Dato for udgivelse
18 okt 2006 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 okt 2006 13:56
SKM-nummer
SKM2006.629.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 131/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omgørelse, betingelser, utilsigtet, skattemæssig, virkning, succession, etableringskontomidler, landbrugsejendom
Resumé

En landbrugsejendom blev overdraget fra far til søn med fuld skattemæssig succession. Samtidig anvendte sønnen sine etableringskontomidler til finansiering af købesummen. Etableringskontomidler kunne imidlertid ikke anvendes på aktiver, der succederes skattemæssigt i. Parterne anmodede derfor om omgørelse af valget af fuld succession, således at dette skulle ske med delvis succession for dermed at undgå efterbeskatning af etableringskontomidlerne.

Højesteret fandt, at dagældende skattestyrelseslovs § 37C efter sin ordlyd må forstås således, at der ikke er hjemmel til at betinge omgørelse af andet og mere end, at den privatretlige disposition blev foretaget, uden at de skattemæssige virkninger, som indtræder, var forudset på dispositionstidspunktet. Herefter tiltrådte Højesteret, at parterne havde ret til at omgøre den indgåede aftale.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 37C, stk. 1, nr. 2 (dagældende)

 

Henvisning

Processuelle regler 2006-4 O.1

Parter

A og B
(advokat Bjarne Aarup)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Poul Sørensen, Børge Dahl, Jon Stokholm og Henrik Waaben.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 10. afdeling den 14. februar 2005.

Påstande

Appellanterne, A og B, har for Højesteret gentaget deres principale påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

§ 3 i det betingede skøde af 7. januar 1998 er sålydende:

"...

§ 3

Købesummen er aftalt til kr. 2.540.358,00, skriver tomillionerfemhundredefiretitusindetrehundredefemtiotte kroner 00/100, der berigtiges således:

1

Køberen overtager ejerskiftelån i Nykredit, obligationslån, 6 % - lånet er under hjemtagelse og overtages med



kr.



2.152.000,00

2

Kontant betales ved underskrivelse af nærværende skøde


kr.


210.902,00

3

Køber overtager latent skattebyrde i forbindelse med succession med


kr.


  177.456,00

Købesummen i alt

kr.

2.540.358,00

..."

As anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto er dateret samme dato som det betingede skøde.

Højesterets begrundelse og resultat

Højesteret tiltræder, at der foreligger en privatretlig disposition i form af en aftale om overdragelse af en landbrugsejendom, hvor der var aftalt fuld succession, og hvor parterne i fællesskab havde forudsat, at køber kunne anvende etableringsfondsmidler uden beskatning til betaling af den kontante del af købesummen. Højesteret tiltræder endvidere, at sagens afgørelse herefter beror på, om betingelserne for omgørelse i den dagældende skattestyrelseslovs § 37 C, stk. 1, nr. 2, er opfyldt.

Højesteret finder, at bestemmelsen efter sin ordlyd må forstås således, at der ikke i nr. 2 er hjemmel til at betinge omgørelse af andet og mere end, at den privatretlige disposition blev foretaget, uden at de skattemæssige virkninger, som indtræder, var forudset på dispositionstidspunktet. Omgørelse kan således ikke nægtes med henvisning til, at den skattemæssige virkning burde være forudset, eller at selvangivelse blev indleveret med kendskab til den skattemæssige konsekvens. På denne baggrund lægger Højesteret efter bevisførelsen til grund, at der i sagen utvivlsomt foreligger utilsigtede skattemæssige virkninger. Væsentligheden er ikke bestridt.

Herefter tager Højesteret appellanternes påstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at A og B har ret til at omgøre den mellem dem i 1998 indgåede aftale om overdragelse, hvorefter B overdrager ejendommen matr.nr. ..., beliggende ..., til A, således at overdragelsen i stedet for at ske med succession skal ske således, at ejendommen overdrages med succession bortset fra maskinhus, gastæt silo og gylletank, der overdrages uden succession.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 50.000 kr, til A og B. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.