Dato for udgivelse
02 okt 2006 15:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 sep 2006 14:30
SKM-nummer
SKM2006.600.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-067341
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Begrænset fradragsret, billeasing, personkøretøjer, fradrag, moms, særligt fradragsgrundlag, periodisering
Resumé
Skatterådet fandt, at ved anvendelsen af de særlige regler om momsfradrag for moms på leje (leasing) af personbiler, er det beløb, som i en given afgiftsperiode kan henføres til virksomhedens købsmoms, det beregnede momsbeløb efter de særlige regler. Er momsen af lejen lavere end det beregnede momsbeløb for afgiftsperioden, er det alene momsbeløbet af lejen (leasingydelsen), som kan medregnes til virksomhedens købsmoms. Hvis momsen af lejen (leasingydelserne) i den indeværende og tidligere afgiftsperioder tilsammen set under et ikke er lavere end det beregnede momsbeløb for perioderne, kan det beregnede momsbeløb for afgiftsperioden dog alligevel fuldt ud medregnes til virksomhedens købsmoms. Det er forudsat, at virksomheden har fuld fradragsret. Så længe, at disse betingelser er opfyldt, kan momsen af eksordinære leasingydelser derfor fradrages løbende i efterfølgende afgiftsperioder.
Reference(r)

Momsloven § 42, stk. 4 og 5

 

Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 J.3.4
Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 Q.2.2.1.1
Henvisning
Momsvejledning 2006-3 Q.2.2.1.2
Spørgsmål

Hvis der i forbindelse med indgåelse af en leasingkontrakt på en personbil, indbetales en ekstraordinær leasingydelse, vil en del af den erlagte moms på denne engangsydelse, kunne refunderes, såfremt det beregnede månedlige momsfradrag for de kommende ydelser, overstiger den faktisk betalte moms på disse ydelser?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørger er interessent i et registreret revisionsinteressentskab, som har indgået en leasingkontrakt på en personbil, som han selv kører i.

Leasingaftalen er indgået for en periode på 36 måneder, og størstedelen (ca. 75 %) af kørslen vedrører momspligtige formål.

Leasingaftalen er indgået i december 2005 og løber de næste 36 måneder frem. Der er indbetalt en ekstraordinær leasingydelse og en delleasingydelse for december 2005, herefter betales en månedlig leasingydelse på 4.290 kr. med tillæg af moms.

Der er indbetalt en ekstraordinær leasingydelse på 120.076 kr. med tillæg af moms 30.019 kr., i alt 150.095 kr.

Den månedlige leasingydelse udgør 4.290 kr., med tillæg af moms 1.072,50, i alt incl. moms 5.362,50 kr.

Momsfradragsbeløbet som udlejer oplyser på de månedlige fakturaer udgør 1.702,09 kr.

Der vil således kunne opnås fuldt momsfradrag ved leasing af denne bil med en leasingydelse op til (1.702,09 kr./0,25) 6.808,36 kr.

Leasingaftalen kunne indgås med en mindre ekstraordinær leasingydelse, hvilket ville have betydet, at der månedligt ville kunne afløftes en større momsandel.

Forespørger mener således, at den ekstraordinære leasingydelse skal fordeles på de 36 måneder, som leasingkontrakten løber over, når det skal vurderes hvor meget det kan afløftes i moms.

Forespørger har som tidligere nævnt betalt 30.019 kr. i moms af den ekstraordinære ydelse. Momsfradraget som udlejer har opgjort på grundlag af fradragsgrundlaget er (1.702,09 kr. - 1.072,50 kr.) 629,59 kr. større end den faktiske betalte månedlige moms.

På 36 måneder vil dette betyde et yderligere fradrag på (36 * 629,59 kr.) 22.665,24 kr. Da dette beløb er mindre end det faktisk betalte momsbeløb på 30.019 kr., må dette betyde at der hver måned i de 36 måneder må afløftes 1.702,09 kr. i moms.

Såfremt momsen af den ekstraordinære ydelse havde været mindre end det opgjorte beløb på 22.665,24 kr., ville det månedlige fradrag kun have været den faktiske betalte moms af den ekstraordinære leasingydelse delt med 36, med tillæg af det faktisk betalte månedlige momsbeløb.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Forespørger mener, at dette må kunne lade sig gøre, da det momsmæssigt ellers vil være en ulempe at betale en ekstraordinær ydelse. Betales der ikke en ekstraordinær ydelse, eller betales der en mindre ekstraordinær ydelse, vil den efterfølgende månedlige ydelse stige. Er det momsfradrag der beregnes af momsgrundlaget større end det momsfradrag der opnås, vil en reduktion af den ekstraordinære ydelse, med deraf følgende større månedlige ydelser, betyde at der opnås et større momsfradrag.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, at virksomheder ikke kan fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer, jf. dog stk. 4, 6 og 7.

Af § 42, stk. 4, fremgår, at virksomheder, der lejer personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, kan fradrage afgiften af lejen, dog højest med 25 pct. af fradragsgrundlaget efter stk. 5. Det er en betingelse, at mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det lejede køretøj anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Efter stk. 5 er grundlaget for fradrag efter stk. 4 inden for de første 3 år fra køretøjets første indregistrering 2 pct. pr. måned af den for køretøjet betalte registreringsafgift her i landet og 1 pct. pr. måned i det følgende år. Hvis et køretøj har været i brug inden registreringen, eller hvis første registreringstidspunkt ikke kan fastslås, regnes perioden nævnt i 1. pkt. fra køretøjets fremstillingstidspunkt. Såfremt registreringsafgiftsbeløbet er ukendt, anvendes i stedet 55 pct. af udlejerens anskaffelsespris inkl. Afgifter for køretøjet. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om udlejers pligt til at give oplysninger til brug for beregningen af fradraget.

Af § 40, stk. 4, i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftsloven (momsloven)) fremgår, at når en registreret virksomhed udlejer eller leaser personmotorkøretøjer ud til registrerede virksomheder for en periode på mere end 6 måneder, skal den til lejeren afgive de oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af det månedlige fradragsbeløb efter lovens § 42, stk. 4 og 5, for eksempel ved angivelse af fradragsbeløbet på fakturaen.

Det fremgår af Momsvejledningens afsnit J.3.4, at udgangspunktet for momsfradraget i § 42, stk. 4 og 5 er det beregnede momsbeløb, der udgør 25 pct. af det særlige fradragsgrundlag. Er momsen af lejen lavere end det beregnede momsbeløb, vil der være fuldt fradrag for momsen af lejen. Er momsen af lejen højere end det beregnede momsbeløb, er der kun fradrag for den del af momsen, der svarer til det beregnede momsbeløb. Det har ingen betydning, om leasingydelsen også omfatter reparation og brændstof mv.

Det fremgår ligeledes af vejledningen, at virksomhederne fuldt ud kan medregne fradraget til købsmomsen, hvis virksomheden i øvrigt har fuld fradragsret for indkøb til virksomheden eller den sektor af virksomheden, hvori det lejede køretøj anvendes. Har virksomheden derimod delvis fradragsret, vil det nævnte fradrag også kun delvist kunne medregnes til købsmomsen.

Beskrivelsen i momsvejledningen bygger på bestemmelsernes forarbejder. Af forarbejderne (lovforslag nr. 75 i folketingsåret 1997/98, 2. samling) fremgår (indledning til de almindelige bemærkninger), at

"Ved lovforslaget reduceres erhvervslivets momsbelastning ved leasing af personbiler fra biludlejere her i landet.

I forbindelse med vurderingerne af konsekvenserne af EF - Domstolens dom i sag C - 190/95 ARO Lease BV, der vedrører leasing af biler fra et hollandsk leasingselskab til belgiske virksomheder, er der blevet sat fokus på, at de nuværende momsregler diskriminerer mod danske leasingvirksomheders leasing til danske virksomheder. Dommen indebærer, at danske virksomheder kan vælge at lease biler i et andet EU-land efter dette lands momsregler. Da denne diskrimination efter dommen kan have større negative virkninger for dansk økonomi, foreslår regeringen, at momsreglerne ændres, således at der ikke længere diskrimineres mellem, om en erhvervsvirksomhed selv køber en personbil til erhvervsformål eller leaser en sådan bil.

Efter de danske momsregler kan erhvervsvirksomheder ikke afløfte dansk moms på anskaffelse og drift af motorkøretøjer. Leasingvirksomheder afløfter dog momsen på indkøb, men til gengæld er der moms på leasingydelsen. Erhvervsvirksomhederne kan ikke afløfte momsen på leasingydelsen fra en dansk virksomhed.

Da registreringsafgiften ikke indgår i momsgrundlaget, men et vederlag for forrentning og afdrag herpå indgår i leasingydelsen, er det billigere momsmæssigt for en erhvervsvirksomhed selv at købe en personbil end at lease den. Det er en urimelig konkurrenceforvridning.

Regeringen forslår derfor, at momsregistrerede virksomheder vil kunne afløfte en del af momsen på leasingydelsen, der beregningsmæssigt kan henføres til forrentning og afdrag af registreringsafgiften.

I de første 3 år efter registreringen vil der kunne afløftes moms af den del af leasingydelsen, der svarer til 2 pct. af registreringsafgiften pr. måned. Herefter vil der kunne afløftes svarende til 1 pct.

Af en bil til ca. 180.000 kr udgør registreringsafgiften ca. 100.000 kr. Forslaget giver således mulighed for, at der for en sådan bil vil kunne ske momsafløftning ved leasing på 6.000 kr årligt hver af de første 3 år og 3.000 kr årligt herefter.

De 2 pct. henholdsvis 1 pct. er fastsat ud fra oplysninger fra branchen om, at der ved salg af en 3 år gammel leasingbil til en brugtvognshandler typisk må afskrives med 40- 50 pct., og under forudsætning af en rente på omkring 6 pct.

For en leasingbil af alder under 3 år, hvor ydelsen alene dækker forrentning og afdrag af udlejers anskaffelsespris (finansiel leasing) , vil regeringens forslag medføre, at erhvervsvirksomheder vil kunne afløfte omkring 60 pct. af momsen på leasingydelsen. Hvis leasingydelsen endvidere omfatter reparation og brændstof mv. (total leasing) vil den andel af ydelsen, hvoraf momsen kan afløftes være mindre.

Ønsket om at fjerne den momsmæssige forskelsbehandling kan i sig selv begrunde regeringens forslag.

Forslaget vil endvidere give et væsentlig bidrag til reduktion af de incitamenter til leasing via et udenlandsk selskab, der blev skabt ved EF-Domstolens dom. For finansiel leasing til erhverv reduceres momsincitamentet til leasing hos et udenlandsk selskab med ca. 60 pct. ved forslaget.

Efter dommen er der nu mulighed for at lease en bil i udlandet, f.eks. Tyskland. Den tyske moms er mindre end den danske og yderligere gælder, at man efter de tyske momsregler vil kunne få afløftning for hele momsen.

Mens der isoleret set kan være momsmæssige fordele ved leasing i udlandet, er der sandsynligvis andre forhold, der vil gøre det dyrere for danske virksomheder at lease via udlandet herunder større administrative omkostninger. Med stor usikkerhed kan det skønnes, at forslaget i det mindste på kortere sigt vil medføre en så tilstrækkelig reduktion i momsincitamentet til leasing i udlandet, at der ikke i væsentlig udstrækning vil ske et større skift i markedsforholdene.

..."

Af bemærkningerne til forslagets enkelte bestemmelser fremgår (Til § 1, Til nr. 2), at

"Det foreslås, at der indføres en begrænset momsfradragsret for virksomheder, der lejer herunder leaser personmotorkøretøjer. De enkelte køretøjer skal lejes for et tidsrum af mindst 6 måneder. Fradraget er momsbeløbet, det vil sige 25 pct., af et særligt grundlag.

Som grundlag for dette fradrag er valgt en vis procent af registreringsafgiftsbeløbet i stedet for af fakturabeløbet. Dette skyldes, at en leasingydelse også kan indeholde driftsudgifter, som andre virksomheder, der har valgt at købe personbiler i stedet for at lease, ikke har fradrag for.

Dette grundlag foreslås fastsat til 2 pct. pr. måned af registreringsafgiftsbeløbet i de 3 første år (dvs. 36 måneder) efter registreringen, herefter 1 pct. pr. måned. Den anvendte procent afhænger således af køretøjets alder, idet alderen regnes fra første registreringstidspunkt her i landet eller i udlandet.

..."

SKAT finder på baggrund af bestemmelsernes forarbejder, at det beløb, som i en given afgiftsperiode kan henføres til virksomhedens købsmoms, er det beregnede momsbeløb. Er momsen af lejen lavere end det beregnede momsbeløb for afgiftsperioden, er det alene momsbeløbet af lejen, som kan medregnes til virksomhedens købsmoms. Hvis momsen af lejen i den indeværende og tidligere afgiftsperioder tilsammen set under et ikke er lavere end det beregnede momsbeløb, kan det beregnede momsbeløb for afgiftsperioden dog alligevel fuldt ud medregnes til virksomhedens købsmoms. Det er forudsat, at virksomheden har fuld fradragsret.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

1. januar 2006 - 31. december 2008.