Køge Byrets kendelse
af 10. april 2002
BS 1-910/2001:

Parter

H1 A/S

mod

Told - og Skattestyrelsen

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes

- processkrift af 15. februar 2002 fra skønsindstævntes advokat,

- processkrift af 7. marts 2002 fra skønsrekvirentens advokat,

- "replik" af 29. marts 2002 fra skønsindstævntes advokat,

- "duplik" af 3. april 2002 fra skønsrekvirentens advokat.

Der forelå udkast til syns- og skønstema af 25. januar 2002 for skønsrekvirentens advokat med bilag 1 - 14.

Der afsagdes sålydende

KENDELSE

Skønsindstævnte har ikke haft indsigelser mod spørgsmål 1 - 5 og spørgsmål 8 i skønsrekvirentens udkast af 25. januar 2002 til syns- og skønstema, og retten har ikke bemærkninger til disse spørgsmål. Det tillades derfor, at disse spørgsmål indgår i det syns- og skønstema, der forelægges skønsmanden til besvarelse.

Skønsindstævnte har heller ikke gjort indsigelser til spørgsmål 6 i udkastet. Retten finder imidlertid, at besvarelse af dette spørgsmål med den ubestemthed, som udtrykket "boatchartervirksomheden" indebærer i konteksten, ville forudsætte, at skønsmanden blev forsynet med oplysninger, der ikke indgår i udkastets spørgsmål og bilag. Retten finder derfor, at dette spørgsmål ikke har den fornødne klarhed og éntydighed til at kunne indgå i et retligt syns- og skønstema, hvorfor det ikke tillades, at spørgsmålet stilles.

For så vidt angår de omtvistede spørgsmål 7 og 9 bemærkes indledningsvis, at retten på det foreliggende materiale lægger til grund, at der som syns- og skønsmand begæres udmeldt en sagkyndig i boatchartervirksomhed.

For at relevant sagkyndig stillingtagen til disse spørgsmål i udkastet kunne tænkes, måtte der forelægges et oplysningsmæssigt grundlag om den konkrete "boatchartervirksomhed" (spørgsmål 7)/ "rederivirksomhed (spørgsmål 9), som ikke foreligger i udkastets spørgsmål og bilag. Allerede derfor tillades disse spørgsmål ikke stillet. Dog ville særskilt spørgsmål om det i spørgsmål 9 indeholdte delspørgsmål alene om bådens værdi kunne tillades forudsat ændret, målrettet formulering.

Da bilag 13 og 14 til udkastet skønnes alene at være medtaget til brug for besvarelse af spørgsmål 7 og 9, bør disse bilag ikke forelægges skønsmanden.

T h i   b e s t e m m e s

Det tillades, at syns- og skønstemaet til den syns- og skønsmand, som retten udmelder, formuleres som skønsrekvirentens advokats udkast af 25. januar 2002, dog at spørgsmål 6, 7 og 9 udgår.

Alene bilag 1 - 12 af de i udkastet påberåbte bilag må forelægges syns- og skønsmanden.

Sagen udsattes uden berammelse af retsmøde med frist til den 2. maj 2002 på eventuelle yderligere bemærkninger til skønsrekvirentens advokats indhentelse af skønsemne fra Danmarks Rederiforening.