Dato for udgivelse
09 okt 2006 10:52
SKM-nummer
SKM2006.608.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-117687
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Pensionsbeskatning, skilsmisse, separation, ægtepagt
Resumé
Den 1. januar 2007 træder lov nr. 483 af 7.6.2006 om ændring af lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om skifte af fællesbo m.v. med flere love i kraft, hvilket får betydning for delingen af pensionsordninger i tilfælde af bl.a. separation og skilsmisse. I den anledning skal SKAT henlede opmærksomheden på betydningen af fastsættelsen af tidspunktet for en deling af pensionsordninger i en ægtepagt i forhold til pensionsbeskatningslovens § 30.
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 30
Lov nr. 483 af 7. juni 2006 om ændring af lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om skifte af fællesbo m.v.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 A.C.1.8.1.

I fortsættelse af Familiestyrelsens pressemeddelelse af 25. august 2006 vedrørende ny lovgivning om pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse (Lov nr. 483 af 7. juni 2006, om ændring af lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om skifte af fællesbo m.v. med flere love), som træder i kraft den 1. januar 2007, har videns- og kompetencecentret for pensionsbeskatning i SKAT følgende kommentarer:

Det fremgår af Familiestyrelsens hjemmeside og pressemeddelelse, at alle ægtefæller fra den 1. januar 2007 som udgangspunkt vil tage deres egne pensionsordninger med sig ud af ægteskabet i tilfælde af skilsmisse i henhold til ovennævnte lov. Derfor skal ægtefæller, der ønsker at dele hinandens pensionsopsparinger sikre sig - f.eks. ved indgåelse af en ægtepagt.

I forbindelse med oprettelse af en sådan ægtepagt, er det vigtigt at være opmærksom på, at deling af pensionsordninger ved oprettelse af en ægtepagt kan blive omfattet af PBL § 30 stk. 1.

I henhold til PBL § 30 stk. 1 skal der, såfremt en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed eller en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed overdrages eller ved anden overførsel til eje, samt andre dispositioner, således at ordningen ikke længere opfylder betingelserne i PBL kapitel 1, betales en afgift på 60 %.

Opmærksomheden skal henledes på, at såfremt ægtepagten formuleres således, at dele af de af ægtepagten omfattede pensionsordninger reelt kan anses for at blive overdraget til den anden ægtefælle end den oprindelige ejer ved oprettelsen af ægtepagten, vil overdragelsen være omfattet af PBL § 30, hvorfor der vil skulle betales en afgift på 60 %.

Derimod vil oprettelse af en ægtepagt, som foreskriver en deling af en pensionsordning i tilfælde af separation eller skilsmisse ikke udløse en afgiftspålæggelse i henhold til PBL § 30 stk. 1, idet en sådan overdragelse reguleres af PBL § 30 stk. 2. Efter § 30 stk. 2 finder reglerne i stk. 1 ikke anvendelse på udlodning til ægtefælle ved skifte af fællesbo eller ved bosondring. Skilsmisse/separation falder ind under denne regel.

Såfremt der skulle være yderligere spørgsmål til det her omtalte emne kan henvendelse ske til videns- og kompetencecentret for pensionsbeskatning ved Skattecenter Maribo, 72 22 18 18.