS

90%

R ApS

90%

M

50%

Finansiel indtjening

7.197.477

-248.386

189.000

 60.480

- 205

Samlet indtjening

8.333.703

148.902.577

752.396

838.959

-205

2002/03

Finansiel Indtjening

2.795.329

         84.642

  414.372

   340.016

          195

Samlet indtjening

5.159.680

114.857.260

1.019.380

1.168.791

2.793.302

2003/04

Finansiel indtjening

3.007.343

         39.310

   402.364

    308.244

       5.218

Samlet indtjening

4.566.831

122.263.740

1.069.608

1.366.950

4.657.718

Gennemsnit for de tre omhandlede indkomstår.

Virksomhederne i alt

DK.KR.

Finans. indt. i pct af hele indt.

2004/05

Finansiel indtjening

   7.198.366

4,5 %

Samlet indtjening

158.827.430

2002/03

Fiansiel indtjening

    3.634.553

2,9 %

Samlet indtjening

124.998.412

2003/04

Finansiel indtjening

    3.782.479

2,8 %

Samlet indtjening                                              

133.924.846

Gns. for tre år

3,4 %.

Opgørelsen viser, at de finansielle indkomster ikke på noget tidspunkt har oversteget grænsen på de 50 %.

"Aktivkriteriet"

Ud fra de regnskabsoplysninger, der er benyttet ved vurderingen under "indtægtskriteriet", er der foretaget en opgørelse over koncernens aktivbeholdning for regnskabsårene 2002-05 fordelt på de samlede aktiver og de aktiver, der angår passiv pengeanbringelse.

DK.KR

B Holding

S A/S

K ApS

90 %

R ApS

M

50%

2004/05

Finansielle aktiver

72.294.463

         6.496

1.115.833

1.346.859

548.018

Samlede aktiver

94.412.467

48.944.945

14.968.704

12.473.494

550.243

2002/03

Finansielle aktiver

57.944.680

     616.905

     963.146

 1.087.932

   548.018

Samlede aktiver

77.720.507

42.202.871

14.144.360

10.804.919

7.045.464

2003/04

Finansielle aktiver

60.734.270

         9.859

     950.616

  1.123.475

 624.410

Samlede aktiver

88.131.411

39.384.480

14.355.862

11.815.961

 648.438

Virksomhederne i alt.

DK.KR.

Finansielle akt. i pct. Samlede akt.

2004/05

Finansielle aktiver

 75.311.669

43.9 %

Samlede aktiver

171.349.353

2002/03

Finansielle  aktiver

  63.365.302

41,7 %

Samlede aktiver

151.918.120

2003/04

Finansielle aktiver

 63.442.629

41,1 %

Samlede aktiver

154.336.151

Hvilket giver et gns. på 42,2 %, og dermed under grænsen på 50 %.

Skat, Hovedcentret kan i det væsentlige tiltræde rådgivers behandling af de enkelte poster.

2. De nye selskaber (Koncernen efter spaltning).

På grundlag af aktivopgørelsen ved selskaberne H1- H6s start kan en opdeling i finansielle aktiver og andre aktiver foretages således:

D.Kr.

Selskaber

Alle aktiv.

Ikke finansielle

Finansielle

Fin.sielle i %

Af alle aktiv.

H1 - JKH

33.002.844

25.506.064

  7.496.780

23

H2 - NKH

33.002.844

25.506.064

  7.496.780.

23

H3 - LKH

11.704.277

11.359.277

    345.000

  3

H4 - JKH

18.373.494

11.849.070

  6.524.424

36

Overdrages ikke

H5 -  BKH 

16.318.704

12.368.737

  3.949.967

24

H6 -  BKH

62.268.190

  3.700.000

58.568.190

94

Opgørelsen viser, at ingen af de overdragne selskaber er  " pengetankselskaber", og da koncernens virksomhed som ovenfor undersøgt heller ikke er af finansiel karakter foreligger der ikke overførsel af en finansiel virksomhed

Abl. §34 stk.1 nr. 5 aktierne er ikke omfattet af lovens § 19.

Efter Skat, Hovedcentrets opfattelse opfylder overdragelsen betingelserne efter

Abl § 34.stk 6, og det indstilles, at der spørgsmål 1-4 svares Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skat, Hovedcentrets indstilling med bemærkning om, at Skatterådet finder det uden betydning, om koncernen kunne anses som en "finansiel" virksomhed før spaltningen.