Dato for udgivelse
30 okt 2006 09:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 okt 2006 10:26
SKM-nummer
SKM2006.641.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 24/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Bindende aftale, good-will, revisionsvirksomhed, hensigtserklæring, pressemeddelelse
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt appellanten var berettiget til at afskrive på goodwill i indkomståret 2000. Afgørende for spørgsmålet var, om der var indgået endelig og bindende aftale om appellantens køb af en revisionsvirksomhed i dette indkomstår eller først i 2001, da overdragelsesaftale blev underskrevet.

Højesteret fandt under henvisning til to hensigtserklæringer samt en af samtlige partnere hos appellanten underskrevet pressemeddelelse om overdragelse af revisionsvirksomheden, at endelig og bindende aftale blev indgået inden udgangen af 2000.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 40, stk. 1
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 E.C.5.3.1

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 E.I.1.2

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-4 E.I.4.1.1.1

Parter

H1 A/S
(advokat Sv. E. Albrechtsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Walsøe, Asbjørn Jensen, Jytte Scharling, Niels Grubbe og Poul Dahl Jensen

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 6. afdeling den 17. december 2004.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

I pressemeddelelsen af I . november 2000 hedder det bl.a.:

"H2 A/S overdrages til H1 A/S

RV og LP, indehaverne i H2 A/S, har som led i virksomhedens generationsskifte overdraget virksomheden til H1 A/S, pr. 1/1 2001."

Forklaringer

Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af LP og supplerende forklaring af RV.

LP har forklaret bl.a., at han har virket i 32 år som revisor, og at han sammen med RV var indehaver af H2 A/S. De to indehavere ejede hver 50 % af aktiekapitalen. I mødet den 13. oktober 2000 deltog JE, VH, RV og han selv. Der blev på mødet sat beløb på, og også hans fortsatte ansættelse kom på plads. Han fik senere at vide, at der den 25. oktober havde været afholdt et nyt møde, hvor der igen blev udarbejdet en hensigtserklæring. Han deltog ikke selv i dette møde, men RV fortalte ham, at han nu kunne betragte handlen som endelig. Denne samtale med RV må have fundet sted den 27. oktober 2000, da der denne dag blev afholdt et møde med personalet, hvor fusionen blev bekendtgjort. Han var af den bestemte opfattelse, at handlen i det hele var på plads inden udgangen af oktober måned 2000. Også den 13. oktober var han for så vidt overbevist om, at handlen var på plads, dog med den modifikation, at RVs kompagniskab endnu ikke var færdigforhandlet.

Højesterets begrundelse og resultat

Dokumentet af 13. oktober 2000 indeholder efter sin ordlyd en aftale mellem H2 A/S og H1 A/S om, at H2 A/S med virkning fra den 1. januar 2001 overdrager revisionsfirmaet til H1 for en pris på 3 mio. kr. I aftalen anføres, hvad overdragelsen omfatter, hvorledes købesummen berigtiges samt hovedvilkårene i øvrigt for handlen, herunder at RV optages som partner på lige vilkår med de øvrige partnere i H1. Det fremgår af dokumentet, at det er underskrevet under forudsætning af, at der senest den 31. oktober 2000 opnås tilfredsstillende vilkår for RVs optagelse som partner. Højesteret finder, at der herved - uanset at dokumentet betegnes som en hensigtserklæring - blev indgået en overdragelsesaftale alene betinget af enighed om vilkårene for RVs optagelse som partner.

Ved dokumentet af 25. oktober 2000 blev der indgået nærmere aftale om vilkårene for RVs optagelse som partner i H1. Herved blev den nævnte betingelse opfyldt.

Dokumenterne af 13. og 25. oktober 2000 var for H1 underskrevet af to partnere, der var bemyndigede til at forhandle på selskabets vegne. Alle ni partnere underskrev pressemeddelelsen af 1. november 2000, hvori det er anført, at indehaverne af H2 har overdraget virksomheden til H1, og de må anses for at have tiltrådt aftalerne i hvert fald på dette tidspunkt.

På denne baggrund finder Højesteret det godtgjort, at en endelig og bindende aftale om overdragelse af revisionsvirksomheden blev indgået inden udgangen af 2000. Underskrivelsen af overdragelsesaftalen af 2. januar 2001, der i det væsentlige indeholder en sammenfatning og udfyldning af det, der allerede var aftalt, kan ikke føre til, at endelig aftale om overdragelsen først anses for indgået på dette senere tidspunkt.

Højesteret tager herefter H1s påstand til følge som nedenfor bestemt.

Ved afgørelsen om sagsomkostninger er der taget hensyn til den retsafgift, som H1 har betalt for landsret og Højesteret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at der i indkomståret 2000 blev indgået en endelig og bindende aftale om H1 A/S' overtagelse af H2 A/S' virksomhed, og at H1 A/S med virkning for indkomståret 2000 er berettiget til at afskrive 392.800 kr. på overtaget goodwill.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 50.000 kr. til H1 A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.