Dato for udgivelse
19 Sep 2002 08:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. juni 2002
SKM-nummer
SKM2002.453.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-1207-02
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Syn- og skønstema, hobby, erhverv, rederi, bådchartervirksomhed, udlejning, sædvanlig
Resumé

Spørgsmål i skønsrekvirentens udkast til syns- og skønstema afskåret p.g.a. manglende klarhed m.v. Endvidere nægtet tilladelse til fremlæggelse af visse bilag.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 30
Procesvejledningen H.7.4.1

Parter

H1 A/S

mod

Told- og Skattestyrelsen

Afsagt af landsdommerne

Knud Knudsen, Oliver Talevski og Jens Stausbøll (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 23. april 2002, hvorved H1 A/S har påkæret Køge Rets kendelse af 10. april 2002 (BS 1910/01), hvorved kærendes udkast af 25. januar 2002 til syns- og skønstema, blev godkendt, dog således at spørgsmål 6, 7 og 9 udgår. Endvidere bestemtes, at alene bilagene 1 - 12 må forelægges syns- og skønsmanden. Endvidere fremlagdes dommerens fremsendelsesskrivelse af 24. april 2002 og udskrift af retsbogen indeholdende den påkærede afgørelse.

Endelig fremlagdes processkrifter af 30. april og 8. maj 2002 fra indkærede og processkrift af 7. maj 2002 fra kærende.

Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Sagens akter var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende

K e n d e l s e

Af de af byretten anførte grunde, og da det for landsretten fremførte ikke kan føre til et andet resultat,

b e s t e m m e s

Den påkærede kendelse stadfæstes.