Dato for udgivelse
02 Oct 2006 16:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2006 15:21
SKM-nummer
SKM2006.601.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-111917
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omlægning, indkomstår, administrationsselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at administrationsselskabet kan omlægge sit indkomstår 2006 fra perioden 1. juni 2005 - 31. maj 2006 til perioden 1. maj 2005 - 31. december 2006 (omlæggelsesåret). Herefter følger administrationsselskabets indkomstår kalenderåret.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31 b, stk. 1.
Henvisning
Ligningsvejledning 2006-3 S.D.4.3.2

Sagsfremstilling

Selskabet A ApS ejes af X.

Selskabet ejer 51 % af anparterne i B ApS. A ApS er således 51 % administrationsselskab for B ApS. De resterende 49 % af anparterne i B ApS ejes af C ApS. C ApS ejes af X.

Selskaberne B ApS og C ApS har begge regnskabsafslutning 31. december.

A ApS har i øjeblikket indkomstår fra 1. juni til 31. maj. Selskabet har ansøgt om tilladelse til at ændre indkomståret til 1. januar til 31. december, således at omlæggelsesåret skattemæssigt vil være 1. juni 2005 til 31. december 2006 (19 måneder). Selskabsretligt vil der blive årsrapport for perioderne 1. juni 2005 til 31. december 2005 samt 1. januar 2006 til 31. december 2006.

Omlægningen påtænkes gennemført på generalforsamling den 20. maj 2006.

Reglerne om sambeskatning blev ændret i 2005. Det medfører, at selskaberne i koncernen skal sambeskattes, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1. Det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, skal udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4.

De nye regler om sambeskatning har virkning fra og med indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere, jf. § 15, stk. 3, i Lov nr. 426 af 6. juni 2005.

For A ApS har de nye sambeskatningsregler virkning fra og med det indkomstår, der begynder den 1. juni 2005. For B ApS betyder det, at de nye sambeskatningsregler har virkning fra og med det indkomstår, der begynder 1. januar 2005.

Fra 1. juni 2005 bliver A ApS administrationsselskab for koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, da det fra og med denne dato er det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4.

Det følger af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, at alle selskaber i en sambeskatning omfattet af selskabsskattelovens § 31 skal have samme indkomstår som administrationsselskabet, jf. § 31, stk. 5.

Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår.

Det medfører, at B ApS ved indtræden i sambeskatningen med A ApS skal omlægge sit indkomstår, så det udløber samtidig med A ApS´ indkomstår.

Ansøgeren har anmodet om Skatterådets tilladelse til i stedet at omlægge administrationsselskabets, A ApS, indkomstår.

Ansøgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Selskaberne B ApS og C ApS har begge regnskabsafslutning 31. december. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil koncernen således have samme regnskabsperiode.

Omlægning af indkomståret har til formål at opfylde kravene til sambeskatning. Desuden er regnskabsafslutning pr. 31. december 2005 erhvervsmæssigt at foretrække, fordi både koncernens selskaber, revisor og skattemyndighederne er interesserede i, at alle regnskaber efterhånden udløber i forbindelse med udløb af kvartal. Endvidere er dette mest hensigtsmæssigt i forhold til specielt samarbejdspartnere i datterselskabet B ApS.

Ifølge ansøger er der ingen skattemæssige fordele for koncernen ved omlægning, da alle koncernens parter hver især har positiv skattepligtig indkomst.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af selskabsskattelovens § 31B, stk. 1, at Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelsen sker på anden måde end foreskrevet i selskabsskattelovens § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler herfor og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele herved.

Selskabernes indtræden i sambeskatning efter de nye regler betragtes også som "etablering af koncernforbindelse".

Det er oplyst, at B ApS og C ApS begge har regnskabsafslutning 31. december. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil koncernen således have samme regnskabsperiode. Både koncernens selskaber og revisor er interesserede i, at alle regnskaber efterhånden udløber i forbindelse med udløb af kvartal.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at der er administrative hensyn, der taler for, at dispensation til omlægning af administrationsselskabets indkomstår bør gives efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1. Der ses desuden ikke at opnås særlige skattemæssige fordele herved.

SKAT indstiller derfor, at der gives tilladelse til omlægning af administrationsselskabets indkomstår efter selskabsskattelovens § 31 B, stk. 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Kommentar:

Afgørelsen forholder sig alene til ansøgerens anmodning om omlægning af As indkomstår. Konsekvenserne heraf for B omtales ikke, idet dette principielt er et ligningsmæssigt anliggende.

SKAT kan dog herom vejledende oplyse følgende:

A får af Skatterådet tilladelse til at omlægge indkomståret 2006 til perioden 1. juni 2005 - 31. december 2006.

Sambeskatningen får anvendelse for indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere.  Bs første indkomstår efter 15. december 2004 er indkomståret 2005, som starter 1. januar 2005. Men As første indkomstår efter 15. december 2004 er indkomståret 2006, som starter den 1. juni 2005. Sambeskatningen indtræder derfor først fra den 1. juni 2005. På dette tidspunkt har A påbegyndt indkomståret 2006, mens B er midt i indkomståret 2005. Da sambeskatning forudsætter, at de omfattede selskaber har samme indkomstår, er det også nødvendigt at ændre Bs indkomstår 2005. Hjemlen hertil fremgår af selskabsskattelovens § 10, stk. 5, 3. pkt., som bestemmer, at såfremt administrationsselskabet ved etablering af koncernforbindelse har påbegyndt et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af datterselskabet, anses datterselskabets indkomstår for udløbet ved etablering af koncernforbindelsen. Selskabernes indtræden i sambeskatning efter de nye regler betragtes også som "etablering af koncernforbindelse". Da A ved etablering af koncernforbindelsen den 1. juni 2005 har påbegyndt et indkomstår (2006), der endnu ikke er påbegyndt af B, anses Bs indkomstår (2005) for udløbet ved etableringen af koncernforbindelsen den 1. juni 2005. Det vil sige, at Bs indkomstår 2005 kommer til at omfatte perioden 1. januar 2005 - 31. maj 2005. Bs indkomstår 2006 kommer til at omfatte perioden 1. juni 2005 - 31. december 2006, svarende til As indkomstår 2006. Fra og med 2007 følger indkomståret kalenderåret for både A og B.