Dato for udgivelse
22 sep 2006 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 jun 2006 11:59
SKM-nummer
SKM2006.571.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-007871
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktier, næring, porteføljepleje
Resumé
Et selskab ønskede at ændre sin formålsbestemmelse fra næringsaktivitet til formueforvaltning og ønskede endvidere oplyst om en pulje af langtidsinvesterede og dels en pulje af korttids-investerede aktier i andre formueforvaltnings-selskaber, kunne etableres uden for næringsområdet. Skatterådet tiltrådte, at de langtidsinvesterede aktier, med en gennemsnitlig ejertid, på mindst fem år, holdes uden for næring, mens puljen med korttidsaktier omfattedes af næringsbegrebet.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-3 S.G.8.1.1.

Et selskab, der ville overgå til i det væsentlige at være et formueforvaltningsselskab spurgte Skatterådet om  betydningen af ændring af formålsbestemmelsen, og om muligheden for at opdele aktiebeholdningen.

Spørgsmål

1. Vil selskabet efter nedennævnte formålsændring og omlægning af aktiviteter overgå fuldt ud fra næringsbeskatning af aktieavancer eller tab til beskatning efter reglerne om anlægsaktier?

2. Vil selskabet kunne anlægge en langsigtet ikke-næringsskattepligtig aktieportefølje sideløbende med næringsskattepligtig handel med aktier i 5 konkrete selskaber?

Svar

Ad spørgsmål 1: Se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål  2: Ja, se sagsfremstlling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Aa-f,-selskaberne er en gruppe af selskaber, som har til formål at investere de indskudte midler i aktier og obligationer. Ideen til Aa-f,-selskaberne  er opstået i 1984, hvor der blev investeret på grundlag af en daværende investeringsmodel. I 1988 blev strategien for investering ændret til den nuværende investeringsmodel  (tangentporteføljteorien), som efterfølgende er  udviklet til et investeringskoncept for Aa-f,-selskaberne.

Den overordnede målsætning for alle Aa-f,-selskaberne er," at sikre aktionærerne det højeste, risikojusterede afkast efter renter og selskabsskat inden for de investerings- og risikorammer, der er  fastlagt i vedtægter prospekter og bestyrelsesbeslutninger." 

De deltagende selskaber har alle egne vedtægter, generalforsamlinger bestyrelser og direktion. Kredsen af aktionærer varierer i antal fra ca. 300 til 1100 for hvert selskab.

Selskabernes investeringsstrategi og kommunikation til aktionærerne gennemføres ved et samarbejde med kapitalforvalteren fondsmæglerselskabet F A/S. Selskabet har også den daglige styring af investering samt administration af selskaberne. Vederlæggelse for det udførte arbejde sker i henhold til særlig aftale, der indgås mellem administrationsselskabet og de øvrige Aa-f-selskaber.

F A/S har ingen omsætningsaktier i Aa-f-selskaberne.

Selskaberne er:

 CVR-nr. X1                                       Aa A/S
 CVR-nr. X2                                       Ab A/S
 CVR-nr. X3                                       Ac A/S
 CVR-nr. X4                                       Ad A/S
 CVR-nr. X5                                       Ae A/S
 CVR-nr. X6                                       Af.

Selskaberne er optaget på Københavns Fondsbørs Xtra-listeS.  Ad A/S er dog fra april 2006 fuldt børsnoteret . De øvrige selskaber forventes børsnoterede i løbet af 2006. Aa selskaberne excl. Aa A/S ejer kun i beskedent omfang aktier i andre  Aa-f-selskaber. Kun A A/S optræder således lejlighedsvis som 5 % aktionær i et af selskaberne.  

Selskaberne ejer i kortere eller længere perioder aktieposter af varierende størrelse i de øvrige Aa-f-selskaber, men aktierne er som nævnt  ikke udelukkende ejet af Aa-f - selskaberne.

Rådgiver har supplerende oplyst, at selskabet ønsker fortsat at have mulighed for at opkøbe aktier i de andre A a.-f -selskaber som en service for aktionærer, der ønsker at realisere deres beholdning og efterfølgende lade aktierne tilflyde nye aktionærer, der måtte henvende sig og efterspørge aktier i selskaberne. Aa A/S tjener som tidligere anført lidt på denne virksomhed; dels et vist kurs-spread og dels (ikke mindst) værdistigninger på aktierne i den tid, de ligger i Aa A/S.

Selskabets aktiekapital udgør 117.000.000 kr egenkapitalen er for regnskab 2004/05 oplyst til 239.519.996 kr.

Aktierne i Aa-f,selskaberne købes ikke med henblik på videresalg med fortjeneste for øje. Bestyrelsen i A A/S har fastsat investeringsrammerne således, at selskabet ikke må have mere end 100 % af egenkapitalen placeret i andre Aa-f,aktier, men omvendt så vidt det er muligt at skaffe aktierne, som minimum skal have 50 % af selskabets egenkapital placeret i andre Aa-f, aktier. Beløb udover denne procentgrænse kan frit afhændes ud fra et valueringssynspunkt.

Aa-f,-selskabernes samlede investeringsformue udgør ca 11.000.000.000 kr.

Ifølge årsrapport for 2004-05 har A A/S omlagt regnskabsåret fra 1.oktober til 30. september og til 1. juli til 30. juni. Omlægningsperioden er 1.oktober 2004 til 30. juni 2005.

Hovedtallene fra regnskaberne fra A A/S i perioden 2000/01 - 2004/05.

Hovedtal de seneste 5 år i uddrag:

1000 kr

2000/01 

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Resultat

(okt04-jun05)

Aktier

   -827

1.2326

13.927

21.444

14.578

Obligationer

11.555

8.625

16.273

33.002

13.972

Indt.ialt

10.728

9.861

42.094

63.858

28.806

Balance

Aktier

    8.739

  12.666

189.595

  23.442

111.646

Obligationer

120.350

130.386

552.769

725.833

631.749

Aktiver i alt

133.895

153.485

761.576

793.583

794.506

Egenkap.

  37.258

  42.089

190.654

227.424

239.520

Selskabet har mulighed for at optage lån på op til tre gange egenkapitalen, og der investeres i både aktier og obligationer.  Selskabets investering i aktier er limiteret til et niveau med egenkapitalens størrelse. Der investeres overvejende i obligationer.

A A/S har fra selskabets start anset sig som næringsskattepligtig ved salg af aktier som følge af selskabets vedtægtsbestemmelse.

Selskabets vedtægtsbestemte formål har siden 1997 været angivet som" at investere i børsnoterede og unoterede værdipapirer for at udnytte kortsigtede gevinstmuligheder på de finansielle markeder".

Selskabet ønsker nu at ændre det vedtægtsmæssige formål og efter en aktieemission at opbygge en permanent beholdning af internationale, børsnoterede aktier med en regnet fra anskaffelsen gennemsnitlig omsætningshastighed på mindst 5 år. Samtidig skal de mere kortsigtede investeringer i Aa-f, selskabernes aktier opretholdes. Der vil fortsat maksimalt kunne investeres i aktier svarende til selskabets egenkapital. Lånekapital placeres i obligationer.

Investeringerne i aktier og obligationer har i flg. Balance pr. 30. Juni 2005 fordelt sig således:

Danske aktier

Obligationer

Kostpris 1.okt.  2004

   22.355.274

 724.109.266

Tilgang i perioden

 760.8976.310

 682.763.517

Afgang i perioden

-671.765.084

-775.596.224

Kostpris 30.juni 2005

  111.486.600

  631.276.224

Regnskabsm. Værdi 30/06 2005

  111.646.334

  631.748.507

Den påtænkte formulering af den nye formålsbestemmelse for A A/S er angivet således:

"Det er selskabets formål at skabe et afkast, der ligger over markedsafkastet ved porteføljeinvestering i aktier og obligationer. Selskabets aktieinvestering vil fordeles på to puljer, hvoraf den ene, som omfatter aktier i de andre Formuepleje- selskaber, kan være mere kortsigtet, mens den anden, som omfatter andre børsnoterede aktier generelt, har et langsigtet anlægsperspektiv."

Baggrunden for ønsket om at tilpasse investeringskonceptet for A A/S, er at konceptet vil komme til at svare til strategien for de øvrige selskaber. 

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Rådgiver har anført følgende:

"Efter den påtænkte ændring af vedtægter og aktiviteter vil selskabets aktiviteter - bortset fra investering i aktier i de 5 Aa-f, selskaber - være af samme karakter som det selskab, som afgørelsen i SKM2005.57LR omhandler. D.v.s. at selskabet da klart falder udenfor reglerne om næringsbeskatning af aktieavancer/-tab.

Besiddelsen af aktier i de andre Aa-f, selskaber vil i gennemsnit være af en væsentlig kortere varighed og afkastet vil i nogle tilfælde begrænse sig til et kursspread mellem købskurs og salgskurs.

Selskabet vil dog i de fleste tilfælde eje aktierne i en periode og dermed få del i de værdistigninger (eller - fald), som de 5 selskabers aktier løbende opnår. A A/S ser investeringer i de 5 selskaber som et attraktivt alternativ til direkte investering på aktiemarkedet, og der er således intet incitament til at forcere salget af aktierne.

Området for handelsnæring vedr. aktier er efter praksis meget snævert. Som udgangspunkt vil kun selskaber i den finansielle sektor - f.eks. banker og fondsmæglerselskaber - være næringsdrivende. Sådanne selskaber køber og sælger værdipapirer for fremmed regning.

Omvendt er forsikringsselskaber og investeringsforeninger ikke næringsskattepligtige. Disse handler også hyppigt og i stort omfang med værdipapirer, men dette sker for egne midler. Christen Amby anfører i en artikel i SR-Skat 1989.374, at i sådanne tilfælde har man jo netop 3-års-reglen til at "opfange avancerne ved salg efter kort besiddelsestid."

A A/S er et almindeligt aktieselskab, der for egne midler køber og sælger aktier med henblik på at give selskabets egne aktionærer størst muligt værditilvækst. Aktionærerne er som ovenfor nævnt en bred kreds af investorer.

Det er således vor opfattelse, at selskabet efter aktivitetsændringerne falder udenfor næringsområdet. Faktisk taler meget for, at selskabet allerede før disse ændringer er udenfor næring.

Såfremt handelen med Aa-f, aktier trods ovennævnte anses for handelsnæring, finder vi, at der må være mulighed for at begrænse næringsbeskatningen til handlerne med aktier i de 5 selskaber, således at porteføljen af internationale, børsnoterede aktier beskattes efter reglerne om anlægsaktier.

Havde disse 2 aktiviteter været adskilt i 2 forskellige (datter-)selskaber, er der næppe tvivl om den skattemæssige behandling. Det forekommer derfor logisk at forudsætte, at samme beskatning skal ske, når aktiviteterne sker indenfor samme selskab.

Christen Amby anfører i SR-Skat 1989.374: "Medens næring efter kursgevinstloven normalt betyder, at alle den skattepligtiges fordringer er omfattet af næringsbeskatningen, så er dette ikke tilfældet for ABL. En skattepligtig kan både have aktier, der i forhold til ABL er næringsaktier, og have anlægsaktier."

Der er i praksis en række eksempler på, at samme selskab kan besidde såvel næringsaktier som aktier anskaffet i anlægsøjemed. f.eks. pengeinstitutternes aktier i dattervirksomheder og andre mere strategiske besiddelser.

I SKM2002.473.LR anfører Ligningsrådet: "Er der statueret handelsnæring med aktier, gælder det som udgangspunkt samtlige de aktier, som skatteyderen handler med. Er nogle aktier erhvervet til anlægsbeholdningen, må skatteyder føre bevis herfor."

I det konkrete tilfælde vil der ikke være problemer med at adskille anlægs-aktierne fra nærings-aktierne. Næringsaktierne kan entydigt udskilles, idet der er tale om aktier i 5 navngivne selskaber.

Høring

Rådgiver har anført:"Vor væsentligste bemærkning omhandler den introducerede "5-års regel", som vi  finder overflødig henset til, at allerede den lovbestemte, objektiviserende 3-års regel opfanger evt. forekommende omlægninger efter kort besiddelsestid. Omvendt vil en ufravigelig 5-års gennemsnitsregel kunne hæmme selskabets muligheder for en fornuftig formueforvaltning i eksempelvis turbolente perioder på aktiemarkedet, hvor en mere omfattende omlægning fra aktier til obligationer ellers ville være det optimale. En omlægning der udelukkende ville have til formål at sikre investorerne et stabilt langsigtet afkast.

Det vil uanset dette fortsat - på anskaffelsestidspunktet - være selskabets hensigt at beholde aktier anskaffet til anlægsbeholdningen i mindst 5 år."

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

A A/S har drevet handelsnæring med salg af aktier i overensstemmelse med den tidligere vedtægtsbestemte målsætning. Selskabet hører branchemæssig ikke med til gruppen af bank- og vekselererselskaber, hvorfor den særlige formodning for næringsvirksomhed ved handel med aktier, der gælder her, ikke finder anvendelse.

Selskabet er et formueforvaltningsselskab, der efter ændring af det vedtægtsbestemte formål, skal overgå til at forvalte kapital, herunder aktier, uden at de køb og salg af aktier, der er nødvendige for at opbygge eller vedligeholde den investerede kapital, skal henregnes til næringsvirksomhed ved aktiehandel.

Det er ikke tilstrækkeligt at formålsbestemmelsen for selskabet ændres, for undgå næringsbeskatning. Selskabets samlede aktivitet på det finansielle område, skal være af en sådan karakter, at virksomheden består i formueforvaltning og ikke i at drive handelsnæring ved køb og salg af aktier, jfr. TfS1996.64H

Aktier anskaffet før ophøret med handelsnæring.

Aktierne anskaffet før den påtænkte ændring af formålsbestemmelsen må antages at være anskaffet i den hensigt, at videresælge disse med fortjeneste vil fortsat være omfattet af næringsbeskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 17, uanset ændring af formålsbestemmelsen. Beholdningen skal regnskabsmæssig afgrænses fra anlægsaktier. Der henvises til Ligningsvejledningen 2006-1.S.G.8.1.1.

Aktier anskaffet efter selskabets ændring af formålsbestemmelsen

Aktier, anskaffet i henhold til selskabets investeringsstrategi.

Investeringen af aktier vil efter det oplyste ske i internationale, børsnoterede aktier. Køb og salg administreres efter en langsigtet investeringsstrategi, således at den gennemsnitlige omsætningshastighed for aktierne i denne portefølje er angivet til omkring 5 år.

I en tidligere afgørelse, SKM.2005.57LR, er det efter en samlet vurdering lagt til grund, at det omhandlede selskab ikke blev næringsskattepligtig ved handel med aktier som følge af den påtænkte aktivitet og investeringsstrategi (langsigtet).  Der var derved henset til en forventet lav omsætningshastighed af formuen (0,2 p.a.) og en gennemsnitlig ejertid på 5 år. Dog kunne der tages hensyn til at selskabet som nystiftet det første år ville have en gennemsnitlig ejertid stadig stigende mod de 5 år, mens aktiebeholdningen var under opbygning.

A A/S bestyres af et forvaltningsselskab, der varetager investeringerne, således at der ikke i selskabet er ansatte, der yder en professionel arbejdsindsats i forbindelse med selskabets investeringer, men dette varetages i henhold til aftale af  F A/S.

Under hensyntagen til den ændrede formålsbestemmelse for A A/S og omstændighederne ved køb og salg af aktier, herunder at de er anskaffet i henhold til en langsigtet investeringsstrategi, der blandt andet indebærer en omsætningshastighed på ca.5 år, er handlerne i denne pulje efter Skat, Hovedcentrets opfattelse ikke omfattet af næringsbestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 17, men er et led i selskabets almindelige porteføljepleje. Jfr. ovenanførte SKM.2005.57LR

Aktierne vedr. formueselskaberne

Ifølge formålsbestemmelsen vil " selskabets aktieinvesteringer blive fordelt på 2 puljer, hvoraf den ene som omfatter aktier i de andre Aa-f, -selskaber, kan være mere kortsigtet, medens den anden, som ovenfor nævnt omfatter andre børsnoterede aktier generelt, har et langsigtet anlægsperspektiv".

A-aktierne er efter det oplyste i det væsentlige anskaffet med henblik på, at sælge og tilbagekøbe aktier fra aktionærer, der henvender sig og efterspørger aktier i selskaberne, og disse aktier vil dermed få en hurtigere omsætning end investeringsaktierne.

På grund af de særlige omstændigheder, der ligger til grund for anskaffelsen af aktierne foretages udskiftningen i denne aktiebeholdning ikke som et led i den den porteføljepleje, som selskabet skal foretage af formuen. Aktierne leveres til aktionærer, og der sker ikke omplacering af aktierne som er tilfældet ved aktierne anskaffet med henblik på en længere ejertid. Det er selve aktiehandlen og videresalget, der er den indkomstskabende aktivitet, mere end muligheden for at opnå langsigtet værditilvækst.

Det fremgår endvidere af det oplyste, at beholdningen af Aa-f, aktier kan omfatte fra halvdelen af selskabets egenkapital og til hele egenkapitalen. Selskabets egenkapital pr. 30.juni 2005 udgør i alt.239.519.996 kr. A A/S´ aktieinvestering er for tiden udelukkende i formueplejeaktier. Derved bliver der investeringsmæssigt ikke megen plads til den langsigtede investering i aktier.(Der kan dog for lånte midler investeres i obligationer). Efter vedtægtsændringen påtænkes anskaffelsen af aktier at blive nogenlunde ligelig fordelt mellem de to aktiepuljer.

Når der henses til omstændighederne ved køb og salg af aktierne i denne aktieportefølje, hurtige salg og store beløbsstørrelser, skal aktiehandlen i denne pulje efter Skat, Hovedcenterets opfattelse uanset ændringen af selskabets formålsbestemmelse anses for omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17.

Ad spørgsmål 2.

Selskabet kan regnskabsmæssigt opdele sin aktiebeholdning i flere forskellige kategorier, således at en pulje udgør langsigtede investeringsaktier og en anden Aa-f, aktierne, og under forudsætning af at kommende køb og salg henføres til de respektive beholdninger.

Skat, Hovedcentret indstillede, at der til spørgsmål 1. svares: Se sagsfremstilling og begrundelse og til spørgsmål 2 svares: Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådet tiltrådte indstillingen i henhold til den anførte begrundelse.