åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Omfang § 7b

Afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens §§ 4, 5, 5 a eller 6, godtgøres, hvis køretøjet afmeldes fra motorregisteret og udføres fra landet.

Godtgørelsesbeløbet fastsættes som den registreringsafgift, der skulle betales, hvis det helt samme køretøj blev indført fra udlandet.

Toldsyn § 7 c, stk. 1-2

Der skal foretages syn af køretøjer, der eksporteres, hvis der søges om godtgørelse af restværdien af registreringsafgiften i køretøjet. Bestemmelsen gælder alle biler, der er 10 år eller ældre.

For biler, der er under 10 år gamle, samt for motorcykler (uanset alder) kan SKAT kræve køretøjet synet af en synsvirksomhed før udbetaling af godtgørelse.

Det syn, der skal foretages, består af to dele. For det første en prøvelse af, om bilen er i registreringsklar stand. For det andet en vurdering af bilens stand handelsmæssigt. Sidstnævnte er samme syn som det, der foretages af importerede køretøjer.

Synsrapporten, der indgår ved SKATs værdiansættelse af køretøjet, må ikke være mere end 4 uger gammel, regnet fra indgivelsen af anmodningen om godtgørelsen.

Eksportøren kompenseres for det gebyr, der kræves af synsvirksomheder for syn af et køretøj, ved en forhøjelse at godtgørelsesbeløbet med 300 kr.

Fradrag § 7b, stk. 3

I det afgiftsbeløb, der herefter beregnes, fratrækkes 15 pct. af beløbet, dog minimum 7.500 kr. for personbiler og 4.000 kr. for varebiler og motorcykler.

Godtgørelsen kan principielt også omfatte køretøjer, der betaler registreringsafgift kvartalsvis efter de særlige regler for udlændingebiler og firmabiler samt leasingbiler, jf lovens § 3a, 3b og 3c. For sådanne køretøjer udregnes godtgørelsen efter de ovenfor anførte regler, hvorefter der modregnes det registreringsafgiftsbeløb, der endnu ikke er betalt.

§ 7b, stk. 4

Der kan ikke godtgøres afgift for:

  1. Køretøjer, der efter regler fastsat i medfør af lovens § 1, stk. 3, har mistet deres afgiftsmæssige identitet,
  2. Køretøjer, der er afgiftspligtige efter lovens § 7 eller ikke kan fritages for afgift efter § 7 a,
  3. Køretøjer, der er mere end 35 år gamle regnet fra første registreringsdato,
  4. Køretøjer, der ikke er i registreringsklar stand,
  5. Udstyr mv., som der ikke er betalt registreringsafgift af.

Reglen under pkt. 4 omhandler køretøjer, der på grund af skader, vedligeholdelsesstand e.l. ikke er registreringsklare.

Der kan også udbetales godtgørelse til registreringsklare, tidligere afgiftsberigtigede biler og motorcykler, der midlertidigt er afmeldt fra registrering. Afgiftsgodtgørelsen kan ikke overstige den afgift, der oprindeligt er betalt, fratrukket 15 pct.

Under hensyn til den fortsatte værdiforringelse, der sker efter vurderingen, er der fastsat en frist på 1 måned, hvorefter køretøjet skal være afmeldt fra Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM3).

Dokumentation mv.
Køretøjet skal være afmeldt senest 1 måned efter værdifastsættelsen (vurderingen).

Dokumentation for udførslen skal foreligge senest 3 måneder efter vurderingen.

Ved udførsel til lande uden for EU vil eksempelvis udførselsangivelsen dog kunne fremlægges som dokumentation.

Ved udførsel til andre EU-lande skal fremlægges dokumentation i form af faktura, bevis på indregistrering i et andet land, eller andet, som regionen skønner egnet som dokumentation.

§ 7c

Afgiften godtgøres af SKAT, når køretøjets afgiftspligtige værdi er fastslået, og der er modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra registrering samt udførsel her fra landet. Afgiftsgodtgørelsen udbetales senest 3 uger efter modtagelsen af den fornødne dokumentation. Hvis SKAT ikke kan godkende dokumentationen, afbrydes fristen indtil den nødvendige dokumentation foreligger.

Godtgørelsen udbetales til køretøjets ejer. Ejeren er den, der er registreret som ejer af køretøjet, medmindre andet bevises for SKAT. Er der flere ejere, udbetales godtgørelsen først, når ejerne over for SKAT har erklæret sig enige om, hvem udbetalingen skal ske til.

Bilbogen § 7, stk. 3

SKAT skal ved udbetaling af godtgørelse respektere pant eller ejendomsforbehold i køretøjet, der er tinglyst i Bilbogen. Med tinglyst pant sidestilles tinglyst udlæg.

På den anden side skal SKAT ikke afgøre, hvem blandt flere rettighedshavere, der har fortrinsstilling til godtgørelsen. Derfor skal SKAT, hvis der er tinglyst pant eller ejendomsforbehold i køretøjet på udbetalingstidspunktet, blot tilbageholde udbetalingen, indtil der ikke mere er tinglyst pant eller ejendomsforbehold i køretøjet.

Hvis der kun er én tinglyst ret, og ejeren af køretøjet fuldt ud har overdraget retten til godtgørelsen til denne rettighedshaver, kan SKAT udbetale godtgørelsen til denne, selv om retten over køretøjer ikke er aflyst. Godtgørelse udbetales ikke, hvis ejeren kun har overdraget en del af godtgørelsen til indehaveren af den tinglyste ret, medmindre rettighedshaveren har meddelt SKAT, at restbeløbet kan udbetales til ejeren.

Afgørelser

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at 15 % fradrag i eksportgodtgørelse for registreringsafgift ved udførsel af motorkøretøj fra Danmark til et andet EU-land ikke blev anset for at være i strid med EU-retten, jf SKM2010.392.lsr.